17. jún 2016 – Deň prázdnych tried!

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

16.6.2016

17. jún 2016 – Deň prázdnych tried!


Slovensko sa po prvýkrát zapája do celoeurópskej iniciatívy „Deň prázdnych tried“, ktorej cieľom je motivovať učiteľov k výuke v prírode, ktorá patrí k jednej z najpútavejších foriem vzdelávania vo svete.

Oslavy tohto dňa pripadajú každoročne na tretí júnový piatok, ktorý je medzinárodným dňom učenia sa na čerstvom vzduchu a sviatkom prepájania teoretických vedomostí s praktickým životom. Iniciatíva začala v roku 2012 vo Veľkej Británii, nazvaná ako „Empty Classroom Day“ a postupne sa rozšírila do celého sveta.

Školy sa môžu zapojiť do osláv tohto dňa akýmkoľvek nápadom, ktorý s deťmi realizujú mimo priestorov triedy. Ideálne je vziať deti niekam do prírody, kde môžu objavovať tajomstvá lesa, odhaľovať rozmanitosť života na lúke, spoznávať život vo vode atď. Vítané sú však aj hry na školskom dvore či akákoľvek inšpirujúca prechádzka na čerstvom vzduchu,“ vysvetľuje Monika Chrenková z DAPHNE - Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorý je spolu s partnermi z Poľska, Čiech a Maďarska zapojený do projektu Medzinárodného  Visegrádskeho Fondu „Visegrád – do divočiny“.

S cieľom motivovať pedagógov k tejto forme výuky, pripravilo Daphne v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom sériu štyroch vzdelávacích seminárov, ktoré sa realizujú vďaka podpore Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia  v rámci projektu „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“.

Semináre prebiehali formou exkurzií do Území európskeho významu, nachádzajúcich sa v okolí Bratislavy. Viac než 30 učiteľov bratislavského kraja spoznávalo počas štyroch popoludní priamo v teréne lúčne i lesné biotopy, život vo vode i dávny svet ukrytý v kameňoch. Každá exkurzia bola obohatená o praktické aktivity a hry, pomocou ktorých pedagógovia hravou formou priblížia deťom tajomstvá prírody ako aj vybrané učivo z prírodovedy, vlastivedy, chémie či matematiky.

Učenie vonku nie je len o zážitkoch a napĺňaní učebných osnov. Je to skvelá príležitosť na búranie neviditeľných hraníc, ktoré vznikajú medzi učiteľmi a žiakmi, ale aj medzi samotnými žiakmi navzájom. V novom prostredí má dieťa šancu dostať sa zo svojho „zaškatuľkovania“ a častokrát môže nečakane veľmi pozitívne prekvapiť, hovorí Monika Chrenková, ktorá je dlhoročnou lektorkou environmentálnej výchovy.

Príroda je plná dokonale zariadených učební. „Deň prázdnych tried“ je výbornou príležitosťou naplno ich využiť a pripraviť pre deti podnetné vyučovanie. Veríme, že piatok, 17. júna 2016 bude dňom, kedy čo najviac škôl vymení svoje triedy za zelené učebne.

V prípade ďalších informácií prosím, kontaktujte:

Monika Chrenková, 0917/256577, chrenkova [at] daphne [dot] sk

Tlačová správa vo formáte .pdf

 

Fotografická príloha:

1.-2. Pedagógovia spoznávajú život vo vode a pomocou vodných bezstavovcov určujú kvalitu vody

 

3. Počas „zvukovej“ hry sa účastníci snažia nájsť jedincov rovnakého druhu

 

4. Aktivita „Sieť života“ oboznamuje so zložitými vzťahmi v ekosystéme