Jedinečná obnova slanísk v Kameníne

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

17.05.2016

Jedinečná obnova slanísk v Kameníne


Vzácne slaniskové spoločenstvá pri obci Kamenín na južnom Slovensku boli ešte nedávno odsúdené na zánik. Vďaka projektu LIFE+ Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku sa podarilo obnoviť na nich pastvu a zrealizovať opatrenia smerujúce k obnove vodného režimu, ktoré sú nevyhnutné na ich zachovanie a udržanie biodiverzity.

„Slaniská sú veľmi špecifické spoločenstvá, ktoré sú ojedinelé nielen na Slovensku ale i v celej Európe. Podmienkou ich existencie je podzemná voda obohatená soľami, jej dostatočne vysoká hladina a presychanie pôdy v lete. Na Kamenínskom slanisku bol v minulosti vybudovaný odvodňovací kanál, ktorý výrazne narušil hydrologický režim lokality. To spôsobilo zmenu ekologických podmienok, dôsledkom čoho sa začali vzácne slaniskové druhy z lokality vytrácať“, vysvetľuje ekológ Dr. Ján Šeffer riaditeľ Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie, ktorý projekt realizuje spolu so Štátnou ochranou prírody a s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), vďaka finančnej podpore Európskej únie z programu LIFE+ Príroda a z príspevku Ministerstva životného prostredia SR.

Lokalita Kamenínske slaniská desaťročia trpela absenciou tradičného hospodárenia – pastvy hospodárskych zvierat. V dôsledku toho zarastala vysokými bylinami a drevinami, ktoré menili podmienky na lokalite a postupne vytláčali vzácne slanomilné druhy“, dopĺňa Pavol Littera z BROZ.

Aby sa predišlo zániku týchto európsky významných spoločenstiev, bolo potrebné obnoviť na lokalite pastvu a zasypať odvodňovací kanál, nachádzajúci sa na okraji Kamenínskeho slaniska. Zároveň sa na 13 vybraných mikrolokalitách pristúpilo k odstráneniu vrchnej vrstvy pôdy, čo umožní vyzrážanie solí z podzemnej vody na povrchu pôdy a tým obnovu  biotopov so slanomilnou vegetáciou a druhmi živočíchov na ňu viazaných. Pastvou sa podarilo zlepšiť stav na 106 ha slaniska. Podobné obnovné opatrenia sa realizujú na ďalších 9 lokalitách Podunajska. Na pomery Slovenska, v rámci ktorého ostalo z historických 8300 ha slanísk už len posledných asi 500 ha, ide o jedinečnú aktivitu a výsledky.

Pri obnove hospodárenia zohrala kľúčovú úlohu obec Kamenín, ktorá uvítala aktivity na záchranu slaniska. Rozhodujúce bolo, že sa do projektu zapojili miestni farmári, ktorí začali na lokalite znovu pásť hospodárske zvieratá. Hovädzí dobytok, kozy aj mangalice udržiavajú nízky porast a bránia zarastaniu slaniska. Pozitívne dopady obnovných opatrení sú viditeľné už teraz. Početnosť vzácnych slanomilných druhov, ako sú napr. limonka gmelinova, kriticky ohrozená gáfrovka ročná či skorocel prímorský, narastá. A vďaka miestnym, ktorí tu začali hospodáriť, je nádej, že sa podarí uchovať tieto vzácne druhy a spoločenstvá európskeho významu aj do budúcnosti.

"Veríme, že tento projekt úspešnej spolupráce medzi ochranármi a miestnymi obyvateľmi bude inšpiráciou aj pre iné obce a motivuje ich k realizácii ochranárskych projektov, z ktorých môžu mať samy prínosy“ dodáva Jozef Grman, starosta obce Kamenín.


Úspešnú obnovu slanísk bude Daphne prezentovať záujemcom v obci Kamenín počas osláv Dňa Natura 2000, 19. 5. 2016, kedy budú po celej Európe prebiehať aktivity zamerané na propagáciu siete európsky významných chránených území Natura 2000.

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte prosím: Milan Janák, 0948 096 821, janak [at] daphne [dot] sk

Viac o projekte sa môžete dozvedieť na projektových stránkach:

http://www.perlypodunajska.sk/ - informácie sú v slovenskom aj maďarskom jazyku

http:// www.daphne.sk/pannonicsk - informácie sú v slovenskom a anglickom jazyku


Tlačová správa vo formáte .pdf


Prílohy:

1. Pozvánka

Pozvánka na oslavy Dňa Natura 2000 v obci Kamenín, 19.5.2016, spojené s "Prezentáciu ekologickej obnovy Územia európskeho významu Kamenínske slaniská"

2. Fotografie:

 

Foto 1: Vyzrážavanie bielych povlakov solí na obnaženej pôde po mechanickom odstránení vrchnej vrstvy pôdy - vznikajú nové biotopy pre slanomilnú vegetáciu (lokalita Panské lúky - Ráczovo jazierko)
Foto 2: Jedna z lokalít skrývok na Kamenínskom slanisku
Foto 3: Zasypávanie kanála odvodňujúceho Kamenínske slanisko Foto 4: Zasypávanie kanála odvodňujúceho Kamenínske slanisko
Foto 5: Navážanie ornice na zasypaný kanál Foto 6: Kamenínske slanisko

Foto 7: Pastva na Kamenínskom slanisku Foto 8: Pastva na Kamenínskom slanisku