Odborníci budú diskutovať o návrhoch na doplnenie európskej sústavy chránených území Natura 2000 na Slovensku

Bratislava 16.2.2015

 

TLAČOVÁ SPRÁVA


Odborníci budú diskutovať o návrhoch na doplnenie európskej sústavy chránených území Natura 2000 na Slovensku

V utorok 17.2.2015 sa v Bratislave stretnú odborníci z celého Slovenska, aby spoločne diskutovali o vedeckom návrhu na doplnenie sústavy Natura 2000 o nové lokality.

V utorok 17.2.2015 sa v priestoroch Botanického ústavu SAV v Bratislave uskutoční záverečná odborná konferencia projektu Ochrana prírody Naturou 2000, ktorý sa realizuje za podpory Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Cieľom projektu je zabezpečiť ochranu lokalít, ktoré by sa mali do sústavy Natura 2000 doplniť podľa požiadaviek Európskej komisie a aktuálnych vedeckých informácií. Ide o potenciálne územia európskeho významu, ktoré sa identifikovali na základe výsledkov mapovania zrealizovaného v rokoch 2013 – 2014 a vyhovujú požiadavkám Komisie vzneseným v rámci tzv. biogeografických seminárov.

„Terénne mapovanie, ktoré sme realizovali v uplynulých dvoch rokoch sa zameralo na 21 typov biotopov, 30 druhov živočíchov a 5 druhov rastlín, ktoré Európska komisia vyhodnotila ako nedostatočne zastúpené v územiach už zapísaných na národnom zozname území európskeho významu Natura 2000. Chceli sme identifikovať najvhodnejšie a najvýznamnejšie lokality, ktoré by sa mali chrániť.  Slovensko bolo vyzvané Komisiou, aby takéto lokality do národného zoznamu doplnilo. Veríme, že naše návrhy prijme za svoje aj Štátna ochrana prírody a Ministerstvo životného prostredia“ hovorí Mgr. Milan Janák z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie.

Slovensko musí návrhy na doplnenie území európskeho významu zaslať Európskej komisii v krátkom čase, inak nám hrozí konanie o porušení Smernice o biotopoch. Štátna ochrana prírody a Ministerstvo životného prostredia už spracovali vlastný návrh doplnkov, no ten ešte zatiaľ nebol schválený vládou a zaslaný Komisii. Je teda šanca doplniť oficiálny návrh o územia identifikované v rámci projektu.

Dôležité však je, aby sa lokality, ktoré sa kvalifikovali do zoznamu území európskeho významu, ochránili pred poškodením alebo zničením do doby, kým dôjde k ich vyhláseniu za chránené územia. Na to by mal slúžiť inštitút tzv. predbežnej ochrany. Mgr. Janák k tomu dodáva: „Návrhy na doplnenie sústavy území európskeho významu Natura 2000 chceme čo najskôr zverejniť a tým predísť ich poškodeniu alebo zničeniu z dôvodu neinformovanosti“.

Cieľom sústavy Natura 2000 je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov, vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie. Sústava Natura 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čiže prostredia, kde druhy rastú a žijú.  Je dôležité dodať, že v územiach Natura 2000 nie sú vylúčené hospodárske aktivity, pokiaľ tieto neohrozujú priaznivý stav biotopov a druhov. V mnohých prípadoch je využívanie územia človekom dokonca žiaduce na zabezpečenie zachovania prírodných biotopov a populácií druhov. Ako príklad možno uviesť kosenie a pasenie, ktoré je nevyhnutné na zachovanie niektorých lúčnych biotopov a ohrozených druhov na ne viazaných.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Milan Janák
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava
janak [at] daphne [dot] sk, 0948 896 821

Viac info o projekte: http://www.daphne.sk/projekty/ochrana_prirody_naturou_2000

Tlačová správa vo formáte .pdf