Pozitívne príklady v manažmente území Natura 2000

Bratislava 15.09. 2014

Tlačová správa

Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie chce podporiť výmenu skúseností  medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia Natura 2000 a podporiť tak hľadanie efektívnych riešení pri manažovaní týchto území.

Organizácia Daphne pripravila regionálne semináre zamerané na ochranu prírody v územiach Natura 2000, na ktorých chce účastníkom prezentovať príklady dobrej praxe v oblasti uplatňovania právnych predpisov v starostlivosti o územia Natura 2000 a rozvinúť diskusiu o otázkach manažmentu týchto území a problémoch, ktoré sú s tým spojené.


„Podporiť tým chceme výmenu skúseností medzi profesionálmi zapojenými do riadenia starostlivosti o územia Natura 2000. Účastníci budú mať možnosť predstaviť príklady problémov území Natura 2000 z vlastnej praxe a diskusiou s ostatnými účastníkmi hľadať na ne riešenie“ uviedol Mgr. Janák, koordinátor projektu „Ochrana prírody Naturou 2000.“


V praktickom manažmente území Natura 2000 sa často stretávame s negatívnymi príkladmi, keď sa patričnú ochranu a starostlivosť pre druhy alebo biotopy európskeho významu nedarí zabezpečiť a každá snaha naráža na právne prekážky, nedostatočné finančné a personálne zabezpečenie alebo neochotu zainteresovaných skupín spolupracovať. Aj na Slovensku však nájdeme svetlé výnimky, ktoré môžu inšpirovať k prekonávaniu týchto prekážok a motivovať k nachádzaniu riešení“ dodáva Mgr. Janák.


Medzi pozitívne príklady patria napr. viaceré projekty zamerané na zabezpečenie obhospodarovania lúčnych spoločenstiev, ktoré sa realizovali  v spolupráci s miestnymi hospodármi. Pravidelná kosba či pastva hospodárskymi zvieratami ako aj ich správne načasovanie môže výrazne prispieť k ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, ktoré trvalé trávne porasty obývajú alebo vyhľadávajú kvôli potrave.


Pozitívne príklady, nielen z oblasti poľnohospodárstva budú predstavené na seminároch v Bratislave, vo Varíne a v Prešove.


Semináre sa realizujú v rámci projektu, financovaného z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce,  prostredníctvom Nadácie Ekopolis. Seminár vo Varíne sa pripravuje v spolupráci so Správou Národného parku Malá Fatra.


Pre viac informácií kontaktujte prosím: Mgr. Milana Janáka

janak [at] daphne [dot] sk, 0948 096 821.


Program seminárov nájdete na priloženom odkaze.


Tlačová správa vo formáte .pdf