Výskumníci pomáhajú pri rozširovaní európskej sústavy chránených území Natura 2000

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa


Výskumníci pomáhajú pri rozširovaní európskej sústavy chránených území
Natura 2000


Odborníci z celého Slovenska sa v tomto roku podieľali na zbere dát v teréne, ktoré sú nevyhnutné na doplnenie nových území do sústavy Natura 2000. Podarilo sa im zozbierať veľmi hodnotné údaje a potvrdiť niekoľko vzácnych nálezov.

Od skorej jari do neskorej jesene overovali vedci z rôznych inštitúcií a odborných organizácií v teréne výskyt vybraných chránených druhov živočíchov, rastlín a biotopov, čiže prostredia, kde druhy rastú a žijú. Predmetom prieskumu boli tie druhy, prírodné biotopy a regióny Slovenska, ktoré Európska komisia vyhodnotila ako nedostatočne pokryté existujúcou sústavou Natura 2000.

Medzi mapovanými druhmi boli napríklad rys, vlk, syseľ, viaceré druhy rýb, vzácne chrobáky, motýle, rovnokrídlovce či mäkkýše. Z rastlín sa zbierali údaje o výskyte klinčeka včasného, hadinca červeného či rumenici turnianskej, ktorá je endemitom Slovenského krasu. Paralelne prebiehalo mapovanie pieskov, ktoré patria medzi najohrozenejšie spoločenstvá na Slovensku, xerotermných (teplomilných a suchomilných) krovín, vybraných lúčnych spoločenstiev ako aj biotopov stojatých i tečúcich vôd, ktoré v krajine prudko ubúdajú.

„Niektoré druhy a biotopy si vyžadujú náročnejšie metódy mapovania, preto nebolo jednoduché dáta zozbierať. Mapovanie niektorých vzácnych druhov hmyzu sa napríklad muselo realizovať vo večerných a nočných hodinách. Problém je aj nedostatok odborníkov schopných vzácne druhy a biotopy bezpečne určiť. Napriek krátkemu času (2 vegetačné sezóny) sa však podarilo zozbierať kvalitné dáta a odborníci, ktorí sa na ich zbere podieľali odviedli vynikajúcu prácu. Môžeme hovoriť dokonca o veľmi úspešných nálezoch, keďže sa podarilo potvrdiť výskyt druhov, ktoré sa doteraz počítali prakticky len na kusy. V tejto chvíli odborníci finalizujú spracovanie zozbieraných dát, aby sme ich mohli začiatkom roku 2015 analyzovať a na ich základe pripraviť odborný návrh na doplnenie sústavy Natura 2000“ hovorí Mgr. Janák z DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie, koordinátor projektu Ochrana prírody Naturou 2000, v rámci ktorého sa mapovanie realizuje. Projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Cieľom sústavy Natura 2000 je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov a druhov, vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie. Sústava Natura 2000 má zabezpečiť priaznivý stav populácií vybraných druhov živočíchov a rastlín a priaznivý stav biotopov, čiže prostredia, kde druhy rastú a žijú.  Je dôležité dodať, že v územiach Natura 2000 sa nevylučujú hospodárske aktivity, pokiaľ tieto neohrozujú priaznivý stav biotopov a druhov. V mnohých prípadoch sú dokonca ľudské aktivity nevyhnutné na zabezpečenie ochrany prírody. Ako príklad možno uviesť kosenie a pasenie niektorých lúčnych spoločenstiev, ktoré výrazne prispievajú k ochrane týchto biotopov a ohrozených druhov rastlín na ne viazaných.

Pre viac informácií kontaktujte prosím:

Mgr. Milana Janáka
Daphne – inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24, 821 06 Bratislava
janak [at] daphne [dot] sk (janak [at] daphne [dot] sk), 0948 096 821.


Viac informácií o projekte sa dozviete na: http://www.daphne.sk/projekty/ochrana_prirody_naturou_2000

Tlačová správa vo formáte .pdf


Fotografická príloha

Terénny výskum / Foto: Roman CséfalvayNález / Foto: Roman Cséfalvay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roháče / Foto: Archív Daphne

Tatry / Foto: Archív Daphne