Publikácie

Publikácie si môžete zakúpiť v kancelárii DAPHNE, alebo Vám ich môžeme poslať poštou na dobierku, v tomto prípade nám svoju objednávku oznámte telefonicky na čísle 02 4552 4019 alebo mailom na publikacie@daphne.sk


Legendy zlatého mesta

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
14,99€

Juraj Červenák, DAPHNE, 2014, 283 s. (pevná väzba)

Kniha obsahuje fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice, ktoré sú určené špeciálne, no nielen pre detského čitateľa.

Dvanásť železných mečov (príbeh z doby bronzovej)
Kráľ lesa (príbeh z čias starých Slovanov)
Skaza z hlbín (príbeh z 15. storočia)
Alchymistova dcéra (príbeh z čias protitureckých vojen v 17. storočí)
Vodníkov tajch (príbeh z 18. storočia)

Kniha vznikla v rámci vzdelávacieho projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania. Fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice zaujmú žiakov a môžu im tiež pomôcť k ľahšiemu pochopeniu tém z učebných osnov pre 6. ročník. Na motívy príbehov vznikli 3 pobytové programy pre deti s prvkami LARP hier (Live Action Role Play).

Pútavé príbehy chytia každého dospelého čitateľa, ktorého vyživuje aj radosť z poznávania a objavovania. Nadčasovú aktuálnosť dodáva knihe i črta typická pre rozprávky – cenné charakterové vlastnosti človeka podstupujú rôzne skúšky, pokušenia, až napokon … dočítajte sa sami.

V knihe Legendy Zlatého mesta sa veľmi elegantne snúbia informácie z rôznych oblastí poznania (od napríklad fyziky až ku geografii), vrátane lokálnych špecifík (miestopis, argot, história, osobnosti) s pútavosťou a dobrodružstvom vlastným žánrovej literatúre. V rámci autorskej licencie, v ktorej sa komponuje príbeh ako suma faktov a fikcie sa Červenákovi podarilo celkom prirodzene text významovo zaťažiť až do tej miery, že vôbec nie je jasné, kedy čitateľa zabáva a kedy vzdeláva, čo je vzhľadom na potenciálne didaktický účel knihy vôbec to najzásadnejšie.
[Čítaj celú recenziu]

– Juraj Malíček – teoretik popkultúry –

Kúpou knihy podporíte náš program Živá učebnica.


Svet Karpát

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
5,00€

Andrea Královičová, Silvia Herianová (eds.), DAPHNE, 2009, 365 s.
(slovenská a anglická verzia)

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou. Na jej vytvorení sa podieľalo takmer 50 odborníkov zo všetkých karpatských krajín. V jednotlivých kapitolách nájdu učitelia okrem teoretického priblíženia témy aj konkrétne námety aktivít na prácu so žiakmi a pracovné listy.

Ukážka – slovenská verzia


Alpsko-karpatský koridor. Ekologické siete v praxi.

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
0,00€

Materiál zasielame za cenu balného a poštovného.

Kolektív autorov, DAPHNE, Bratislava, 2012, 62 s. + prac. listy

Príručka upozorňuje na význam biodiverzity a venuje sa príčinám jej úbytku. Dôraz je kladený na jednu z najzávažnejších príčin úbytku biologickej diverzity, ktorou je fragmentácia biotopov. Na príklade Alpsko-karpatského koridoru približuje potrebu tvorby ekologických sietí v krajine a prináša námety na „praktické“ zmeny, ktoré môže realizovať každý vo svojom okolí. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.


Svet lesov

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
8,00€

Andrea Královičová, Martina Badidová Brinzíková (ed.), DAPHNE, 2. revidované vydanie, 2011

Metodická príručka je určená pre učiteľov základných škôl. V 9 kapitolách nájdete informácie o vývoji, význame a funkcii lesov, ako aj o typoch lesov na Slovensku. Samostatné kapitoly sú venované hubám, stavovcom i bezstavovcom lesa. V príručke sa dozviete informácie o ekosystéme lesa ako aj o jednotlivých adaptáciách organizmov na ekologické podmienky lesa. Posledné kapitoly sú venované ohrozeniu lesov a ochrane prírody.

Okrem teoretických poznatkov nájdete v každej téme aj zaujímavé a početné námety na aktivity pre žiakov ako aj pracovné listy vo farebnom prevedení.

Súčasťou príručky je CD, ktoré obsahuje elektronickú verziu príručky, rozšírenú o pracovné listy v čiernobielej verzii.


Svet lesov

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
5,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2004, 306 s.

Metodická príručka je určená pre učiteľov základných škôl. Pedagóg v nej nájde informácie o vývoji, význame a funkciách lesov, ako aj o jednotlivých typoch lesov na Slovensku. V samostatných kapitolách sú rozpracované huby lesov, stavovce i bezstavovce. Priestor je venovaný aj adaptáciám organizmov na ekologické podmienky, ekosystému lesa i jeho ohrozeniam. Príručka tak prináša komplexný pohľad na najrozšírenejší ekosystém na Slovensku.

Každá kapitola obsahuje okrem teoretickej časti aj súbor aktivít, ktoré môže pedagóg realizovať s deťmi ako aj prislúchajúce pracovné listy.

Predáva sa bez obalu.


Praktická ekovýchova pre materské školy

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
8,00€

Immerová Barbara, Kimličková Jana, Lasáková Viera, Daphne, 2011

Metodický materiál je revidovaným vydaním príručky „Praktická ekovýchova pre materské školy – Tvoríme model udržateľnej krajiny“, ktorú vydala organizácia DAPHNE v elektronickej podobe v roku 2010.

Príručka v tlačenej forme je rozdelená do piatich tematických kapitol: geológia, voda, les, lúka a sídla. Každá z uvedených tém obsahuje súbor aktivít, ktoré môže pedagóg realizovať s deťmi.

Z dôvodu nezvyšovania ceny tejto publikácie pri dotlači už jej súčasťou nie je CD, ktoré obsahovalo elektronickú verziu 1. a 2. vydania príručky. Pokiaľ máte o túto elektronickú verziu záujem, ozvite sa na vyššie uvedené kontakty.


Svet rašelinísk

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
3,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2002, 211 s.

Rašeliniská patria medzi najohrozenejšie biotopy. Aj keď je táto téma z hľadiska učebných osnov špecifická, námety aktivít pre žiakov sa dajú využiť aj v rámci témy mokrade i voda. Nájdete v nej zaujímavé a početné námety aktivít pre žiakov a pracovné listy.


BIODIVERZITA ABRODU – stav, zmeny a obnova

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
3,60€

Viera Stanová, Andrea Viceníková (eds.), DAPHNE, 2003

Publikácia v 26 kapitolách prezentuje výsledky floristického a faunistického výskumu a približuje stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu bolo potvrdenie významnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Významnosť Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku.


EURÓPSKY VÝZNAMNÉ BIOTOPY NA SLOVENSKU

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
6,00€

Andrea Viceníková, Pavol Polák, P. (eds.), ŠOP SR v spolupráci s DAPHNE, 2003

Farebná publikácia určená všetkým záujemcom o ochranu prírody približuje 66 biotopov európskeho významu nachádzajúcich sa na Slovensku. Opis biotopov sprevádzajú ilustračné fotografi e, informácia o ohrozenosti biotopu, výber typických druhov a mapa s výskytom biotopu na Slovensku.


MOKRÉ LÚKY – príručka ochrany a manažmentu aluviálnych a prímorských mokrých lúk

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
4,20€

Andrea Viceníkova (ed.), DAPHNE, 2001

Ide o preklad publikácie, ktorú v origináli vydala vo Veľkej Británii Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva (RSPB) v roku 1997. Príručka približuje mnohé cenné pohľady a praktické skúsenosti správcov chránených území na spôsoby manažmentu mokrých lúk.


Rozmanitosť života v Karpatoch

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
0,50€

Andrea Královičová, Martina Badidová, DAPHNE, 2009 (slovenská a anglická verzia)

Brožúrka prináša celkový pohľad na biodiverzitu Karpát a ukazuje, prečo sú Karpaty také výnimočné a unikátne. Stručne oboznamuje s hlavnými biotopmi Karpát a prináša zhutnené informácie o rastlinách i živočíchoch Karpát. Text dopĺňajú farebné fotografie a perokresby.


ROKLINY SLOVENSKÉHO RAJA

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
1,20€

Jaroslav Špičuk, J., Peter Olekšák, Dušan Bevilaqua, Andrea Viceníková, DAPHNE, 2005 (slovenská a anglická verzia)

Farebná skladačka obrazovou formou približuje všetkých 8 sprístupnených roklín Slovenského raja, ktorými sú Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kláštorská roklina, Zejmarská roklina, Veľký Kyseľ a Malý Kyseľ.


Biotopy Európskeho významu v národnom parku Slovenský raj

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
1,20€

Anna Leskovjanská, Andrea Viceníková, Tomáš Dražil, ŠOP SR – Správa NP Slovenský raj v spolupráci s DAPHNE, 2006 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Brožúrka je určená návštevníkom Slovenského raja a všetkým záujemcom o spoznávanie krás prírody. Prostredníctvom množstva farebných fotografií, perokresieb a výstižných textov približuje jednotlivé biotopy európskeho významu na území Slovenského raja.


PRIELOM HORNÁDU – sprievodca prírodnými krásami

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
0,60€

Andrea Viceníková, Anna Leskovjanská, František Miháľ, DAPHNE, 2005 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Farebná skladačka sprevádza návštevníkov prírodnými zaujímavosťami kaňonu Hornádu. Na mape kaňonu je vyznačených 34 miest, ktoré návštevník pri prechode kaňonom postupne objavuje a spoznáva. Tieto miesta sú priblížené fotografi ami spolu s ich stručným komentárom.


SUCHÁ BELÁ – sprievodca prírodnými krásami

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
0,60€

Andrea Viceníková, Anna Leskovjanská, František Miháľ, DAPHNE, 2005 (slovenská, anglická, poľská verzia)

Farebná skladačka sprevádza návštevníkov prírodnými zaujímavosťami najnavštevovanejšej rokliny Slovenského raja. Na mape rokliny je vyznačených 19 miest tak, ako ich návštevník môže postupne pri prechode roklinou spoznávať. Sú priblížené fotografi ami spolu s ich stručným komentárom.


POTULKY DEVÍNSKOU KOBYLOU

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
1,00€

Andrea Viceníková, Vladimír Kočvara, Katarína Zlochová, DAPHNE, 2002

Trojjazyčná (slovensko-nemecko-anglická) farebná brožúrka doplnená mapou Devínskej Kobyly je pozvánkou na návštevu tejto prírodne mimoriadne vzácnej a hodnotnej lokality.


ŽIVOT BOBRA

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk
1,00€

Tomáš Hulík, DAPHNE, 2003 (slovensko-anglická verzia)

Farebná skladačka prináša pútavé informácie a unikátne zábery zo života bobra vodného, ktorý bol na území Slovenska vyhubený v polovici 19. storočia a znova sa objavil až v sedemdesiatych rokoch 20. storočia.


1. identifikačný kruh: Dreviny Karpát 1 – aktuálne nedostupné

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh drevín Karpát s poradovým číslom 1 (je jedným zo série troch) slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich drevín v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane je zobrazený habitus a vzhľad kôry týchto drevín.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Woody plants 1.

2. identifikačný kruh: Dreviny Karpát 2

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh drevín Karpát s poradovým číslom 2 (je jedným zo série troch) slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich drevín v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane je zobrazený habitus a vzhľad kôry týchto drevín.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Woody plants 2.

3. identifikačný kruh: Dreviny Karpát 3

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh drevín Karpát s poradovým číslom 3 (je jedným zo série troch) slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich drevín v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane je zobrazený habitus a vzhľad kôry týchto drevín.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Woody plants 3.

4. identifikačný kruh drevín

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh drevín (je jedným zo série dvoch – v tejto sérii je menej drevín než v sérii troch uvedenej vyššie) slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich drevín v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane je zobrazený habitus a vzhľad kôry týchto drevín.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Identification key of wood species.

5. identifikačný kruh drevín (s ihličnanmi)

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh drevín (s ihličnanmi) (je jedným zo série dvoch – v tejto sérii je menej drevín než v sérii troch uvedenej vyššie) slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich drevín v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane je zobrazený habitus a vzhľad kôry týchto drevín.


6. identifikačný kruh: Lesné bezstavovce

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh: Lesné bezstavovce slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich bezstavovcov v našich lesoch. Kruh je obojstranný.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Identification circle – invertebrate animals.

7. identifikačný kruh: Stavovce a bezstavovce Devínskej Kobyly – aktuálne nedostupné

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh: stavovce a bezstavovce Devínskej Kobyly slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich stavovcov a bezstavovcov na Devínskej Kobyle. Kruh je obojstranný, pričom na jednej strane sú stavovce a na druhej bezstavovce.


8. identifikačný kruh: Huby Karpát – aktuálne nedostupné

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh: Huby Karpát slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich húb v Karpatoch. Kruh je obojstranný, pričom na jednej strane sú viazané na dreviny a na druhej sú ohrozené huby Karpát.


9. identifikačný kruh: Lišajníky Karpát

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh lišajníkov slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní našich lišajníkov. Kruh je jednostranný a o 12 druhoch prináša informácie o mieste ich výskytu, ochrane i výskyte podľa stupňa ovplyvnenia stanovišťa človekom.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Carpathian lichens.

10. identifikačný kruh: Sprievodca liečivými rastlinami

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh: Sprievodca liečivými rastlinami slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich liečivých rastlín u nás. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane sú informácie o ich využití.


11. identifikačný kruh vodných bezstavovcov

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh vodných bezstavovcov slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní najčastejšie sa vyskytujúcich bezstavovcov v našich potokoch, riekach, jazerách. Kruh je obojstranný.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Water invertebrates.

12. identifikačný kruh: Žaby Karpát

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh žiab slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní tejto zaujímavej skupiny obojživelníkov. Kruh je obojstranný, pričom na jeho zadnej strane sú vyobrazené vajíčka jednotlivých druhov spolu s ďalšími zaujímavými informáciami.

Ponúkame aj anglickú verziu v rovnakej cene – Carpathian frogs.

13. identifikačný kruh rastlín rašelinísk

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh rastlín rašelinísk slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní vzácnych rastlín rašelinísk. Kruh je obojstranný.


14. identifikačný kruh stavovcov rašelinísk

2,00€

Objednajte si telefonicky na 02 4552 4019 alebo mailom: publikacie@daphne.sk

Identifikačný kruh stavovcov rašelinísk slúži ako pomôcka do prírody i do triedy. Pútavou formou pomáha pri spoznávaní vzácnych stavovcov rašelinísk. Kruh je obojstranný.