DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna nezisková organizácia zameraná na ochranu prírody, ktorá vznikla v roku 1993.

Inštitút DAPHNE je expertnou organizáciou v oblasti ochrany a obnovy nelesných ekosystémov, manažmentového plánovania v oblasti ochrany prírody, environmentálnej výchovy, zvyšovania povedomia verejnosti a ovplyvňovania environmentálnej politiky, a to na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.

V roku 2004 bola v Českej republike založená sesterská organizácia DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie.