Aktivity pre verejnosť

 

 

D.1:  Vytvorenie a aktualizovanie webovej stránky projektu

D.2:  Príprava a inštalácia vývesných tabúľ a informačných panelov

D.3:  Propagácia projektu prostredníctvom médií a konferencií

D.4:  Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

D.5:  Vzdelávanie a odborná príprava hlavných zúčastnených strán na manažmente cieľových biotopov

D.6:  Príprava vzdelávacích programov o cieľových biotopoch pre školy

D.7:  Monitoring vplyvu aktivít zameraných na informovanosť verejnosti na cieľové skupiny


.

D.1: Vytvorenie a aktualizovanie webovej stránky projektu

S cieľom prezentovať projekt a jeho aktivity širšej verejnosti bola vytvorená v rámci hlavnej stránky koordinátora projektu DAPHNE, špeciálna projektová podstránka.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

Internetová stránka projektu – http://daphne.sk/pannonicsk – je špeciálnou podstránkou už existujúcej stránky koordinátora projektu DAPHNE. Jej cieľom je prezentovať aktivity a výsledky projektu odbornej i laickej verejnosti. Stránka je priebežne aktualizovaná a sú na nej postupne zverejňované informácie o realizovaných aktivitách. Relevantné výstupy projektu sú na stránke sprístupnené na stiahnutie. Rovnako sú zverejňované aj tlačové správy a mediálne výstupy projektu. Stránka je dostupná v dvoch jazykových mutáciách – v slovenčine a angličtine.


 

D.2:  Príprava a inštalácia vývesných tabúľ a informačných panelov

Okrem spolupráce odborníkov so zainteresovanými stranami je veľmi dôležité informovať aj širokú verejnosť o ochrane biodiverzity a oboznámiť ju s tým, ako Natura 2000 prispieva k jej ochrane na európskej úrovni. Informácie o projekte a projektových lokalitách budú umiestnené na webových stránkach 12 obcí. 20 informačných panelov bude umiestnených na projektových lokalitách a  45 laminovaných plagátov o projektových lokalitách bude umiestnených v obciach.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

 • Informačné banery: Boli pripravené a vyrobené informačné banery (4 ks) o cieľoch projektu v angličtine slovenčineurčené na prezentáciu projektu.
 • Boli spracované podklady a skompletizované údaje spolu s fotodokumentáciou k projektovým lokalitám.
  .
 • Infolisty: Pripravených bolo 15 infolistov k jednotlivým projektovým lokalitám, ktoré obsahujú informácie o flóre a faune jednotlivých lokalít, ohrozeniach i spôsoboch, ako možno tieto jedinečné lokality zachrániť.
  Infolisty boli spracované v:
  – slovenskom jazyku
  – maďarskom jazyku Infolisty boli zverejnené na stránke www.perlypodunajska.sk a zároveň boli rozposlané na všetky obecné úrady, v katastri ktorých sa záujmové lokality nachádzajú, so žiadosťou o zverejnenie informácií na webových stránkach obcí.
slovenskom jazyku maďarskom jazyku
 • Plagáty: Pripravených a vytlačených bolo 45 zalaminovaných plagátov o projektových lokalitách, ktoré boli následne rozdistribuované príslušným obciam v 3 okresoch (Nové Zámky, Komárno, Šaľa) so žiadosťou umiestniť plagáty v interiéroch miestnych úradov, škôl, prípadne kultúrnych domov, s cieľom informovať verejnosť o prírodných hodnotách regiónu.
 • Informačné tabule: Pripravených bolo 20 informačných tabúľ k jednotlivým lokalitám, ku ktorým boli vyrobené drevené konštrukcie. V roku 2014 boli tabule osadené na vybrané projektové lokality.

 

 


 

D.3:  Propagácia projektu prostredníctvom médií a konferencií

Propagácia projektu, jeho cieľov, metód a ochranárskych úspechov je prínosná pre podporu implementácie projektu ako aj na zvýšenie povedomia verejnosti. Táto aktivita zahŕňa dva hlavné bloky: propagáciu projektu na konferenciách a propagáciu projektu prostredníctvom médií.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

Celkovo boli zorganizované 2 tlačové konferencie, publikovaných bolo 16 článkov, 1 rozhlasová reportáž, 5 televíznych reporáží a projekt bol prezentovaný na 2 konferenciách.

2012-2013

 • Vo februári 2012 bola zorganizovaná tlačová konferencia. Pripravená a rozdistribuovaná bola tlačová správa k cieľom a aktivitám projektu.
 • 8 článkov bolo uverejnených v novinách a časopisoch, 3 reportáže boli odvysielané v TV a 1 reportáž v rozhlase.
 • V októbri 2013 bola vydaná druhá tlačová správa, zverejnená v 1 národných novinách, v STV, a na 2 webových portáloch.
2014
 • V časopise životné prostredie bol publikovaný odborný článok o manažmente pieskových dún, vrátane propagácie projektu:
  Chrenková, M., Ulrych, L., Šeffer, J., Šefferová Stanová, V.: Odstraňovanie nepôvodných inváznych drevín na pieskoch. Životné prostredie, 2014, 48, 2, s. 88 – 92
 • 1 článok bol zverejnený v médiách a 1 reportáž bola odvysielaná v TV.

2015

 • Projekt bol prezentovaný na odbonom seminári „Natura 2000 Seminar of Continental, Pannonian, Black Sea & Steppic Biogeographical Region„, ktorý sa konal 29. júna – 1. júla 2015  v Luxemburgu.
 • V domácich médiách bola odvysielaná 1 TV reportáž – televízia JOJ uviedla v hlavných večerných správach reportáž „Kamenín / Dedina rovno na hranici“, v ktorej bolo predstavené aj zapojenie obce do obnovy slaniskových biotopov (TV JOJ, 340 diel, cca 27:30 minúta)

2016

Médiá


 • Pri príležitosti oslavy Dňa Natura 2000 bola 17.5.2016 pripravená tlačová správa „Jedinečná obnova slanísk v Kameníne“, ktorá bola rozposlaná relevantným médiám spolu s pozvánkou na prezentáciu projektu pri príležitosti Dňa Natura 2000.
 • V náväznosti na to bola 19.5.2016 pri príležitosti oslavy Dňa Natura 2000 pripravená v obci Kamenín „Prezentácia ekologickej obnovy Územia európskeho významu Kamenínske slaniská“ spojená s exkurziou na lokalitu. Pozvané boli na ňu relevantné médiá, projektový partneri a zástupcovia zainteresovaných skupín. Účastníkom boli prezentované  výsledky obnovných opatrení, ktoré sa na lokalite realizovali. Udalosti sa zúčastnilo 44 osôb.
 • Tlačová správa bola zverejnená na 19 prevažne mediálnych portáloch. RTVS v náväznosti na ňu pripravila reportáž „Obnovenie slaniska“, ktorú odvysielali 31.05.2016 19:00 v Hlavnom spravodajstve na STV1 (00:45:42-00:47:51)
 • Pre odborno-náučný časopis o životnom prostredí Enviromagazín bol pripravený článok o edukačných aktivitách projektu „Odkrývanie prírodných pokladov Podunajska„, Enviromagazín, 2016, č.3, s. 3
 • V októbri 2016 vyšiel v časopise „The European Union Regional Review“ článok „Prírodné perly Podunajska“ prezentujúci ciele a aktivity projektu. Časopis je vydávaný pre Spoločenstvo regiónov a pre Európsky týždeň regiónov a miest v Bruseli, ktorý sa konal 10.-13. októbra a ktorý navštívilo cez 6000 delegátov z regiónov, vidieka a z oblasti poľnohospodárstva.Článok v anglickom jazyku si môžete prečítať TU alebo priamo v októbrovom čísle časopisu The European Union Regional Review na str. 14-15.

Účasť na konferenciách

 • Vzdelávacie aktivity projektu boli prezentované na konferencii v Podlesiciach (Poľsko) vo februári 2016, ktorá bola zameraná na „outdoor“ vzdelávanie a ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 ekopedagógov z Poľska i viacerých európskych krajín.
 • 24.-26. augusta 2016 sme sa zúčastnili vzdelávacieho workshopu v Ekocentre Dropie, ktoré organizovala SAŽP a následne 29. augusta na ekovýchovnom veľtrhu v Českej Republike. Na oboch akciách boli distribuované ej ekovýchovné materiály pripravené z projektu.
 • Ciele projektu a aktivity s dôrazom na manažmentové opatrenia boli prezentované na medzinárodnej koferencii „Kuvik obyčajný – monitoring a praktická ochrana“, ktorá sa konala 23. marca 2016 v Bartošoviciach (ČR). Obnova projektových lokalít má významný pozitívny dopad na miestnu faunu, ako sa ukázalo na príklade populácie Kuvika obyčajného v projektovom regióne – počet páriacich sa jedincov vzrástol na 20% od začiatku projektu v porovnaní s 30% poklesom v iných častiach juhozápadného Slovenska. Manažmentové opatrenia boli podrobne prediskutované s 36 účastníkmi zo 4 krajín strednej Európy.
 • Manažmentové opatrenia, realizované v projekte, s dôrazom na odstránenie inváznych druhov boli prezentované 19.-21. apríla 2016 na Európskom workshope zameranom na kontrolu a odstránenie iváznych druhov rastlín. Workshop organizovala WWF Maďarsko v Budapešti. Odprezentované boli metódy injektáže herbicídom aplikované na odstránenie pajaseňa na lokalitách s biotopmi pieskových dún. Tieto boli zároveň prediskutované s účastníkmi z rôznych krajín Európy.

 

Prezrieť

 


 

D.4:  Publikovanie informačných, vzdelávacích a propagačných materiálov

Táto aktivita je zameraná na prípravu viacerých materiálov, určených práve pre širokú verejnosť. Ich cieľom je sprostredkovať informácie o potrebe ochrany prírody a význame siete Natura 2000 a zároveň informovať o biotopoch, na ktoré je projekt zameraný. Pripravené budú plagáty a brožúrka o slaniskách a pieskoch. Správa pre verejnosť (Layman´s report) bude pripravená na konci projektu. Správa bude sumarizovať dosiahnuté ciele, týkajúce sa implementácie siete NATURA 2000.

Partner zodpovedný za realizáciu: ŠOP SR

Dosiahnuté výsledky:

 • Postupne sa zozbieravali a spracúvali podklady pre informačné materiály, vrátane fotografií.
 • Vypracovaná bola pracovná verzia brožúr a plagátov o slaniskách a pieskoch na Slovensku, vrátane prípravy textov a grafického dizajnu.
 • Vypracovaná bola finálna verzia brožúr a plagátov o slaniskách a pieskoch. Brožúry boli spracované v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku. Plagáty boli pripravené v slovenskom jazyku – jeden pre slaniská a jeden pre piesky.
 • Vytlačené boli brožúry a plagáty o slaniskách a pieskoch. V slovenskom jazyku bolo vytlačených 2000 ks brožúr, v maďarskom jazyku 2000 ks a v anglickom jazyku 1000 kusov. Plagáty v slovenskom jazyku vyšli v náklade 1000 ks pre každý biotop.
 • Pripravený bol distribučný zoznam. Brožúry v maďarskom jazyku sú určené pre maďarskú menšinu žijúcu v projektovom území a pre maďarských partnerov.  Anglická verzia brožúry bude distribuovaná na medzinárodných seminároch, konferenciách a pod.

Výstupy:

 

Brožúra Slaniská Podunajska Brožúra Pieskové duny Podunajska
Jazykové mutácie

[na stiahnutie vo formáte .pdf]

Jazykové mutácie

[na stiahnutie vo formáte .pdf]

 

​​

Plagát Slaniská Plagát Piesky
   

 

 


 

D.5:  Vzdelávanie a odborná príprava hlavných zúčastnených strán na manažmente cieľových biotopov

Pre kľúčové zainteresované skupiny budú pripravené terénne exkurzie, semináre a diskusie. Ich cieľom bude zabezpečiť vzdelávanie a tréning, zameraný na oboznámenie sa s najvhodnejšími postupmi pri manažovaní záujmových biotopov. Prezentované budú aj obnovné opatrenia a ich dopady na tieto biotopy. Exkurzie budú realizované prevažne v projektovom území, ale aj v iných chránených územiach na Slovensku a v Maďarsku, ktoré môžu byť pozitívnym príkladom.

Partner zodpovedný za realizáciu: BROZ

Dosiahnuté výsledky:

2012 – Október 2015

 • Zrealizovaná bola dvojdňová exkurzia na biotopy Panónskych topoľových lesov s borievkou (október 2012) s cieľom poukázať na súčasný nežiaduci stav lesostepných biotopov v UEV Čenkov, ako aj prezentovať príklady efektívnej metodiky odstraňovania inváznych drevín, ktoré boli realizované v Národnom parku Duna Ipoly v Maďarsku. Cieľovou skupinou exkurzie boli najmä lesníci, ktorí zabezpečujú správu väčšiny územia v UEV Čenkov.
 • Zrealizovaná bola trojdňová exkurzia do Národného parku Hortobágy, Maďarsko a na SCI Kamenínske slaniská (október 2013), ktorej cieľovou skupinou boli farmári zo záujmových oblastí, ktorí majú potenciál participovať na obnovení pastvy na ohrozených lokalitách. Účastníci boli oboznámení s pozitívnymi príkladmi spolupráce farmárov v Maďarsku na projekte ochrany slanísk, ako aj s benefitmi, ktoré pre nich z toho plynú. Na Kamenínskom slanisku mohli vidieť ukážku podobných aktivít a diskutovať skúsenosti s miestnymi zainteresovanými skupinami.
 • Zorganizovaná bola exkurzia na Kamenínske slaniská pre poľnohospodárov, pracovníkov štátnej správy a samospráv, na ktorej boli účastníci oboznámený so špecifikami slaniskových biotopov, dôvodmi ich súčasného ohrozenia, ako aj hlavnými cieľmi projektu LIFE, najmä s obnovou pasenia na lokalitách slanísk. Miestny poľnohospodár oboznámil účastníkov s vlastnou skúsenosťou pastvy na slaniskách ako aj dosiahnutými výsledkami.

 

 • V januári 2012 sa uskutočnil v Bratislave odborný seminár, ktorého sa zúčastnili botanici, entomológovia a odborníci na stavovce ako aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody, ktorým boli prezentované ciele i aktivity projektu a spoločne boli prediskutované optimálne spôsoby manažmentu spoločenstiev slanísk a pieskov.
 • Uskutočnili sa 2 jednodňové exkurzie pre zainteresované skupiny do ÚEV Kamenínske slaniská – Exkurzie boli určené predovšetkým pre farmárov, ktorí majú záujem o pastvu na projektových lokalitách, ale aj pre zástupcov obcí a okresných úradov životného prostredia ako aj ďalších relevatných zástupcov. Účastníci mali možnosť vidieť príklady slaniskových biotopov a oboznámiť sa s ich manažmentom na lokalite, pričom boli oboznámení s jeho špecifickými črtami.

25.4.2014, ÚEV Kamenínske slaniská, 16 účastníkov.
3.2.2015, ÚEV Kamenínske slaniská, 12 účastníkov.

 • Zorganizované boli 3 semináre pre odborníkov:

I) 15.05.2014, ÚEV Pavelské slanisko, 14 účastníkov: Účastníkmi seminára boli odborníci na ochranu prírody a obnovu biotopov, vodný režim a reguláciu podzemných vôd, ako aj projektoví manažéri z rôznych inštitúcií a NGO (NP Duna Ipoly, Výskumný ústav vodného hospodárstva, ŠOP SR, zástupcovia WWF Dunajsko – karpatský program). Počas seminára boli priamo v teréne prezentované špecifiká obnovy slaniskových biotopov. S účastníkmi prebehla diskusia o riešení podobných problémov spojených s manažmentom, s ktorými sa stretli vo svojej praxi. Prediskutované boli aj ďalšie aktivity, ako napr. prezentácia projektových aktivít medzi zainteresovanými skupinami a verejnosťou, vrátane zapojenie farmárov do implementácie projektových aktivít.

II) 9.6.2014, ÚEV Čenkov, 24 účastníkov: Účastníkmi seminára boli botanici, ekológovia, entomológovia, paleoekológovia a geológ z Prírodovednej a historickej spoločnosti v Nürnbergu (Nemecko), ako aj profesori a akademici. V teréne im boli prezentované špecifické charakteristiky biotopov panónskych viatych pieskov, ich historické ako aj súčasné využitie, a z toho vyplývajúce environmentálne problémy. Zároveň boli účastníkom prezentované aktivity projektu, ktoré majú byť realizované nielen na navštívených lokalitách, ale aj na ďalších projektových lokalitách. Diskusia bola zameraná na optimálnu formu manažmentu pieskových dún, ochranu špecializovaných druhov hmyzu, potenciálnu prírodnú vegetáciu panónskych pieskových dún a na príklady manažmentu obnovných biotopov v Nemecku.

III) 20-21.5.2015, Györ, Maďarsko, 37 účastníkov: Výsledky a aktivity implementované a plánované v rámci projektu boli prezentované a následne diskutované na medzinárodnom seminári, zameranom na obnovu xerotermov. Účastníkmi boli odborní pracovníci – botanici, entomológovia, ekológovia, a ochrancovia prírody z niekoľkých národných parkov (napr. NP Duna-Ipoly, NP Fertö-Hanság, NP Kiskunság, NP Ӧrsegi), pracovníci výskumných organizácií a NGO. Spoločne sa diskutovalo najmä o obnove biotopov pieskových dún, vrátane ich spásania. Počas terénnej exkurzie do ÚEV Gönyüi-homokvídék boli účastníkom prezentované praktické ukážky manažmentu, o ktorých sa následne aj diskutovalo. Vďaka tomuto sme získali dôležitý vhľad do problematiky manažmentu pieskových dún (najmä v súvislosti s optimalizovaným nastavením pastvy – čo sa týka kvantity a času, pastevného systému, ako aj najvhodnejšieho výberu živočíchov pre spásanie) a inovatívnych metód v ničení inváznych drevín.

 • Uskutočnili sa stretnutia so zainteresovanými skupiny (2012-2015): Celkovo sa uskutočnilo 55 stretnutí (192 účastníkov) so zainteresovanými skupinami. Ich účastníkmi boli prevažne farmári, zástupcovia obcí, pracovníci štátnej ochrany prírody, poľovníckych združení a pod. Účastníci boli na stretnutiach oboznámení s jedinečnou hodnotou slanísk a pieskov a s aktivitami projektu, ktoré ohrozujú biodiverzitu projektových lokalít. Zdôraznená bola potreba vhodného manažmentu a hľadali sa cesty, ako v tejto oblasti vzájomne spolupracovať. Viaceré stretnutia boli organizované v spolupráci so ŠOP SR.
November 2015 – 2016
 • Odborný seminár: Na dvoch medzinárodných podujatiach boli odprezentované a prediskutované metódy a stratégie obnovného pastevného manažmentu biotopov slanísk a pieskových dún:

  13. marec 2016, Hôrka nad Moravou (Olomouc, ČR), 66 účastníkov
  Účastníkmi seminára boli odborníci z oblasti ochrany prírody a obnovy biotopov, výskumníci, projektový manažéry, zástupcovia riaditeľstva národných parkov, zástupcovia firiem atď. Na seminári boli prezentované a diskutované výsledky obnovného manažmentu, predovšetkým obnova pastvy. Diskusia s odborníkmi bola najmä o metódach a stratégiách pri obnove pastvy. Sytém pastvy realizovaný na projektových lokalitách bol porovnaný so skúsenosťami a výsledkami výskumov získaných dlhodobým monitoringom pastvy na rozličných lokalitách v Česku a Nórsku.

  20.-21. apríl 2016, Budapesť, Szentendrei sziget (Duna-Ipoly NP, Maďarsko), 50+ účastníkov
  Aktivity a výsledky projektu boli prezentované a prediskutované na medzinárodnom workshope zameranom na kontrolu a odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Účastníkmi boli odborníci z rôznych organizácií (riaditelia národných parkov, zástupcovia výskumných inštitúcií, NGO, úradníci odborov ochrany prírody atď.) – botanici, ekológovia, ochranári a zástupcovia súkromných spoločností. S relevantnými odborníkmi boli prediskutvané prezentované metódy a postupy použité pri obnovnom manažmente slanísk. Dôležitá časť diskusie sa uskutočnila počas terénnej exkurzie do ÚEV HUDI20047 Szigeti homokok (Szentendrei sziget, Duna-Ipoly NP), počas ktorej boli účastníkom prakticky prezentované skúsenosti a výsledky rôznych metód odstraňovania pajaseňa, agátu a iných inváznych druhov rastlín. Počas akcie sa podarilo nadviazať kontakty s manažérmi a dodávateľmi, ktorý boli zodpovední za vytvorenie najefektívnejších metód, čo môže pomôcť zlepšiť efektívnosť metód realizovaných na projektových lokalitách na Slovensku v budúcnosti.
 • Stretnutia so zainteresovanými skupinami:

So zástupcami zainteresovaných skupín sa uskutočnilo celkovo 17 stretnutí, ktorých sa zúčastnilo celkovo 65 zástupcov. Účastníkmi boli prevažne poľnohospodári, zástupcovia obcí, zástupcovia úradov životného prostredia, lesníci, vlastníci pôdy a pod. Počas stretnutí boli účastníci informovaní o jedinečnej hodnote lokalít s výskytom slaniskových a pieskových spoločenstiev a boli oboznámení s aktivitami, ktoré tieto spoločenstvá ohrozujú. Predstavené boli aj optimálne manažmentové opatrenia pre jednotlivé projektové lokality a hľadali sa možnosti spolupráce.

 


 

D.6: Príprava vzdelávacích programov o cieľových biotopoch pre školy

Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie o vzácnych spoločenstvách pieskov a slanísk medzi žiakmi ako aj pedagógmi
Cieľovou skupinou edukačného programu sú žiaci druhého stupňa základných škôl. Program bude pozostávať z teoretickej časti, prebiehajúcej v triede, a praktickej, realizovanej vonku. Počas exkurzií budú pracovať s identifikačnými kľúčmi, ktoré budú vytvorené pre slaniská ako aj pre piesky. Program bude vypracovaný v slovenskom aj maďarskom jazyku, pretože projektové územie patrí k bilingválnym regiónom Slovenska.

Pre pedagógov budú k programu pripravené aj dve sady pomôcok – jedna pre piesky (4 lokality) a druhá pre slaniská (11 lokalít). Pomôcky budú pozostávať z pracovných listov a CD. CD bude obsahovať všetky podstatné informácie pre pedagógov, napr. ako realizovať programy, informácie o vybraných lokalitách európskeho významu spolu s mapami, informácie o sieti Natura 2000 atď.

Semináre pre pedagógov: Pre pedagógov zo záujmových území budú zorganizované jednodňové vzdelávacie semináre. Očakávame, že po ich absolvovaní budú pedagógovia schopní realizovať ekovýchovné programy samostatne. Školám zo vzdialenejšieho okolia budú pomôcky zaslané poštou.


Exkurzie: Pre školy i verejnosť bude zorganizovaných minimálne 30 exkurzií na projektové lokality, každá pre 10-35 účastníkov. Očakávame, že s odborným sprievodcom navštívi lokality minimálne 600 osôb. Účastníci exkurzií budú oboznámení aj s aktivitami ochrany prírody.

Pozvánka na exkurzie

Informácie o ekovýchovných programoch


Partner zodpovedný za realizáciu: 
DAPHNE

 

Dosiahnuté výsledky

Príručky

 • Pripravený bol návrh štruktúry a obsahu príručiek o slaniskách a pieskoch.
 • Boli zhromaždené rôzne zaujímavosti o slaniskách a pieskoch, ktoré sa využijú pri tvorbe materiálov pre základné školy.
 • Navrhnuté a pripravené boli pracovné listy v slovenskej a maďarskej verzii, ktoré boli prekonzultované s pedagógmi a otestované na deťoch, počas podujatia pre verejnosť v Kameníne.
 • Pripravený bol predbežný distribučný list. Príručky budú distribuované najmä na školy v regióne, a v menšej miere aj záujemcom mimo regiónu.

Identifikačné kruhy

 • Pripravený bol grafický i obsahový návrh identifikačných kruhov, a boli zozbierané informácie o druhoch, ktoré sa budú na kruhoch nachádzať. Informácie o druhoch boli prekonzultované s odborníkmi.
 • Sfinalizované a vytlačené boli dva obojstranné identifikačné kruhy, ktoré boli pripravené v slovenskej i maďarskej jazykovej mutácii:
  – Identifikačný kruh o pieskoch – obsahujúci informácie o rastlinách a živočíchoch pieskov.
  – Identifikačný kruh o slaniskách – obsahujúci informácie o rastlinách a živočíchoch slanísk.
 • Pripravený bol distribučný list. Kruhy budú distribuované spolu s príručkami.


Exkurzie pre školy

 • Celkovo bolo od začiatku realizácie projektu zorganizovaných 21 exkurzií pre študentov, pedagógov ale aj výskumníkov, s celkovým počtom 403 účastníkov. Na exkurziách boli účastníkom prezentované unikátne črty slaniskových aj pieskových biotopov a predstavené im boli hlavné príčiny ich degradovaného stavu v súčasnosti.

 

2012-2013

 • Zorganizované boli 2 exkurzie pre študentov z Masarykovej univerzity v Brne – do ÚEV Mostové a ÚEV Čenkov.
 • Zorganizované boli 2 exkurzie pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava na UEV Kamenínske slaniská a UEV Čenkov (2 dni), na ktorej boli oboznámení so špecifickými ekologickými podmienkami na slaniskách a pieskoch ako aj druhmi a biodiverzitnou hodnotou týchto spoločenstiev. Predstavené im boli aj ciele projektu a manažmentové opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie týchto vzácnych spoločenstiev.
 • Zrealizovaná bola exkurzia (október 2013) pre žiakov základnej školy z Tvrdošoviec, ktorí boli oboznámení s biodiverzitnou hodnotou slanísk lokality Panské lúky, nachádzajúcej sa v ich obci.

2014

 • Zrealizované boli 4 exkurzie na projektové lokality, ktoré boli určené pre študentov, pedagógov a výskumníkov:
  1)   19.05.2014 – ÚEV Pavelské slanisko [32 účastníkov]
  2)   20.05.2014 – ÚEV Čenkov [32 účastníkov]
  3)   14.10.2014 – ÚEV Šurianské slaniská [18 účastníkov]
  4)   15.10.2014 – ÚEV Nesvadské piesky [16 účastníkov]
 • Účastníkom exkurzií bola prezentovaná jedinečnosť pieskov a slanísk a priamo v teréne boli oboznámení s flórou a faunou, ktorá je na tieto biotopy viazaná. Oboznámení boli aj s negatívnym stavom týchto biotopov v súčasnosti ako aj aktivitami, ktoré smerujú k ich zachovaniu a ktoré sa majú počas projektu LIFE PannonicSK realizovať.

2015

 • Zrealizovaných bolo 6 exkurzií na projektové lokality, ktoré boli určené pre študentov, pedagógov a výskumníkov:
  1)   05.05.2015 – ÚEV Panské lúky (Ráczovo jazero) [26 účastníkov]
  2)   06.05.2015 – ÚEV Panské lúky (Ráczovo jazero) [17 účastníkov]
  3)   07.05.2015 – ÚEV Panské lúky [15 účastníkov]
  4)   11.05.2015 – ÚEV Jurský Chlm [12 účastníkov]
  5)   21.05.2015 – ÚEV Pavelské slanisko [20 účastníkov]
  6)   22.05.2015 – ÚEV Čenkov [19 účastníkov]
 • Účastníkom exkurzií bola prezentovaná jedinečnosť pieskov a slanísk a priamo v teréne boli oboznámení s flórou a faunou, ktorá je na tieto biotopy viazaná. Oboznámení boli aj s negatívnym stavom týchto biotopov v súčasnosti ako aj aktivitami, ktoré smerujú k ich zachovaniu a ktoré sa majú počas projektu LIFE PannonicSK realizovať.

 

2016
 • Zrealizovaných bolo 9 exkurzií na projektové lokality, s celkovým počtom účastníkov 140. Účastníkmi boli najmä študenti a pedagógovia miestnych škôl a univerzít v regióne. Počas exkurzií im boli predstavené hlavné charakteristiky biotopov slanísk a pieskových dún, ako aj príčiny toho, prečo sú v súčastnosti tak vzácne a ohrozené. Účastníci boli oboznámení aj s manažmentom, ktorý je nevyhnutný na zachovenie a obnovu týchto biotopov. Pozitívne dopady obnovného manažmentu a pastvy boli účastníkom demonštrované priamo na projektových lokalitách.
1)   19.05.2016 – ÚEV Pri Orechovom rade [15 účastníkov]
2)   20.05.2016 – ÚEV Pri Orechovom rade [12 účastníkov]
3)   25.05.2016 – ÚEV Pavelské slanisko [13 účastníkov]
4)   26.05.2016 – ÚEV Čenkov [11 účastníkov]
5)   29.05.2016 – ÚEV Marcelovské piesky [19 účastníkov]
6)   30.05.2016 – ÚEV Panské lúky [18 účastníkov]
7)   09.06.2016 – ÚEV Panské lúky (Ráczovo jazero) [15 účastníkov]
8)   10.06.2016 – ÚEV Panské lúky (Ráczovo jazero)[17 účastníkov]
9)   12.06.2016 – ÚEV Mostové [20 účastníkov]

 

Ekovýchovné programy

 • Pripravený bol zoznam škôl, nachádzajúcich sa v projektovom území.
 • Pripravené boli dva ekovýchovné programy pre základné školy zamerané na cieľové biotopy – jeden program je zameraný na slaniská a druhý na piesky. Oba programy boli pripravené v slovenskom ako aj maďarskom jazyku, s prihliadnutím na cieľovú skupinu.
 • Programy obsahujú informácie o podmienkach a funkciách ekosystémov slaníska a pieskov, zaujímavé informácie o vybraných druhoch, ako aj aktivity zamerané na ohrozenie a potrebu ochrany týchto spoločenstiev.
 • Vzdelávací program o slaniskách a pieskoch bol otestovaný na dvoch skupinách študentov. Program bol realizovaný v Galérii mesta Nové Zámky, pri príležitosti Svetového dňa Zeme (24.4.2014).
 • Celkovo bolo odučených 28 ekovýchovných vzdelávacích programov na 14 základných školách v 13 obciach, nachádzajúcich sa v záujmovom území. Programov sa zúčastnilo 588 žiakov. Programy boli odučené v slovenskom alebo maďarskom jazyku, podľa požiadaviek školy.
 • Programy boli spojené s dotazníkovým prieskumom medzi žiakmi základných škôl (aktivita D7).
 • Zoznam škôl, na ktorých boli ekovýchovné programy o slaniskách a pieskoch odučené:
Základná škola s materskou školou Hájske Hájske
Základná škola s materskou školou Horná Kráľová Horná Kráľová
Základná škola s MŠ s VJM, Iža Iža
Základná škola Šándora Petofiho s VJM Kamenín Kamenín
Základná škola Komenského, Komárno Komárno
Základná škola, ul. Pohraničná, Komárno
FOTO
Komárno
Základná škola s VJM Marcelová Marcelová
Základná škola Marcelová Marcelová
Základná škola Močenok Močenok
Základná škola  Komenského, Nesvady Nesvady
Základná škola s VJM Radvaň nad Dunajom Radaň nad Dunajom
Základná škola Bernolákova, Šurany Šurany
Základná škola Jána Amosa Komenského, Tvrdošovce Tvrdošovce
Základná škola s VaVJM Veľké Kosihy Veľké Kosihy

 

Semináre pre učiteľov

 • V novembri 2015 sa uskutočnili dva semináre pre pedagógov. Boli sme pozvaní prezentovať ekovýchovné aktivity na dva semináre pre pedagógov, ktoré organizovalo Metodicko-pedagogické centrum (MPC) v Bratislave. Na seminároch sme okrem iného predstavili aj nové metodické materiály o slaniskách a pieskoch a edukačné aktivity projektu. Prvý seminár sa konal 12. novembra 2015 v MPC v Bratislave a zúčastnilo sa ho 22 pedagógov základných i stredných škôl. Druhý seminár, určený pre riaditeľov základných a stredných škôl, sa konal 26. novembra 2015 v MPC a zúčastnilo sa ho 18 riaditeľov. Všetci účastníci dostali zdarma metodické materiály.
 • Pre pedagógov bol pripravený špeciálny „Ekovýchovný seminár Perly Podunajska“ s cieľom predstaviť učiteľom metodické materiály a ich využitie. Na podklade pracovných listov z príručiek boli pripravené názorné pomôcky na realizáciu ekovýchovných aktivít a boli im predstavené ekovýchovné programy pre slaniská aj piesky. Pripravená bola prezentácia projektu, biotopov slanísk a pieskov ako aj lokalít v záujmovom území.
 • Tretí seminár pre pedagógov bol špeciálny interaktívny seminár „Perly Podunajska“, ktorý sa konal v spolupráci s SAŽP 14. apríla 2016 v Stredisku environmentálnej výchovy  SAŽP Dropie. Zúčastnilo sa ho 22 učiteľov. Každý účastník dostal zdarma pre školu príručky a identifikačné kruhy.
  Pozvánka na seminár v Dropie
 • Štvrtý seminár „Perly Podunajska“ sa konal 16. novembra 2016 v Komárne na Základnej škola Pohraničná. Zúčastnilo sa ho 29 pedagógov, z ktorých každý dostal zdarma pre školu príručky a identifikačné kruhy.
  Pozvánka na seminár v Komárne

 

 

 

Podujatia pre verejnosť / infostánky

 • 26.10.2013, 22.02.2014, 20.9.2014 sa v obci Kamenín konalo podujatie pre verejnosť, na ktorom boli prezentované formou infostánku projektové aktivity ako aj význam a hodnota lokality Kamenínske slaniská. Pre deti boli pripravené aktivity ako aj rôzne pracovné listy s tematikou prírody slanísk.

 

 

D.7:  Monitoring vplyvu aktivít zameraných na informovanosť verejnosti na cieľové skupiny

Cieľom aktivity je zmonitorovať, do akej miery sa podarilo projektom ovplyvniť vybrané cieľové skupiny projektu. Bude vytvorená špeciálna webová stránka, rozdelená podľa rôznych cieľových skupín (poľnohospodári, verejnosť a deti). Meranie a hodnotenie povedomia zainteresovaných subjektov a verejnosti prostredníctvom dotazníkov. Dotazníky sa budú vypracovávať pre minimálne 14 obcí  a starostov obcí pred začatím aktivít a po ukončení aktivít.

Partner zodpovedný za realizáciu: DAPHNE

Dosiahnuté výsledky:

Webová stránka www.perlypodunajska.sk

 • Bola pripravená a sprístupnená webová stránka ww.perlypodunajska.sk, ktorá je určená predovšetkým pre širokú verejnosť a má informovať o krásach, význame a ohrození vzácnych spoločenstiev pieskov a slanísk.
 • Na webovej stránke postupne pribúdajú informácie a sú na nej zverejňované aj relevantné výstupy projektu (Infolisty, ukážky z príručiek, obsahová stránka informačných panelov atď.) vrátane mediálnych výstupov. Webová stránka slúži aj na propagáciu príručiek, environmentálnych programov, seminárov a exkurzií.
 • Webová stránka je dostupná v slovenskej i maďarskej jazykovej mutácii.
 • V októbri 2016 bola návštevnosť stránky viac než 5 000.
 • Na stránke pribudla podstránka Aktuality informujúca o novinkách v projektových územiach.

 

 

Dotazníkový prieskum

 • Prebehlo prvé kolo dotazníkového prieskumu, vrátane jeho vyhodnotenia. Prieskum bol pripravený v spolupráci s Výskumným inštitútom Fórum menšín a bol realizovaný v 14 obciach. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aký mali miestny obyvatelia vzťah k územiu v období pred realizáciou projektových aktivít. Zozbieraných bolo 150 dotazníkov.

 

Dotazníkový prieskum na školách

 • Pre žiakov základných škôl bol pripravený dotazník, ktorý vypracovali členovia projektového tímu v spolupráci s pedagógmi.
 • Prvé aj druhé kolo dotazníkov prebiehalo celkovo na 11 školách, v 9 obciach troch okresov. Cieľom prieskumu bolo identifikovať a kvantifikovať znalosti žiakov základných škôl o biotopoch slanísk, pieskov, ako aj o lokalitách Natura 2000 pre a po realizácii ekovýchovného programu. Celkovo bolo vyplnených 724 dotazníkov. Výsledky sú prezentované v záverečnej správe z prieskumu. Z prieskumu vyplynulo, že väčšina detí mala pred realizovaním programu len veľmi slabé vedomosti o sústave Natura 2000 ako aj chránených územiach a biotopoch, ktoré sa v regióne nachádzajú. Po realizácii programu sa vedomosti žiakov v tejto oblasti výrazne zlepšili.