Cieľom projektu je obnova významných území Natura 2000 situovaných v okolí hlavného mesta Bratislavy. Aktivity zahŕňajú prípravu manažmentových a obnovných plánov na lesných a nelesných biotopoch. Revitalizácia degradovaných biotopov európskeho významu je zameraná na obnovu pôvodných foriem hospodárenia na nelesných biotopoch ako bolo pasienkárstvo, obnovu hydrologického režimu Porca, či odstraňovanie nepôvodných drevín, prípadne výsadbu pôvodných druhov. Súčasťou projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti, zlepšenie interpretácie území a usmerňovanie turistiky. Obnovné zásahy a ich dopad na biodiverzitu budú systematicky monitorované a vyhodnocované.

Viac informácií nájdete na stránke BROZ.

Kontaktná osoba: RNDr. Ján Šeffer CSc.

Obdobie: 1.1.2012 – 31.3.2017

Financovanie:

LIFE+ Nature and Biodiversity

Partneri:
BROZ, Štátna ochrany prírody SR, Univerzita Komenského Bratislava, Národný park Donau-Auen (Rakúsko), Trout Circle Association (Maďarsko).