Verejné obstarávania

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR v zmysle § 111 a 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.

 

ROK 2017

Súhrnné správy o zákazkách nad 5000 EUR v zmysle § 111 a 117 a nad 5000 EUR v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.:

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

 

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

ROK 2016

Súhrnné správy o zákazkách nad 5000 EUR v zmysle § 111 a 117 a nad 1000 EUR v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z., resp. v zmysle § 9 ods. 9 Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.:

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.


ROK 2015

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 91 ods. 1a) zákona č. 25/2006 Z. z. (EKS)

 

ROK 2014

NA STIAHNUTIE

 

ROK 2013

NA STIAHNUTIE

 

ROK 2012

NA STIAHNUTIE


ROK 2011

NA STIAHNUTIE

 

 


Výzvy a oznámenia (aktuálne)


 


Výzvy a oznámenia (ukončené)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Odstránenie náletov“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“

12.6.2017

Predmet: Predmetom obstarávania je injektáž inváznych druhov drevín na Devínskej Kobyle herbicídom a odstránenie výmladkov drevín v NPR Devínska Kobyla. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Grafické práce a ilustrácie“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“

13.3.2017

Predmet: Predmetom obstarávania sú ilustrácie a grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov s prírodovedným zameraním v rámci projektových aktivít na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti o územiach Natura 2000. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Uskutočnenie dotazníkového
prieskumu“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

26.1.2017

Predmet: Predmetom obstarávania je realizácia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu znalostí miestnych obyvateľov o územiach európskeho významu, t.j. lokalitách slanísk a pieskov na Podunajskej nížine. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Uskutočnenie dotazníkového
prieskumu“ - ZRUŠENÉ!!!

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

12.12.2016

Predmet: Predmetom obstarávania je realizácia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu znalostí miestnychobyvateľov o územiach európskeho významu, t.j. lokalitách slanísk a pieskov, na Podunajskej nížine. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie


Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Veterné čerpadlá s inštaláciou"

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

17.11.2016

Predmet: Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na veterný pohon určených na čerpanie podzemnej vody, ich inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na obsluhu čerpadiel a záručný servis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Návrh zmluvy

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Odstránenie náletov“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

19.02.2016

Predmet: Odstránenie náletov z plochy 1,2 ha v oblasti Devínskeho jazera spolu s odvozom a zhodnotením drevného odpadu v období marec 2016.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha - mapa (na stiahnutie) vo formáte .jpg

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Audit projektu“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

2.12.2015

Predmet: Predmetom obstarávania je audit projektu.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha: Auditorská správa

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf


Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Výrobu a osadenie informačných panelov“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

27.2.2015

Predmet: Predmetom obstarávania je výroba  informačných panelov k uvedenému projektu a ich osadenie na prírodne významných lokalitách v regióne Bratislavy.

Ide o tri typy informačných panelov:

1)      veľké panely klasické: 16 ks

2)      veľké panely interaktívne: 5 ks (4 jednostranné + 1 obojstranná tabuľa)

3)      malé panely: 20 ks

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha 4 výzvy .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Monitoring pôdnych vlastností slaniskových lokalít“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

a Monitoring obsahu živín v NPR Abrod

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

20.8.2014

Predmet: Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:

1. Časť predmetu zákazky je „Monitoring pôdnych vlastností slaniskových lokalít“
2. Časť predmetu zákazky je „Monitoring obsahu živín v NPR Abrod“
Ponuku je možné predložiť na každú časť samostatne. Možné je predložiť ponuku aj na obidve časti za
predpokladu, že je samostatne nacenená každá časť predmetu zákazky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia."

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ Nature a v rámci projektu financovaného DBU AZ 31163-33/2 „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“

23.4.2014

Predmet: Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf
Príloha 1_mapa vo formáte .pdf
Príloha 2_popis vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Inžiniersko-geologický prieskum lokalít Bokrošské a Kamenínske slanisko“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

28.3.2014

Predmet: Inžiniersko-geologický prieskum na lokalitách Bokrošské a Kamenínske slanisko pre realizáciu ílovej clony

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na ubytovanie vo Švajčiarsku

v rámci projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania, kód projektu PP-2013-008

2.3.2014

Predmet: Ubytovanie vo Švajčiarsku, St. Gallen,  pre 7 osôb na 6 nocí

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Prezentácie na základných školách“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

27.1.2014

Predmet: Prezentácie na základných školách

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Vyhodnotenie obstarávania vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "tlač plagátov"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.

7.10.2013

Predmet: Tlač plagátov

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Grafické a ilustračné práce"

v rámci projektu PP-2013-008 "Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania"

13.8.2013

Predmet: Grafické a ilustračné práce

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Vytvorenie a prevádzku webovej stránky"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.

10.8.2013

Predmet: Vytvorenie a prevádzka novej webovej stránky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha k výzve na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

Vyhodnotenie súťaže

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Uskutočnenie dotazníkového prieskumu"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.

9.8.2013

Predmet: Uskutočnenie dotazníkového prieskumu.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha k výzve na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky informačné panely

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnomSlovensku“.

20.6.2013

Predmet: Výroba a tlač informačných panelov k projektu a ich osadenie na lokalitách slanísk a pieskov na Podunajskej nížine.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Grafické práce a ilustrácie“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 "Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy".

18.6.2013

Predmet: Predmetom obstarávania sú ilustrácie a grafické spracovanie informačných a propagačných materiálovs prírodovedným zameraním v rámci projektových aktivít na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia informovanosti verejnosti o územiach Natura 2000.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie
AttachmentDateSize
File 120_Obstaravanie_LIFEpan_dotazniky_dec_2016.pdf14/12/16 10:59 am378.21 KB