O projekte

Travinné biotopy Slovenska patria medzi najvýznamnejšie biotopy strednej a východnej Európy vďaka svojej vysokej druhovej rozmanitosti. Lúky a pasienky tvoria typický ráz krajiny, predstavujú neoddeliteľnú súčasť jej histórie, významnou mierou prispievajú k poľnohospodárskej produkcii a poskytujú miesta pre oddych a rekreáciu. Okrem toho vytvárajú vhodné podmienky pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov. Vďaka ich prírodným hodnotám boli mnohé lokality zaradené medzi územia národného či európskeho významu (Natura 2000).

Väčšina travinných porastov sa udržiava vďaka dlhodobému extenzívnemu obhospodarovaniu. Bohužiaľ, v posledných rokoch sme svedkami výraznej degradácie mnohých biotopov a znižovania ich biodiverzity. Príčinou je opúšťanie pôdy a nevhodné spôsoby využívania. Rozloha travinných porastov sa stále zmenšuje, farmári opúšťajú pôdu najmä v odľahlých horských oblastiach a  na územiach s náročnými prírodnými podmienkami, ako je ťažká dostupnosť či podmáčané pôdy. Nedostatočné obhospodarovanie, prípadne úplné opustenie travinných porastov má za následok ich degradáciu až zánik.

Preto sa skupina vedcov a odborníkov rozhodla podrobne venovať tejto problematike a vypracovala modely, ktoré navrhujú vhodné manažmentové opatrenia pre rôzne typy travinných porastov. Opatrenia boli vypracované v rámci projektu „SK 0115 Manažmentové modely pre travinné biotopy“, realizovaného Inštitútom DAPHNE v spolupráci s Botanickým ústavom SAV. Projekt bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tento projekt nadväzoval na úspešný medzinárodný projekt podporený Európskou komisiou, ktorý obdobným spôsobom riešil 25 vybraných biotopov na európskej úrovni.

Vážnym problémom pri riešení projektu bol výrazný nedostatok experimentálne overených manažmentových odporúčaní pre jednotlivé typy biotopov, ktoré by sa stali podkladom pre efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov na ich manažment. Súčasťou projektu boli preto aj terénne experimenty zamerané na vplyv kosenia, pasenia a mulčovania na druhové zloženie a vegetačnú štruktúru rastlinných spoločenstiev vo vybraných územiach Slovenska.

V rámci projektu bola dobudovaná databáza travinno-bylinných porastov, ktorá v sebe zahŕňa dáta z Informačného systému lúk a rašelinísk Slovenska spravovaných organizáciou DAPHNE. V dnešnej podobe obsahuje informácie pre viac ako 20 000 travinno-bylinných lokalít z územia celého Slovenska o celkovej rozlohe 345000 ha. Nad touto databázou bol vytvorený expertný systém, ktorý napomáha identifikovať vhodný manažmentový model pre konkrétne lokality. Bolo publikovaných viacero odborných a populárno-vedeckých článkov , tlačových správ a informačná brožúra pre verejnosť.

Manažmentové modely boli vypracované pre 20 typov nelesných biotopov vyskytujúcich sa na Slovensku. V niektorých prípadoch modely pokrývajú aj viaceré príbuzné biotopy, ktoré majú podobné nároky na manažment a obnovu. Každý model poskytuje ucelenú informáciu o ekológii jednotlivého biotopu, jeho rozšírení na Slovensku, trendoch a ohrozeniach a odporúča aktívny manažment, obnovný manažment, sumarizuje ekologické a manažmentové nároky špecifických druhov flóry a fauny. Na záver dávame aj príklady kalkulácie nákladov na manažment a obnovu biotopu. Navrhované postupy na manažment a obnovu prírodnej hodnoty biotopu poskytujú informácie o vhodnom režime kosenia či extenzívnej pastvy pre každý biotop, a to na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zo Slovenska, ale aj z Európy.

Sumarizáciu výsledkov projektu v anglickom jazyku nájdete v brožúrke s názvom: Management models for grassland habitats.