Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku

Projekt LIFE+ prispeje k ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov európskeho významu, a to realizáciou obnovného manažmentu a zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu. Informovaním verejnosti o význame týchto jedinečných biotopov sa určite zlepšia šance na ich prežitie v dlhodobom horizonte. Cieľom je predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných biotopov, preto projekt zahŕňa dôležitý komponent spolupráce s obcami, v ktorých okolí sa tieto vzácne biotopy nachádzajú a predstavenie ich významu verejnosti.

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD.

Obdobie: 1.9.2011 - 31.12.2016

Financovanie:

Program LIFE+

Samostatné stránky projektu: http://daphne.sk/pannonicsk

 

Informačná stránka o slaniskách a pieskoch pre verejnosť: www.perlypodunajska.sk