Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava

Devínska kobylaCieľom projektu je obnova významných území Natura 2000 situovaných v okolí hlavného mesta Bratislavy. Aktivity zahŕňajú prípravu manažmentových a obnovných plánov na lesných a nelesných biotopoch. Revitalizácia degradovaných biotopov európskeho významu je zameraná na obnovu pôvodných foriem hospodárenia na nelesných biotopoch ako bolo pasienkárstvo, obnovu hydrologického režimu Porca, či odstraňovanie nepôvodných drevín, prípadne výsadbu pôvodných druhov. Súčasťou projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti, zlepšenie interpretácie území a usmerňovanie turistiky. Obnovné zásahy a ich dopad na biodiverzitu budú systematicky monitorované a vyhodnocované.

Viac informácií nájdete na stránke BROZ.

Kontaktná osoba: RNDr. Ján Šeffer CSc.

Obdobie: 1.1.2012 – 31.3.2017

Financovanie:

LIFE+ Nature and Biodiversity

Partneri:

BROZ, Štátna ochrany prírody SR, Univerzita Komenského Bratislava, Národný park Donau-Auen (Rakúsko), Trout Circle Association (Maďarsko).

 


 


 

OBNOVA XEROTERMNÝCH LÚK NA DEVÍNSKEJ KOBYLE


Ukončenie prvej fázy obnovy vzácnych lúk na Devínskej Kobyle

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so  Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov. Boli odstraňované najmä hlohy, trnky, svíby, vtáčí zob, borovice lesné a v území umelo vysadené borovice čierne. Biomasa bola z väčšiny územia po zoštiepkovaní odvezená. Časť drevnej hmoty bola zadarmo poskytnutá obyvateľom z priľahlých domov na kúrenie, resp. vianočnú výzdobu. Lesní robotníci odpracovali v svahovitom teréne bez riadnych prístupových ciest viac ako 7,5 tisíca hodín. Práce boli realizované s maximálnou opatrnosťou s ohľadom na vzácne biotopy tak, aby sa minimalizovalo poškodenie chránených rastlín a živočíchov. V miestach, odkiaľ nebolo možné biomasu odviezť, bola ponechaná v priľahlom lese, resp. v zarastených stržiach. Po odstránení drevín dochádza k presvetleniu pôdy a bylinnej vrstvy a na vyčistených plochách lúk vyrastajú hlaváčiky, poniklece a kosatce. Vplyv obnovných prác na rastlinné a živočíšne druhy je  monitorovaný. Najrozsiahlejší projekt obnovy stepných biotopov na Slovensku má za cieľ zachrániť prírodné bohatstvo Devínskej Kobyly. Práce budú pokračovať odstraňovaním výmladkov v auguste-septembri 2016. Záchrana vzácnych lúk prebieha v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy s finančnou podporou EÚ a MŽP SR.

Informácie nájdete aj v tlačovej správe agentúry TASR Ukončili výrub náletových drevín zo vzácnych lúk Devínskej Kobyly

Plocha A pred obnovouPlocha A po obnove

Plocha B pred obnovouPlocha B po obnove

 

 

OZNAM - začatie výrubových prác na Devínskej kobyle

November 2015


Na južných svahoch Devínskej Kobyly začína v novembri 2015 prebiehať obnovný manažment vzácnych stepných lúk spojený s výrubom náletových drevín.

Prosíme verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti nevstupovala na územie, resp. do častí, kde budú prebiehať obnovné práce.

Od 13. novembra sa začína čistením na lokalite Sandberg, kde sa budú odstraňovať kríky a borovice čierne.

Mapa s predbežne vyčlenenými plochami, určenými na obnovu.

Článok na SME: Zo vzácnych lúk Devínskej Kobyly začnú onedlho odstraňovať náletové dreviny

 

 

 


 

 

EDUKAČNÉ VÝSTUPY PROJEKTU

Aktivity pre školy a verejnosť

V rámci spolupráce s časopisom Slniečko sme počas školského roka 2014/2015 uverejňovali zaujímavé články v rubrike Deti v zelenom. Súčasťou príspevkov boli aj úlohy zamerané na spoznávanie Planétky Natura 2000. Niektoré zo súťažných obrázkov zapojených triednych kolektívov a jednotlivcov, ktoré vybrala redakcia Slniečka, nájdete práve tu.

Planétka Natura 2000 očami detí:

Obrázok 1) Natália Brontvajová, 4.trieda, MŠ a ZŠ Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 141

Obrázok 2) Alexandra Ondrušová, 4.A, ZŠ Stred 44/1, Považská Bystrica

Obrázok 3) Veronika Tardová, Barborka Antalová, 4.A, ZŠ J.A.Komenského, Komenského 7, Revúca

Obrázok 4) Simon Dúbravčík, 4.A, ZŠ, Obchodná 7, Zohor

Decembrová súťaž o bobrovi a jedno dielko k nej:

Obrázok 5) Simona Kekeláková, 3.A, ZŠ a MŠ, Školská 238, Zubrohlava

 Materiály pre pedagógov

Prírodné poklady bratislavského regiónu. Príručka pre učiteľov základných škôl.

Pre pedagógov pripravujeme metodické materiály, ktoré im pomôžu sprístupniť žiakom tému Natura 2000. Okrem teoretickej časti budú materiály obsahovať námety na aktivity a pracovné listy pre žiakov.


V príručkách budú prezentované vybrané spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktorých ochranu by mala zabezpečiť sústava Natura 2000. V príručke budeme prezentovať aj vybrané lokality Natura 2000, ktoré sa nachádzajú v Bratislavskom regióne.


Pracovné verzie príručiek sme vám postupne sprístupňovali po jednotlivých kapitolách na tomto mieste. Ich finálne verzie si potom budete môcť stiahnuť a používať na edukačné účely. Príručky (okrem stredoškolskej, ktorá bude distribuovaná len elektronicky na CD) budú na záver vydané aj v tlačenej verzii.


Finálna elektronická verzia príručky pre základné školy na stiahnutie. (už čoskoro)

Finálna elektronická verzia príručky pre stredné školy na stiahnutie. (už čoskoro)

 

Prírodné poklady Bratislavského regiónu. Príručka pre učiteľov základných škôl.

 

Názov kapitoly Na stiahnutie
Kapitola 1. Rozmanitosť života a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie

Kapitola 2. Bukové lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 3. Lužné lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 4. Dubovo-hrabové lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 5. Lúky a pasienky a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 6. Extrémne miesta pre život a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 7. Mokrade a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 8. Stojaté a tečúce vody a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 9. Xerotermy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 10. Ochrana a ohrozenie

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 1. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy pre 2. stupeň na stiahnutie vo formáte .pdf

 

Prírodné poklady Bratislavského regiónu. Príručka pre učiteľov stredných škôl.

Názov kapitoly Na stiahnutie

Kapitola 1. Rozmanitosť života a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 2. Bukové lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 3. Lužné lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 4. Dubovo-hrabové lesy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 5. Lúky a pasienky a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 6. Extrémne miesta pre život a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf


Kapitola 7. Mokrade a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 8. Stojaté a tečúce vody a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovné listy na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 9. Xerotermy a Natura 2000

na stiahnutie vo formáte .pdf

Kapitola 10. Ochrana a ohrozenie

na stiahnutie vo formáte .pdf

pracovný list na stiahnutie vo formáte .pdf

 

 


 

 

EXKURZIE


V rámci projektu realizujeme exkurzie do piatich území euróspkeho významu:

 

 • ÚEV Devínska Kobyla
 • ÚEV Devínske jazero
 • ÚEV Sihoť
 • ÚEV Šúr
 • ÚEV Vydrica

 

Exkurzie sú určené pre školy, ale aj záujemcom zo širšej verejnosti.

V prípade, že máte o exkurzie záujem, kontaktujte nás na na adrese: ekovychova [at] daphne [dot] sk

 

 


 

 

BRIGÁDY NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

Brigáda na SandberguNa Devínskej Kobyle uskutočňujeme už tretím rokom dobrovoľnícke brigády, ktorých cieľom je prispieť k obnove polo-prírodných suchomilných travinných porastov. Brigády sú zamerané najmä na odstraňovanie inváznych a náletových drevín v blízkosti Sandbergu. Rýchle zmladzovanie najmä topoľa a agátu vážnym spôsobom ohrozuje polo-prírodné suchomilné travinné porasty, ktoré sú domovom mnohých vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Pravidelné odstraňovanie zabrňuje ich rozširovaniu a zarastaniu lokality. Spomínané aktivity pomáhajú nielen obnoviť prirodzený stepný charakter lokality, ale aj vytvoriť zázemie príjemnej oddychovej zóny pre návštevníkov tejto jedinečnej lokality.

 

Čo sa nám v spolupráci s dobrovoľníkmi podarilo:

 • V roku 2012 sme uskutočnili v území 6 brigád, počas ktorých sa podarilo dobrovoľníkom vyčistiť asi 2-3 ha od inváznych a náletových drevín.
 • V roku 2013 sa uskutočnili dve brigády, počas ktorých sa vyčistila cca rovnaká plocha ako z predchádzajúceho roka. Brigády boli realizované v spolupráci s nadáciou Pontis, ktorá každoročne organizuje firemné dobrovoľnícke dni.
 • V roku 2014 sa v počas júla, septembra a októbra uskutočnili 4 brigády, počas ktorých sa vyčistil viac ako 1 ha územia. Do obnovy sa zapojilo asi 80 dobrovoľníkov z rôznych firiem.
 • V roku 2015 sa uskutočnila zatiaľ 1 brigáda, ktorú sme realizovali v apríly, s dobrovoľníkmi z firmy ATOS, ktorí sa zapojili do firemného dňa dobrovoľníctva, ktorý realizuje nadácia Pontis. 12 aktivistov vyčistilo od náletov bočný lom na Sandbergu.

 

Brigády sme realizovali v spolupráci s MÚ DNV a v spolupráci s organizáciou DENOVA, ktorí poskytli asistenciu pri technickom zabezpečení spracovania a odvozu biomasy a podporili mediálne aktivity zamerané na prezentáciu projektu.

 

Spomínané aktivity pomáhajú nielen obnoviť prirodzený stepný charakter lokality, ale aj vytvoriť zázemie príjemnej oddychovej zóny pre návštevníkov tejto jedinečnej lokality.

 


 

 

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA

Edukačné prvky na Devínskej KobyleS cieľom zvýšiť povedomie o prírodných krásach a hodnotách bratislavského regiónu, pripavujeme umiestnenie 22 informačných tabúľ v 5 územiach:

 

 • SKUEV0064 Bratislavské luhy
 • SKUEV0279 Šúr
 • SKUEV0388 Vydrica
 • SKUEV0280 Devínska Kobyla
 • SKUEV0313 Devínske jazero.

 

Na lokalitách pribudne aj 20 menších tabuliek, poukazujúcich na zaujímavé detaily či prírodné zaujímavosti v jednotlivých územiach.

Medzi informačnými tabuľami bude aj viacero interaktívnych kruhových tabúľ pomáhajúcim určiť návštevníkov vybrané dreviny, rastliny či živočíchy, ako aj malý edukačný paleochodníček“, ktorý bude tvoriť 5 tabuliek umiestnených na kameňoch bočného lomu pri Sandbergu oboznamujúcich verejnosť s fosíliami, ktoré sa tu nacházajú.

Na Devínskej Kobyle sme naplánovali okrem informačných tabúľ aj umiestnenie 7 atraktívnych edukačno-interpretačných prvkov. Tie sú už v území inštalované, a nápaditou  formou objasňujú najmä prírodné, ale aj kultúrno-historické hodnoty územia. Nájdete medzi nimi paleopieskovisko pod Sandbergom, model májky fialovej, ktorý je umiestnený pre vstupom do Weitovho lomu,  lavičku v tvare vzácneho motýľa modráčika rozchodníkového, hmyzí hotel, či trojicu prvkov hospodárskych zvierat, ktoré sú umiestnené vo Weitovom lome. Drevená koza, ovca a baran majú symbolicky poukazovať na význam pastvy pre suchomilné travinné spoločenstvá, nachádzajúce sa na Devínskej Kobyle.

Veríme, že tieto atraktívne prvky budú tiež motiváciou aby ste toto zaujímavé miesto navštívili. Ich umeleckým autorom je Michal Pípa.

 

Edukačné prvky na Devínskej Kobyle

Paleopieskovisko na Sandbergu