Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti

Cieľom projektu bolo vybudovanie Komplexného informačného a monitorovacieho systému (KIMS) a zlepšenie sprístupňovania informácií ochrany prírody a krajiny verejnosti na Slovensku. Nositeľom projektu bola Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, ktorá v decembri 2012 uzavrela zmluvu o dielo s konzorciom 4 firiem za účelom vytvorenia KIMS a zabezpečenia monitoringu 65 typov biotopov, 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín európskeho významu. Cieľom bolo vytvoriť komplexný systém na zber a spracovanie údajov o výskyte a kvalite biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku s prepojením na požiadavky reportingu podľa Článku 17 Smernice Rady č. 92/43/EHS z 22. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Smernica o biotopoch), ale aj na ďalšie úlohy Štátnej ochrany prírody SR (napr. vypracovanie odborných stanovísk).

Úlohou DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie bolo zabezpečiť spracovanie monitoringu biotopov a druhov európskeho významu, počnúc vypracovaním metodík monitoringu a návrhom trvalých monitorovacích lokalít (TML), cez koordináciu a výkon monitoringu v teréne, až po spracovanie údajov do KIMS, ich vyhodnotenie, interpretáciu a spracovanie publikácií z výsledkov monitoringu vykonaného v rokoch 2013-2015. Monitoring prebiehal na viac ako 6600 TML biotopov a  3900 TML druhov, uskutočnilo sa na nich spolu viac ako 16700 monitorovacích návštev. Do terénneho zberu údajov sa zapojilo 337 expertov – mapovateľov.


Výsledky monitoringu sú vyhodnocované KIMS-om a dostupné verejnosti prostredníctvom portálu www.biomonitoring.sk, kde sú denne aktualizované.


Publikácie z výsledkov monitoringu
v slovenskom a anglickom jazyku si môžete stiahnuť tu:

 

Kontaktná osoba:

Obdobie: 01.01.2013 - 30.09.2015

Financovanie:

Projekt financovaný z Operačného programu Životné prostredie 2007 – 2013. Zmluva o dielo medzi ŠOP SR a Lomtec, Lynx, YMS, Daphne.