Publikácie

Publikácie si môžete zakúpiť v kancelárii DAPHNE, alebo Vám ich môžeme poslať poštou na dobierku, v tomto prípade nám svoju objednávku oznámte telefonicky alebo mailom na daphne [at] daphne [dot] sk
Legendy Zlatého mesta
14,99€

Juraj Červenák, DAPHNE, 2014, 283 s. (pevná väzba)

Kniha obsahuje fantasy príbehy z rôznych období histórie Banskej Štiavnice, ktoré sú určené špeciálne, no nielen pre detského čitateľa.

Dvanásť železných mečov
(príbeh z doby bronzovej)
Kráľ lesa (príbeh z čias starých Slovanov)
Skaza z hlbín (príbeh z 15. storočia)

Svet Karpát
5,00€

Andrea Královičová, Silvia Herianová (eds.), DAPHNE, 2009, 365 s.
(slovenská a anglická verzia)

Po prvý raz príručka prekračuje hranice Slovenska a zachytáva celý karpatský oblúk. Obsahovo sa venuje otázkam a problémom spojeným s biodiverzitou. Na jej vytvorení sa podieľalo takmer 50 odborníkov zo všetkých karpatských krajín. V jednotlivých kapitolách nájdu učitelia okrem teoretického priblíženia témy aj konkrétne námety aktivít na prácu so žiakmi a pracovné listy.

Alpsko-karpatský koridor. Ekologické siete v praxi.
0,00€

Materiál zasielame za cenu balného a poštovného.

Kolektív autorov, DAPHNE, Bratislava, 2012, 62 s. + prac. listy

Príručka upozorňuje na význam biodiverzity a venuje sa príčinám jej úbytku. Dôraz je kladený na jednu z najzávažnejších príčin úbytku biologickej diverzity, ktorou je fragmentácia biotopov. Na príklade Alpsko-karpatského koridoru približuje potrebu tvorby ekologických sietí v krajine a prináša námety na "praktické" zmeny, ktoré môže realizovať každý vo svojom okolí. Okrem teoretickej časti obsahuje námety na aktivity vrátane pracovných listov pre žiakov.

Svet lesov
8,00€

Andrea Královičová, Martina Badidová Brinzíková (ed.), DAPHNE, 2. revidované vydanie, 2011

Metodická príručka je určená pre učiteľov základných škôl. V 9 kapitolách nájdete informácie o vývoji, význame a funkcii lesov, ako aj o typoch lesov na Slovensku. Samostatné kapitoly sú venované hubám, stavovcom i bezstavovcom lesa. V príručke sa dozviete informácie o ekosystéme lesa ako aj o jednotlivých adaptáciách organizmov na ekologické podmienky lesa. Posledné kapitoly sú venované ohrozeniu lesov a ochrane prírody.

Svet lesov
5,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2004, 306 s.

Metodická príručka je určená pre učiteľov základných škôl. Pedagóg v nej nájde informácie o vývoji, význame a funkciách lesov, ako aj o jednotlivých typoch lesov na Slovensku. V samostatných kapitolách sú rozpracované huby lesov, stavovce i bezstavovce. Priestor je venovaný aj adaptáciám organizmov na ekologické podmienky, ekosystému lesa i jeho ohrozeniam. Príručka tak prináša komplexný pohľad na najrozšírenejší ekosystém na Slovensku.

Praktická ekovýchova pre materské školy
8,00€

Immerová Barbara, Kimličková Jana, Lasáková Viera, Daphne, 2011

Metodický materiál je revidovaným vydaním príručky "Praktická ekovýchova pre materské školy - Tvoríme model udržateľnej krajiny", ktorú vydala organizácia DAPHNE v elektronickej podobe v roku 2010.

Príručka v tlačenej forme je rozdelená do piatich tematických kapitol: geológia, voda, les, lúka a sídla. Každá z uvedených tém obsahuje súbor aktivít, ktoré môže pedagóg realizovať s deťmi.


Svet rašelinísk
3,00€

Andrea Viceníková (ed.), DAPHNE, 2002, 211 s.

Rašeliniská patria medzi najohrozenejšie biotopy. Aj keď je táto téma z hľadiska učebných osnov špecifi cká, námety aktivít pre žiakov sa dajú využiť aj v rámci témy mokrade i voda. Nájdete v nej zaujímavé a početné námety aktivít pre žiakov a pracovné listy.

BIODIVERZITA ABRODU – stav, zmeny a obnova
3,60€

Viera Stanová, Andrea Viceníková (eds.), DAPHNE, 2003

Publikácia v 26 kapitolách prezentuje výsledky floristického a faunistického výskumu a približuje stav biodiverzity so zameraním na flóru, vegetáciu a vybrané indikačné skupiny živočíchov. Výsledkom výskumu bolo potvrdenie významnosti Abrodu z hľadiska biodiverzity. Významnosť Abrodu dokladuje aj fakt, že pre mnohé druhy je doteraz jedinou známou lokalitou ich výskytu na Slovensku.

EURÓPSKY VÝZNAMNÉ BIOTOPY NA SLOVENSKU
6,00€

Andrea Viceníková, Pavol Polák, P. (eds.), ŠOP SR v spolupráci s DAPHNE, 2003

Farebná publikácia určená všetkým záujemcom o ochranu prírody približuje 66 biotopov európskeho významu nachádzajúcich sa na Slovensku. Opis biotopov sprevádzajú ilustračné fotografi e, informácia o ohrozenosti biotopu, výber typických druhov a mapa s výskytom biotopu na Slovensku.

MOKRÉ LÚKY – príručka ochrany a manažmentu aluviálnych a prímorských mokrých lúk
4,20€

Andrea Viceníkova (ed.), DAPHNE, 2001

Ide o preklad publikácie, ktorú v origináli vydala vo Veľkej Británii Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva (RSPB) v roku 1997. Príručka približuje mnohé cenné pohľady a praktické skúsenosti správcov chránených území na spôsoby manažmentu mokrých lúk.