Non-forest Habitat Distributions


pSCIs of Non-forest Habitats and Species
Non-forest HabitatNumber of localities
field mappingdesktop analyses
codehabitat name <= 30%30%-60% > 60%good qualitylow quality
1340*Kopnene slane travne formacije41164
1530*Panonske slane stepe I slani ritovi7123927457
2190Vlažne dinske depresije244295
2340*Panonske peščane dine36144429
3130Oligotrofne do mezotrofne stajaće vode sa vegetacijom (Littorelletea uniflorae) i/ili (Isoëto-Nanojuncetea)71111216
3140Tvrde oligo-mezotrofne vode sa (Chara) spp. bentosnom vegetacijom11142
3150Prirodna eutrofna jezera sa vegetacijom tipa (Magnopotamion) ili (Hydrocharition)5111146142
3220Alpske reke i zeljasta vegetacija duž njihovih obala111
3230Alpske reke i njihova drvenasta vegetacija sa (Myricaria germanica)15
3240Alpske reke i njihova drvenasta vegetacija sa (Salix elaeagnos)11
3260Vodeni tokovi sa vegetacijom vodenih ljutića (Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion)81122
3270Reke sa muljevitim obalama sa (Chenopodion rubri) p.p. (Bidention) p.p. vegetacijom5112
4030Evropske suve vrištine2811
4060Alpske i Borealne vrištine50245522324
4070*Žbunaste zajednice sa (Pinus mugo) and (Rhododendron hirsutum) (Mugo-Rhododendretum hirsuti)223227
4080Sub-arktički žbunjak sa (Salix) spp. 141
4090Endemične oromediteranske ježolike vrištine1
40A0*Subkontinentalni peripanonski šibljaci7319252718
5130Formacije (Juniperus communis) na vrištinama ili krečnjačkim travnim predelima5830546
5210Drvenasti matoral sa (Juniperus) spp.44165
6110*Zeljaste zajednice na krhotinama krečnjačkih I bazifilnih stena (Alysso-Sedion albi)71
6120Xeric sand calcareous grasslands272
6150Silikatni alpski i borealni travni predeli811236
6170Alpske i subalpske krečnjačke travne formacije617451
6210Polu-prirodne suve travne formacije sa facijesima žbunjaka na krečnjačkim supstratima (Festuco-Brometalia) (*važne mesta za orhideje)4937163339288
6230* Vrstama bogate travne zajednice tvrdače (Nardus), na silikatnim substratima u planinskim predelima (i sub-montanim površinama u Centralnoj Evropi)524211447
6240*Subpanonske stepske travne formacije1173100
6250*Panonske lesne stepske stepske travne formacija638345
6260*Panonske peščane stepe193123329233
62A0Istočnomediteranske suve travne formacije12
62d0Oro-mezijske acidofilne travne formacije11154260678
62f0Suvi balkanski stepoliki serpentinitski kamenjari (Halacsyetalia sendtneri)1786720059
6410Hidrofilne livade i tresave beskolenke (Molinia caerulea)4513304834
6430Hidrofilne visoke zeleni102211416511
6440Aluvijalne livade rečnih dolina651275
6450Severne borealne aluvijalne livade126155011
6510Nizijske visoke livade (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)172123557563
6520Planinske visoke livade 85552716181715
6530Fennoscandian wooded meadows2
7140Prelazne močvare i tresave2914361941
7220*Okamenjeni izvori sa formacijom tufa (Cratoneurion)3
7230Bazne močvare1221451
7250Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici)1
8110Silikatni sipari montanog do snežnog nivoa (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani)834
8120Krečnjački i škrilkasti sipari montanog do alpskog nivoa (Thlaspietea rotundifolii)217
8140Istočno-mediteranski sipari13
8210Krečnjačke stenovite padine sa hazmofitskom vegetacijom82443020
8220Silikatne stenovite padine sa hazmofitskom vegetacijom164339
8230Pionirske zajednice na krhotinama silikatnih stena (Sedo-Scleranthion)3533
8310Pećine zatvorene za javnost1195