Reference List of Forest and Non-forest Habitats


N2K codePriorityNATURA 2000 - EUROPEAN UNION HABITATS (Annex I) Serbian name Manual 2021 - ver04SrbijaThe field mapped area in ha until 16.07.2021 by habitat types with presence in selecting sites for field mappingData of desktop analyses 2019Overall knowledge (Annex II species)Representativity (Annex II species)
PANCONArea hapresence in selected sites of field mappingallSumVal > 5PANCONPANCON
1340*Kopnene slane travne zajednice-X14.35Aleksandrovac slatine, Ramska peščara, Lalinačke slatine, Vlasina3910-3-4b
1530*Panonske slane stepe i slani ritoviX-115.98Galamboš, Štbac44885202-4b-
2190Vlažne dinske depresijeXX25.94Deliblatska Peščara, Ramska peščara339055
2340*Panonske peščane dineXX470.61Deliblatska Peščara, Požežanska peščara, Ramska peščara, Kladovska peščara4630224b0
3130Obale oligotrofnih do mezotrofnih stajaćih voda sa amfibijskom vegetacijom Littorelletea uniflorae i/ili Isoeto-NanojunceteaXX98.86Štrbac, Tara, Vlasina, Jelova Gora, Krčedinska Ada, Kraljevac1609855
3140Tvrde oligo-mezotrofne vode sa dnom obraslim harama (Characeae)XX0.02Galamboš, Štrbac, Hoda2201855
3150Prirodne eutrofne vode sa vegetacijom Magnopotamion i HydrocharitionXX56.47Galamboš, Štrbac, Zasavica, Kraljevac, Krčedinska ada, Pešter, Djerdap1229927455
3220Planinske reke i zeljasta vegetacija duž njihovih obala-X4.42Juhor, Kanjon Lima, Pčinja - Trgovište, Vranjska Banja, SW Srbija1000-5
3230Planinske reke i njihova drvenasta vegetacija sa vresinom (Myricaria germanica)-X1.07Pčinja - Trgovište00-3-4b
3240Planinske reke i njihova drvenasta vegetacija sa sivom vrbom (Salix eleagnos)-X0.03Tara. Zlatibor00-5
3260Vodeni tokovi od nizijskog do planinskog pojasa sa vegetacijom vodenih ljutića (Ranunculion fluitantis, Callitricho-Batrachion)XX4.75Pešter, Stara Planina, Zlot, Gornje Podunavlje202355
3270Reke sa muljevitim obalama obrasle vegetacijom Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.XX1.87Krčedinska ada, Koviljski rit, Pčinja - Trgovište, Djerdapska klisura201055
4030Suve evropske vrištine-X19.94Pešter/Divčibare, Zlot - Malinik11-4-4b
4060Alpijske i borealne vrištine-X159.73Mokra Gora, Stara Planina, Vlasina, Željin, Pčinja, Rudina2837119-2-4b
4070*Klekovina bora Pinus mugo i dlakave alpske ruže Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirusti)-X129.76Mokra Gora201090-1-4b
4080Subarktički Salix spp. vrbaci-X0.32Kopaonik11-5-
40A0*Subkontinentalni peripanonski šibljaciXX118.22Aleksandrovac slatina, Deliblatska Peščara, Dubasnicka Površina, Juhor, Lalinačke slatine, Ramska peščara, Ravna Reka, Tara, Zlot, Željin Višnica, Stara Palanka17842155
5130Formacije kleke (Juniperus communis) u vrištinama ili karbonatnim travnjacimaXX516.83Jadovnik, Kamena Gora, Mokra Gora, Pešter, Stara Planina, Tara, Zlot, Željin, Deliblatska peščara3355
5210Makija sa mediteranskim klekama (Juniperus spp.)-X91.64Željin, Pčinja - Starac3590-5-
6110*Zeljaste zajednice na krhotinama krečnjačkih i bazifilnih stena (Alysso-Sedion albi)XX0.06Djerdapska klisura0055
6150Silikatne alpijske i borealne travne zajednice-X9.06Stara Planina, Željin29322-5-
6170Alpijske i subalpijske krečnjačke travne zajednice-X5.66Mokra Gora, Zlot, Pčinja - Kozljak, Mučanj43421-2-4b
6210Polu-prirodne suve karbonatne travne zajednice i pašnjaci sa facijesima žbunjaka (Festuco-Brometalia)(* važna staništa orhideja)XX497.94Aleksandrovac slatine, Lalinačke slatine, Dubasnicka površina, Mokra Gora, Pešter, Ravna Reka, Tara, Zlot4558522955
6230*Vrstama bogate travne zajednice tvrdače (Nardus stricta) na silikatnim supstratima planinskih područja (i submontanih područja kontinentalne Evrope)-X605.78Mokra Gora, Stara Planina, Pešter, Tara, Vlasina, Željin, Kopaonik3636-2-4b
6240*Subpanonske stepske travne zajedniceX-0.73Ramska peščara8742535--
6250*Panonske lesne stepske travne zajedniceXX31.13Višnijska kosa, Kraljevac420003155
6260*Panonske peščane stepeXX1356.56Deliblatska Peščara, Galamboš, Stara Palanka, Ramska Peščara2183517224b0
62A0Istočno submediteranske suve travne zajednice (Scorzoneratalia villosae)-X3.37Jadovnik, Stara planina - Ponor00-5-
62D0Oro-mezijske acidofilne travne zajednice-X194.61Stara planina6079643-2-4b
6410Livade beskolenke na karbonatnim, zatresećenim ili glinovito-peskovitim zemljištima (Molinion caeruleae)XX235.24Divčibare, Galamboš, Mokra Gora, Pešter, Stara Planina, Tara, Vlasina, Zlatibor, Željin28633255
6430Hidrofilne visoke zeleni nizijskih oblasti i od montanog do alpijskog pojasa-X74.93Mokra Gora, Stara Planina, Tara, Vlasina, Željin, Divčibare, Kamena gora, Pčinja111941-5-
6440Aluvijalne livade rečnih dolina Cnidion dubiiXX11.15Vlasina, Štrbac7364955
6510Nizijske livade košanice (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)XX13.64Galamboš, Štrbac, Juhor, Ravna Reka, Zlot, Dubasnicka površina71102526555
6520Planinske livade košaniceXX567.43Jastrebac, Ravna Reka, Stara Planina, Tara, Vlasina, Željin, Pešter, Pčinja15987542155
7140Prelazne i plutajuće tresave-X41.83Stara Planina, Vlasina, Kopaonik, Pešter, Jelova Gora1352716-2-6
7160*Fenoskandinavski izvori i izvorišne močvare bogata mineralima-Xnew in ver. 45
7220*Okamenjeni izvori sa formacijama sedre (Cratoneurion)XX0.09Stara planina - Tupavica, Batrage0055
7230Alkalne tresave-X10.67Tara, Vlasina. Željin, Divčibare, Kamena Gora, Pešter, Jadovnik1033-2-6
8110Silikatni planinski i alpijski sipari (Androsacetalia alpinae i Galeopsietalia ladani)-X18.46Željin3992-5-
8120Karbonatni sipari od planinskog do alpijskog pojasa (Thlaspietea rotundifolii)-X1.62Zlot00-5-
8140Istočno-mediteranski sipari-X2.17Jadovnik, Milešov kanjon, Željin00-5-
8160*Srednjeevropski brdski i planinski karbonatni sipari-Xnew in ver. 4
8210Krečnjačke stene sa hazmofitskom vegetacijomXX7.39Mokra Gora, Stara Planina, Zlot, Milešovo kanjon, Batrage, Jadovnik20263455
8220Silikatne stene sa hazmofitskom vegetacijomXX9.27Ramska Peščara, Djerdap, Stara Planina, Željin861255
8230Silikatne krhotine sa pionirskom vegetacijom sveza Sedo-Scleranthion ili Sedo albi-Veronicion dilleiiXX16.96Juhor, Ramska Peščara, Stara Planina, Željin, Pčinja0055
8310Jame i pećine zatvorene za posete-X0.005830-5-
9110Acidofilne šume bukve (Luzulo-Fagetum)XXRavna Reka, Jablanik, Medvenik, Povlen, Lomnička reka, Juhor, Isto -test4109
9160Subatlantske i srednjeevropske hrastove i hrastovo-grabove šume sveze Carpinion betuliXX8637
9180*Šume na strmim padinama, siparima i u klisurama (Tilio-Acerion)XXRavna Reka1067
91AA*Istočne šume medunca-XLalinačka Slatina1363--
91BAMezijske šume jele-X4538--
91D0*Tresetne šume-XVlasina--
91E0*Aluvijalne šume jove (Alnus glutinosa) i jasena (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)XXRavna Reka, Zasavica, Pčinja - Trgovište10699
91F0Poplavne mešovite šume Quercus robur, Ulmus laevis i Ulmur minor, Fraxinus excelsior ili Fraxinus angustifolia, duž velikih reka (Ulmenion minoris)XX15290
91G0*Panonske šume kitnjaka (Quercus petraea) i graba (Carpinus betulus)X-Košutnjak -test2324--
91H0*Panonske šume medunca (Quercus pubescens)X-Košutnjak878--
91I0*Euro-sibirske stepske šume sa hrastovima (Quercus spp.)XXLešče - Višnica105
91K0Ilirske šume bukve (Aremonio-Fagion)-XDivčibare/Pešter51119--
91L0Ilirske šume kitnjaka (Quercus petraea) i graba (Carpinus betulus)-X1731--
91M0Panonsko-balkanske šume cera (Quercus cerris) i kitnjaka (Quercus petraea)XXJuhor, Jastrebac, Lomnička reka, Pčinja - Kozljak, Košutnjak176112
91N0*Panonske šikare na peščanim dinama (Junipero-Populetum albae)X-575--
91R0Dinarske šume belog bora na dolomitu (Genisto januensis-Pinetum)-X--
91W0Mezijske šume bukve (Fagion moesicaum)-XJablanik, Juhor, Lomnička Reka, Ravna Reka, Medvenik, Povlen, Jastrebac381022--
91Y0Dakijske šume kitnjaka (Quercus petraea) i graba (Carpinus betulus)XXRavna Reka14668
91Z0Šume bele lipe (Tilia tomentosa)XXKošutnjak3669
9250Šume makedonskog hrasta (Quercus trojana)-Xnew in ver. 4 IM--
9260Šume pitomog kestena (Castanea sativa)-X--
92D0Južne obalske galerije i šibljaci (Nerio-Tamaricetea i Securinegion tinctoriae)-X--
9410Acidofilne šume smrče planinskog do aplijskog pojasa (Vaccinio-Piceetea)-XDjerekarski Omar - T(88), Mokra Gora, Stara Planina, Pešter20520--
9530*(Sub-) Mediteranske šume endemičnih crnih borova-XTara, Divčibare/Pešter25964--
95A0Šume borova visokih oromediteranskih planina-XMokra Gora--
„40D0“*Šibljaci forzicije (Forsythia europaea) -Xnew in ver. 4 of IM
„62F0“*Suvi balkanski stepoliki serpentinitski kamenjari (Halacsyetalia sentneri)-X444.09Tara, Željin, Pešter, Zlatibor, Jadovnik552289-5-
„7250“*Zapadnobalkanske alpijske tresave (Narthecion scardici)-X-0-