Objednať program
0
0,00  0 položiek

Žiadne produkty v košíku.

Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003)

  • Trvanie projektu: 1. januára 2021-31. decembra 2030
  • Kontaktná osoba: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.
  • Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003
  • Financovanie: Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE

Informácie o projekte

Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027. Projektoví partneri pripravia viaceré aktivity - ako napr. manažmentové a akčné plány, technickú dokumentáciu, či integrované plány riadenia a  na ne naviazané manažmentové a revitalizačné aktivity v teréne. Časť aktivít bude zameraná na vzdelávanie, komunikáciu a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, význame ochrany prírody a biodiverzity a ekosystémových službách.

Aktivity projektu budú prebiehať v pilotných oblastiach: Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska, Záhorie, Muránska planina, Latorica a Poľana

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu