Mapovanie a monitoring, obnova biotopov vrátane návrhu metodiky, zberu dát, ich spracovania a interpretácie

 • Mapovanie a hodnotenie stavu zachovania biotopov
 • Mapovanie a hodnotenie biotopov trvalých trávnych porastov (TTP) z pohľadu ich zaradenia do agroenvironmentálnych schém
 • Spracovanie údajov z mapovania v geografickom informačnom systéme (GIS)
 • Spracovanie hodnotenia travinných porastov na vybranom území na základe údajov v Informačnom systéme lúk (ISL)
 • Ekohydrologický monitoring a následné spracovanie údajov pre potreby štúdií zameraných na hodnotenie a obnovu mokraďových biotopov
 • Komplexné zabezpečenie monitoringu biotopov a druhov, od návrhu metodiky cez zber dát a ich vyhodnotenie (vrátane štatistického vyhodnotenia) až po odbornú interpretáciu

Referencie

 • Mapa biotopov a floristický prieskum ako podklad pre spracovanie MÚSES v k. ú. Mojín, Hájniky, Ižipovce, Chanava
 • Potvrdenia o výskyte biotopov poloprírodných a prírodných TTP vrátane manažmentových odporúčaní pre 649 poľnohospodárskych podnikov pre agroenvironmentálne schémy Plánu rozvoja vidieka 2004 – 2006
 • Hodnotenie biotopov TTP pre potreby MÚSES na základe údajov z Informačného systému lúk pre rôzne katastrálne územia na celom Slovensku (napr. Hronská Dúbrava, Veľký Šariš, Zubák, Becherov)
 • Hodnotenie biotopov TTP na základe údajov z Informačného systému lúk pre potreby štúdie EIA na posúdenie výstavby zjazdových tratí v okolí Šachtičiek
 • Monitoring vegetácie zjazdoviek Jasná a Veľká Rača
 • Obnova biotopov mokradí a rašelinísk – záplavové územie rieky Moravy, NPR Abrod, NPR Belianske lúky, NPR Kláštorské lúky, NP Slovenský raj, PR Beňadovské rašelinisko, PR Mútňanská Píla, k. ú. Oľšavica, NP Malá Fatra

 

Vypracovanie dokumentácie, štúdií a znaleckých posudkov pre ochranu prírody

 • Spracovanie dokumentácie ochrany prírody, vrátane programov starostlivosti a programov záchrany pre rôzne typy chránených území – Inštitút DAPHNE je v Zozname odborne spôsobilých osôb vedenom MŽP pod číslom P-6/2004
 • Spracovanie znaleckých posudkov v odvetví Ochrana prírody a krajiny – Inštitút je zapísaný pod číslom 900234 ako znalecká organizácia v Zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR
 • Spracovanie štúdií, plánov a projektov zameraných na manažment a obnovu rôznych typov biotopov vrátane biotopov chránených druhov rastlín a živočíchov
 • Spracovanie dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability pre potreby pozemkových úprav (v prípade záujmu kontaktujte Rastislava Lasáka, raslas@daphne.sk, 0948/122033)
 • Spracovanie podkladov na posudzovanie vplyvov činností na územiach európskeho významu a chránených vtáčích územiach

Referencie

 • Programy starostlivosti pre územia: Ramsarská lokalita Niva Moravy, NPR Abrod, PR Beňadovo, PR Mútňanská Píla, NPR Belianske lúky, NPR Kláštorské lúky, NP Slovenský raj, CHKO Poľana, CHVÚ Poiplie
 • Miestne územné systémy ekologickej stability pre k. ú. Nováky a k. ú. Hájske
 • Štúdia Návrh obnovy stepných biotopov na ochranu dropa fúzatého (Otis tarda) pre potreby projektu LIFE Ochrana dropa fúzatého na Slovensku
 • Obnovné plány pre územia: Ramsarská lokalita Niva Moravy, NPR Abrod, k. ú. Oľšavica, k. ú. Jaslovské Bohunice a Radošovce, PR Kláštorské lúky, lúky NP Malá Fatra, ÚEV Gánovský potok, Kindeš atď.

Environmentálne vzdelávanie

 • Programy environmentálneho vzdelávania s dôrazom na podporu tvorivosti a zmyslového vnímania detí, s využitím interaktívnych učebných pomôcok podľa aktuálnej ponuky pre:
 • Metodické materiály a učebné pomôcky pre učiteľov základných škôl na podporu a skvalitnenie environmentálnej výchovy
 • Odborno-metodické semináre pre učiteľov materských a základných škôl
 • Spracovanie informačných materiálov pre verejnosť (plagáty, skladačky, brožúry, knižné publikácie atď.) vrátane grafického spracovania a zabezpečenia tlače
 • Návrh, príprava a realizácia náučných chodníkov

Referencie

 • Pre materské a základné školy – realizácia programov evnironmentálneho vzdelávania pre takmer 48 000 detí materských a základných škôl v rokoch 1999 – 2010
 • Šesť metodických materiálov (Svet lesov, Svet mokradí, Svet rašelinísk, Svet lúk, Rozmanitosť života a Svet Karpát) boli odborne posúdené Štátnym pedagogickým ústavom a na základe posudku získali Odporúčanie Ministerstva školstva SR ako doplnkovej literatúry k vyučovaniu prírodovedných predmetov v základných školách a osemročných gymnáziách.
 • Pre Štátny pedagogický ústav a metodicko-pedagogické centrá – realizácia seminárov pre učiteľov základných škôl
 • Pre Ikea, Bratislava s. r. o., – realizácia dvoch popoludní s environmentálnou tematikou pre deti a rodičov v rámci Dňa Zeme
 • Pre Vodárenské múzeum BVS, a. s., Bratislava – realizácia troch dní s environmentálnou tematikou v rámci Otvorených dní múzea
 • Pre SPP, a. s., – Príprava a zabezpečenie dobrovoľníckeho dňa pre zamestnancov SPP v priestoroch Geologického múzea v Devíne