DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je občianske združenie založené v roku 1993 zamerané na ochranu prírody.

Hlavným cieľom organizácie je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov. Zameriavame sa na:

  • zber a spracovanie údajov o druhoch a biotopoch,
  • tvorbu informačných systémov (databáz a GIS),
  • vypracovanie metodík, štúdií a odborných návrhov,
  • prípravu programov starostlivosti a záchrany pre chránené časti prírody,
  • priamu ochranu druhov a ekologickú obnovu biotopov,
  • realizáciu projektov zameraných na ochranu prírody,
  • vydávanie odborných publikácií.

 

 

 

 

 

 

 

Náplňou našej práce je aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.). U nich sa snažíme zvyšovať povedomie najmä v oblasti ekologického manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov, a to prostredníctvom priamej spolupráce alebo realizáciou rôznych školení a seminárov.

 

Ponúkame aj rôzne teambuildingové aktivity pre zamestnancov, prípadne aj ich deti.

 

Daphne, ochrana biodiverzity, vzácne lúky, ručné kosenie Kopaneckých lúk

 

Kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody. Okrem projektových edukačných aktivít realizujeme v Bratislave a okolí už viac ako 25 rokov environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame ekovýchovné programy a exkurzie vedené zážitkovou, bádateľskou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Vo vzdelávaní sa zameriavame aj na pedagógov, pre ktorých pripravuje publikácie, metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre.