Organizácia

 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody. Svoje aktivity zameriavame najmä na  nelesné ekosystémy, medzi ktorými sú vzácne a zarastajúce lúky, ubúdajúce mokrade, veľmi ohrozené rašeliniská i jedinečné slaniská či piesky. Pri ochrane, obnove a manažmente chránených území využívame prostriedky aplikovaného výskumu.

Náplňou našej práce je okrem výskumu aj práca s rôznymi záujmovými skupinami, ktoré výrazne ovplyvňujú ochranu prírody (samosprávy, poľnohospodári, lesníci, vodohospodári a pod.). U nich sa snažíme zvyšovať povedomie najmä v oblasti ekologického manažmentu území a ochrany vzácnych biotopov, a to prostredníctvom priamej spolupráce alebo realizáciou rôznych školení a seminárov.

Okrem odborných aktivít v oblasti ochrany prírody kladieme veľký dôraz na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, ktoré pokladáme za dôležitú súčasť procesu ochrany prírody a je preto neoddeliteľnou súčasťou každého projektu. Okrem projektových edukačných aktivít realizujeme v Bratislave a okolí už pätnásty rok environmentálnu výchovu na materských a základných školách, ktorým ponúkame environmentálne vzdelávacie programy a exkurzie vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou. Prostredníctvom nich sa snažíme vytvárať pozitívny vzťah k prírode, ktorý môže podnietiť ohľaduplné a šetrné správanie k nej. Vo vzdelávaní sa okrem detí zameriavame aj na pedagógov, pre ktorých pripravuje metodické semináre, tvorivé dielne alebo zážitkové semináre.

Za účelom vzdelávania verejnosti sme sa podieľali na výstavbe viacerých náučných chodníkov a pripravili sme viac ako 70 publikácií a rôznych informačných brožúr nielen pre odbornú ale aj širokú verejnosť. Medzi  nimi sú aj metodické materiály určené pre pedagógov.

Hlavné sídlo organizácie je v Bratislave, pričom aktuálne je jedna pobočka v Banskej Štiavnici.

Projekty realizujeme nielen v týchto regiónoch, ale aj v iných častiach Slovenska (viaceré sme realizovali na Orave, Turci, na Spiši, pod Tatrami či na Zamagurí), pričom spolupracujeme s rôznymi organizáciami, inštitúciami, Štátnou ochranou prírody, samosprávami i školami. Okrem projektov realizovaných na lokálnej či národnej úrovni sme realizovali aj viaceré medzinárodné projekty.

Naše aktivity realizujeme prostredníctvom projektov od medzinárodných a národných donorov (Nórske finančné mechanizmy, Svetová banka, UNDP, GEF, Európska územná spolupráca, LIFE, LIFE+, DBU a pod.) a prostredníctvom služieb poskytovaných rôznym užívateľom – poľnohospodárom, pracovníkom orgánov a organizácií ochrany prírody, učiteľom, študentom atď.

Záujmové oblasti DAPHNE možno tematicky rozdeliť na:

1. Mokrade

 • Na základe 3-ročného výskumu na trvalých plochách a mapovania biotopov sme navrhli spôsob obhospodarovania vzácnych zaplavovaných lúk v nive rieky Moravy a v spolupráci s miestnymi poľnohospodármi sme obnovili 140 ha zaplavovaných lúk, ktoré sa predtým využívali ako polia.
 • Skúsenosti s výskumom mokradí sme využili pri revitalizácii vodného toku v dĺžke 300 m v údolí rieky Olšavica v Levočských vrchoch. To spolu s veľkoplošnou obnovou lúk prispelo k zníženiu ohrozenia obce záplavami a k celkovej obnove funkčnosti okolitej krajiny.

2. Lúky a rašeliniská

 • V rámci projektov celoslovenského mapovania lúk a rašelinísk sa zmapovalo viac ako 17 000 lokalít, čo predstavuje najväčší informačný systém nelesných biotopov na Slovensku. Takto sa zaznamenalo viac ako 93 % celkovej rozlohy lúk Slovenska.
 • Informačný systém sa využil pri prideľovaní dotácií v rámci Plánu rozvoja vidieka. Na základe našich údajov sa viac ako 100 tisíc hektárov lúk a pasienkov obhospodaruje v súlade so zachovaním ich biodiverzity.
 • Spolupráca s holandskými odborníkmi viedla k rozvoju ekohydrologického výskumu rašelinísk na Slovensku. Výsledky tohto výskumu boli aplikované pri obnove slatinných lúk v troch pilotných lokalitách (NPR Abrod, Kláštorské lúky a Belianske lúky).

3. Natura 2000

 • V spolupráci s odborníkmi zo Štátnej ochrany prírody SR sme pripravili metodiku na identifikáciu území európskeho významu (ÚEV) Natura 2000 a vedecký návrh ÚEV Natura 2000, ktorý sa opiera o analýzu výskytu 250 druhov a biotopov uvedených v prílohe Smernice o biotopoch. Vládny návrh ÚEV vychádzal z vedeckého návrhu DAPHNE, z ktorého vláda akceptovala iba 56 %.
 • Spracovali sme metodiku a koordinovali sme vytvorenie Karpatského biodiverzitného informačného systému, ktorý bol súčasťou projektu na navrhnutie Karpatskej ekologickej siete. Tento informačný systém obsahuje údaje o biodiverzite celého karpatského oblúka. www.carpates.org/cbis.html

4. Environmentálne vzdelávanie

 • V súčasnosti poskytujeme programy environmentálneho vzdelávania na rôzne témy pre materské a základné školy. V rokoch 1999 – 2012 sa na programoch environmentálneho vzdelávania zúčastnilo takmer 67 600 žiakov materských, základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl.
 • Od roku 1999 sme vydali pre učiteľov viac než 13 metodických príručiek, napr. Výživa pre učiteľov (2015), populárno-náučná kniha Legendy Zlatého mesta (2014), Na každej kvapke záleží… (2012), Vodný svet pod lupou (2012), Ponorme sa do vodných tajomstiev (2012), Alpsko-karpatský koridor. Ekologické siete v praxi. Dajme zvieratám zelenú (2012), Praktická ekovýchova pre materské školy (2011), Svet Karpát (2009) – vyšla aj v anglickom jazyku, Rozmanitosť života (2007), Svet lesov (2004, reedícia 2011), Svet rašelinísk (2002), Svet lúk a pasienkov (2000), Svet mokradí (1999).
 • Na našich seminároch a tvorivých dielňach sa doteraz zúčastnilo viac ako 2 300 učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska.
 • V októbri 1999 bolo otvorené ekocentrum DAPHNE v Devíne, ktoré fungovalo do septembra 2006. Odvtedy jeho činnosť pokračuje v hlavnej kancelárii DAPHNE a v súčasnosti aj na pobočke v Banskej Štiavnici. Pripravili sme rôzne informačné materiály pre územie nivy Moravy – Náučný chodník nivou Moravy, Orbis Pictus, pre územie NPR Devínska Kobyla – Potulky Devínskou Kobylou, pre NP Slovenský raj – Biotopy európskeho významu v Národnom parku Slovenský raj, Rokliny Slovenského raja, Prielom Hornádu – sprievodca prírodnými krásami, Suchá Belá – sprievodca prírodnými krásami.