Aktivity v oblasti aplikovaného výskumu sa sústreďovali na vypracovanie rôznych metodík na monitoring a mapovanie biotopov a inventarizácií druhov. Vytvorili sme nové prístupy pre mapovanie nelesných biotopov, ktoré umožňujú efektívny zber dát z veľkých území. Na tieto metodiky je naviazaný aj spôsob hodnotenia dát expertným systémom.