Ciele

 

Projekt LIFE+ prispel k ochrane prioritných biotopov a posilneniu sústavy Natura 2000 v projektovom území prostredníctvom aktívnej ochrany endemických panónskych slanomilných a pieskomilných biotopov európskeho významu, a to realizáciou obnovného manažmentu a zlepšením a udržaním ich priaznivého stavu. Informovaním verejnosti o význame týchto jedinečných biotopov sa zlepšili šance na ich prežitie v dlhodobom horizonte. Cieľom projektu bolo predovšetkým zabezpečenie dlhodobej ochrany týchto jedinečných biotopov, preto projekt zahŕňa dôležitý komponent spolupráce s obcami, v ktorých okolí sa tieto vzácne biotopy nachádzajú a predstavenie ich významu verejnosti.

Navštívte našu informačnú stránku o slaniskách a pieskoch pre verejnosť:  www.perlypodunajska.sk