Cieľom projektu je obnova významných území Natura 2000 situovaných v okolí hlavného mesta Bratislavy. Aktivity zahŕňajú prípravu manažmentových a obnovných plánov na lesných a nelesných biotopoch. Revitalizácia degradovaných biotopov európskeho významu je zameraná na obnovu pôvodných foriem hospodárenia na nelesných biotopoch ako bolo pasienkárstvo, obnovu hydrologického režimu Porca, či odstraňovanie nepôvodných drevín, prípadne výsadbu pôvodných druhov. Súčasťou projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti, zlepšenie interpretácie území a usmerňovanie turistiky. Obnovné zásahy a ich dopad na biodiverzitu budú systematicky monitorované a vyhodnocované.

Záverečná správa projektu v slovenčine alebo v angličtine

Viac informácií nájdete na stránke BROZ.

Kontaktná osoba: RNDr. Ján Šeffer CSc.

Obdobie: 1.1.2012 – 31.3.2017

Financovanie:

LIFE+ Nature and Biodiversity

Partneri:
BROZ, Štátna ochrany prírody SR, Univerzita Komenského Bratislava, Národný park Donau-Auen (Rakúsko), Trout Circle Association (Maďarsko).

 

OBNOVA XEROTERMOV

EDUKAČNÉ VÝSTUPY PROJEKTU

EXKURZIE

BRIGÁDY

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA


OBNOVA XEROTERMNÝCH LÚK NA DEVÍNSKEJ KOBYLE

Ukončenie prvej fázy obnovy vzácnych lúk na Devínskej Kobyle

V NPR Devínska Kobyla sa skončila prvá fáza obnovy vzácnych lúk. Práce koordinoval Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci so Správou CHKO Malé Karpaty. Výrub náletových drevín sa na strmých juhozápadných svahoch Devínskej Kobyly realizoval v zime, v čase vegetačného pokoja. Od začiatku novembra 2015 do konca februára 2016 bolo postupne vyčistených od náletových a nepôvodných drevín 58 ha teplomilných porastov. Boli odstraňované najmä hlohy, trnky, svíby, vtáčí zob, borovice lesné a v území umelo vysadené borovice čierne. Biomasa bola z väčšiny územia po zoštiepkovaní odvezená. Časť drevnej hmoty bola zadarmo poskytnutá obyvateľom z priľahlých domov na kúrenie, resp. vianočnú výzdobu. Lesní robotníci odpracovali v svahovitom teréne bez riadnych prístupových ciest viac ako 7,5 tisíca hodín. Práce boli realizované s maximálnou opatrnosťou s ohľadom na vzácne biotopy tak, aby sa minimalizovalo poškodenie chránených rastlín a živočíchov. V miestach, odkiaľ nebolo možné biomasu odviezť, bola ponechaná v priľahlom lese, resp. v zarastených stržiach. Po odstránení drevín dochádza k presvetleniu pôdy a bylinnej vrstvy a na vyčistených plochách lúk vyrastajú hlaváčiky, poniklece a kosatce. Vplyv obnovných prác na rastlinné a živočíšne druhy je monitorovaný. Najrozsiahlejší projekt obnovy stepných biotopov na Slovensku má za cieľ zachrániť prírodné bohatstvo Devínskej Kobyly. Práce budú pokračovať odstraňovaním výmladkov v auguste-septembri 2016. Záchrana vzácnych lúk prebieha v rámci projektu LIFE 10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy s finančnou podporou EÚ a MŽP SR.

Informácie nájdete aj v tlačovej správe agentúry TASR Ukončili výrub náletových drevín zo vzácnych lúk Devínskej Kobyly

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM – začatie výrubových prác na Devínskej kobyle

November 2015

Na južných svahoch Devínskej Kobyly začína v novembri 2015 prebiehať obnovný manažment vzácnych stepných lúk spojený s výrubom náletových drevín.

Prosíme verejnosť, aby v záujme vlastnej bezpečnosti nevstupovala na územie, resp. do častí, kde budú prebiehať obnovné práce.

Od 13. novembra sa začína čistením na lokalite Sandberg, kde sa budú odstraňovať kríky a borovice čierne.