OCHRANA VZÁCNYCH RASTLINNÝCH A ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV

Partner: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Trvanie: 1.6.2018 – 31.12.2018

Ciele spolupráce:
Udržanie jedinečných lúk, vytváranie optimálnych životných podmienok pre tie živočíchy a
rastliny, ktoré svojimi životnými nárokmi prekryjú nároky množstva iných. Medzi ne patria,
napríklad: podpora sysľa pasienkového, bociana čierneho, vydry riečnej, atď. Keď dokážu
stabilne prežiť tieto druhy s vysokými nárokmi na kvalitu životného prostredia, automaticky
tým dosiahneme to, že aj nespočetné množstvo ďalších druhov živočíchov a rastlín s nižšími
životnými nárokmi bude mať vhodné podmienky na život. Dosiahne sa pestré zastúpenie flóry a
fauny na danom území. Tento jav nazývame dáždnikový efekt.

Informačno-vzdelávacia a osvetová činnosť. Pripravíme ekovýchovný program pre 2.stupeň
ZŠ, rozsah 45-90 min., v prípade záujmu škôl ponúkneme aj možnosť exkurzie. Na západnom
Slovensku to budú Kuchyňa, Malacky, Veľké Leváre, Moravský Sv. Ján, Trnava, Boleráz,
Chtelnica. Na východnom Slovensku by to bol Tisovec, Revúca, Muránska Dlhá Lúka. Pôjde o
zážitkové a bádateľské aktivity zamerané na biologickú rozmanitosť (motýle, rastliny, sysle,
dravce…. žijúce na ekosystémoch lúk a pasienkov).