SYSLE PRE KRAJINU, KRAJINA PRE SYSLE

 

 

 

Projekt sme úspešne ukončili v januári 2020. V aktivitách naďalej pokračujeme.

Materiály v online verzii nájdete tu:

Leták: Syseľ pasienkový – pomôžte nám ho zachrániť

Brožúra: Sysle pre krajinu, krajina pre sysle

Príručka pre mladých objaviteľov: Svet sysľa pasienkového

 

Viac informácií o projekte nájdete tu:

Syseľ pasienkový, v minulosti škodca, dnes jeden z najvzácnejších cicavcov Európy a symbol biologickej pestrosti krajiny. Ak zaznamenáte sysľa vo voľnej prírode, dajte nám o tom vedieť.

PARTNERI:
ALKA Wildlife, o.p.s. (vedúci partner)
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie (hlavný cezhraničný partner)
Ekocentrum Trkmanka, p.o.
Národná zoologická záhrada Bojnice

foto Zuzana Lančaričová

TRVANIE:
02/2018 – 01/2020

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Monika Chrenková

CIEĽ PROJEKTU:
Syseľ pasienkový je ohrozený druh. Cieľom projektu je prispieť k záchrane tohto druhu komplexným súborom aktivít: výskum, monitoring, realizácia opatrení na podporu druhu i jeho prostredia, osveta, spolupráca, prenos skúseností a nastavenie priorít dlhodobej ochrany druhu. Spoluprácou odborníkov v regióne SK/CZ, zapojením štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládneho sektora a nezávislých expertov vypracujeme návrh odporúčaných opatrení pre podporu nielen sysľa, ale zároveň aj celkovej biologickej rozmanitosti v krajine. Realizáciou týchto opatrení zvýšime pestrosť poľnohospodárskej krajiny a prispejeme k zlepšeniu životného prostredia regiónu. V rámci projektu bude syseľ priblížený miestnym obyvateľom ako pôvodný zástupca miestnej prírody a symbol zachovalej stepnej poľnohospodárskej krajiny.

PROJEKTOVÉ ÚZEMIE
SK: Trnavský a Trenčiansky kraj,
CZ: Juhomoravský kraj

KÓD PROJEKTU: NFP304020D154

ROZPOČET: 169 839,32 Eur

FINANCOVANIE:
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika