AKTIVITY PROJEKTU

Projekt realizuje ochranu tohto druhu komplexne, na niekoľkých úrovniach, v oboch krajinách zrkadlovo. Nevyhnutné sú výskumné aktivity, ktorých cieľom je zber chýbajúcich dát pre nastavenie priorít a opatrení pre efektívnu ochranu sysľa. V oboch krajinách prebieha mapovanie výskytu a hľadanie neznámych kolónií sysľov, monitoring stavu známych kolónií. Na Slovensku realizujeme tiež výskum genetickej diverzity syslích populácií. Všetky poznatky o sysľoch sa následne prepoja v komplexnej analýze životaschopnosti populácie.

U vybraných kolónií sysľov sú realizované konkrétne opatrenia, zamerané:
1) na podporu biotopu sysľa pasienkového (kosenie, zber a výsev potravne významných bylín, vysekávanie drevín a náletu, bránenie lúk, výsadba ovocných stromov, štepenie stromov, usmernenie pastvy dobytka a pod.)
2) na priamu podporu kolónií sysľov (doplnenie jedincov, ochrana pred predátormi, prikrmovanie, vybudovanie chovných zariadení).

Opatrenia sú realizované ako pracovníkmi projektu, tak v spolupráci s verejnosťou a formou komunikácie a spolupráce s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov (poľnohospodári). Rovnako dôležité ako vlastná realizácia opatrení je medializácia problému, osveta laickej i odbornej verejnosti, osveta a spolupráca s vlastníkmi pozemkov a miestnym obyvateľstvom, pretože spôsob hospodárenia v krajine je kľúčový pre budúci vývoj populácie sysľa pasienkového. Každý z obyvateľov regiónu, ktorý vlastní záhradku, sad, vinicu, políčko môže pomôcť k záchrane sysľa či naopak ho svojimi aktivitami hubiť. Osveta prebieha ako pasívne (prednášky, exkurzie, propagačné akcie, publikované materiály, webové stránky, informačné tabule), tak aktívne zapojením verejnosti do konkrétnych aktivít.

V priebehu celého projektu a prierezovo všetkými aktivitami dochádza k prenosu informácií a skúseností, a to ako medzi samotnými partnermi projektu, tak k prenosu informácií smerom k pracovníkom štátnej správy na všetkých úrovniach – od miestnych úradov až po krajské a národné správy. Spolupráca prebieha formou pracovných stretnutí, exkurzií, odborných správ, brožúr, realizáciou spoločnej konferencie, vytvorením súborov odporúčaných opatrení, vytvorením spoločnej online mapovej aplikácie s informáciami o výskyte sysľa.

Syseľ pasienkový je podľa slovenskej legislatívy osobitne chráneným druhom v najprísnejšej kategórii kriticky ohrozený. Podľa slovenskej legislatívy ide o chránený druh európskeho významu, ktorý má štatút EN podľa manuálu k starostlivosti o územia NATURA 2000.

V Českej republike sa jedná o jeden z mála druhov, ktoré majú schválený záchranný program (Záchranný program pro sysla obecného v České republice – ZP). Niekoľko aktivít projektu priamo napĺňa plán opatrení ZP – obnova lokalít s vhodným biotopom, demografický výskum, osveta zameraná na vlastníkov pozemkov, vytvorenie katalógu lokalít. Na Slovensku koncepčný materiál zameraný priamo na tento druh na národnej úrovni neexistuje, ale výstupy projektu budú slúžiť ako podklad pre tvorbu záchranného programu v budúcnosti.