Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003)

Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Rozpočet projektu: 16 622 242,00 EUR
Výška finančnej podpory EÚ: 9 973 345,00 EUR
Dĺžka trvania: 01.01.2021 – 31.12.2030
Zmluva: CRZ

Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027. Projektoví partneri budú počas tohto obdobia pripravovať viaceré aktivity ako napr. manažmentové a akčné plány, technickú dokumentáciu, či integrované plány riadenia a  na ne naviazané manažmentové a revitalizačné aktivity v teréne. Časť aktivít bude zameraná na vzdelávanie, komunikáciu a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000, význame ochrany prírody a biodiverzity a ekosystémových službách.
Aktivity projektu budú prebiehať v týchto pilotných oblastiach: Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska, Záhorie, Muránska planina, Latorica a Poľana.

Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE.