Názov projektu: Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni (akronym: CITY NATURE)

Projektový tím CITY NATURE

O projekte:

Projekt „CITY NATURE“, realizovaný v rámci Programu INTERREG V-A SK-AT, sa zameriava na rozvoj zelenej infraštruktúry cezhraničného regiónu v dvoch susedských mestách Twin City regiónu – Bratislavy a Viedne. Cieľom projektu je zachovanie a podpora biologickej rozmanitosti prostredníctvom realizácie opatrení na zvýšenie biodiverzity v urbánnom prostredí a komplexnej práce s verejnosťou. V rámci projektu zvyšujeme biodiverzitu na 11 ha lúk, získavame nové informácie o výskyte netopierov, belorítok a vybraných druhov hmyzu v regióne, vzdelávame širokú verejnosť o dôležitosti dobrého stavu prírodných plôch v mestách. Našim cieľom je fádne „golfové trávniky“ vo vybraných mestských parkoch a lúkach nahrádzať kvitnúcimi, bzučiacimi a voňajúcimi spoločenstvami lúčnych rastlín a živočíchov. Tým poskytnúť aj mestskému obyvateľstvu bezprostredné objavovanie vzácnych pokladov a krehkých i pevných zákonitostí prírody, a to skrz vlastné zážitky sprostredkované zrakom, sluchom, čuchom, hmatom či chuťou. V našich prírodných podmienkach trvá niekoľko storočí, kým takéto lúky vzniknú a zastabilizuje sa celý, obdivuhodne symbiotický systém mikroorganizmov, rastlín a živočíchov. My sa pokúšame niektorým fázam pomôcť a vytvoriť optimálne podmienky pre rýchlejší nástup a udržanie tejto vzácnej harmónie.

Realizácia opatrení na ochranu lúk a podpora vybraných druhov živočíchov prispieva k celkovému posilneniu zelenej infraštruktúry v regióne Twin City. Skúsenosti z cezhraničnej spolupráce a výsledky z opatrení na ochranu prírody sú komunikované cieľovým skupinám a ďalej využívané pri dlhodobej ochrane prírody v oboch hlavných mestách.

Prostredníctvom spolupráce s partnermi projektu v cezhraničnom území Twin City vytvárame inovatívne nástroje na environmentálne vzdelávanie a osvetu. Aplikujeme nové prístupy v komunikácii, motivácii a realizácii tém ochrany prírody smerom k verejnosti.

Jedným z kľúčových cieľov a výstupov projektu je zriadenie Infocentra Kamzík v blízkosti známej bratislavskej dominanty – televíznej veže, pomenovanej podľa vrcholu Malých Karpát, na ktorom je umiestnená. V tomto infocentre sa nielenže budú sústreďovať poznatky získané v projekte, zároveň tu mestské obyvateľstvo regiónu Twin City spolu s návštevníkmi bude nachádzať bohaté príležitosti na oddych a jedinečné zážitky s prírodou. Infocentrum Kamzík ako viacúčelové zariadenie pre vzdelávanie a inštitucionálnu spoluprácu má za cieľ účinne komunikovať verejnosti význam ochrany prírody, rozmanitosti druhov a aktívne k nej prispievať. Spolu s web-stránkou „Service Center – City Nature“ bude poskytovať služby environmentálnej výchovy a lesnej pedagogiky prostredníctvom školiacich programov v slovenčine, nemčine a angličtine pre širokú odbornú a laickú verejnosť, a najmä školopovinnú mládež. Stane sa priestorom na pravidelné školenia, nové verejné služby a tiež garantom nepretržitého zvyšovania odborných vedomostí o biodiverzite aj vďaka organizovaniu odborných stretnutí a cezhraničných podujatí odborníkov v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Dôležitou súčasťou tohto oddychovo-vzdelávacieho areálu je obnova arboréta, ktoré bolo založené na pozemku v blízkosti križovatky ciest na Kamzík a na lanovku. Spustenie testovacej prevádzky infocentra sa predpokladá na prelome rokov 2020/2021.

Hlavným partnerom projektu sú Mestské lesy v Bratislave, projektovým partnerom je „Wiener Umweltschutzabteilung – MA 22“ (Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia – MA 22) a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, ktorí počas rokov 2019-2021 implementujú projekt v spolupráci aj s ďalšími ôsmimi strategickými projektovými partnermi.

Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 -2020, Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity

Špecifický cieľ: 2.2. Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov

Trvanie projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 1 697 181,48 EUR

Partneri a ich rozpočet v projekte:

Hlavný partner: Mestské lesy v Bratislave, Slovensko: 894 376,56 EUR

Projektový partner 1: Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia – MA 22, Rakúsko: 597 853,80 EUR

Projektový partner 2: DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovensko: 204 951,10 EUR

Hlavné aktivity a výstupy projektu:

 • mapovanie lúk
 • výskum – netopiere, belorítky a iné stavovce i bezstavovce (telemetria, monitoring)
 • zapojenie verejnosti do monitorovania vybraných druhov
 • rekultivácia a starostlivosť o vybrané lúky s využitím inovatívnych postupov v pilotných biotopoch na Slovensku a vo vybraných lúčnych biotopoch v Rakúsku
 • vypracovanie spoločnej metodiky a akčného plánu na zvýšenie biodiverzity
 • expertné workshopy na Slovensku a v Rakúsku v rámci rekultivácie a starostlivosti o lúčne biotopy
 • vytvorenie web portálu Service Center – City Nature
 • vývoj vzdelávacích programov, služieb a školiacich schém pre Infocentrum Kamzík v Bratislave
 • podujatia na zvýšenie verejného záujmu – výstavy, exkurzie, dni otvorených dverí
 • krátky film
 • vybudovanie Infocentra Kamzík a realizácia testovacej prevádzky

 

Merateľné ukazovatele projektu:

 • 11 spolupracujúcich partnerov,
 • spoločná metodika na zachovanie biodiverzity v mestských biotopoch a akčný plán,
 • výstavba a založenie SK „Infocentra Kamzík“ (Bratislava) a webportálu “Service Center – City Nature“,
 • monitoring netopierov/belorítok,
 • 11 ha mapovaných a zrekultivovaných lúk,
 • 6 vzdelávacích programov,
 • exkurzie pre verejnosť,
 • školenia učiteľov, programy s deťmi,
 • zapojení odborníci (50), verejnosť (min 5000).

 

Strategickí partneri bez finančnej účasti:

 1. Hlavné mesto SR Bratislava
 2. Národné lesnícke centrum
 3. Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
 4. MA 49, Lesný a poľnohospodársky podnik mesta Viedeň
 5. MA 42 – Viedenské mestské záhrady
 6. MA 18 – Viedenský mestský rozvoj a urbanistické plánovanie
 7. MA 21 – Oddelenie územného plánovania a využívanie pôdy
 8. Biosférický park Wienerwald Management GmbH

 

Kontaktná osoba: Martina Brinzíková Badidová