Názov projektu: Kids for Eco-Action

Zameranie: Projekt je zameraný na environmentálne vzdelávanie predškolákov a ich učiteľov. Do projektu sú zapojené 3 organizácie krajín V4: Fundacja CultureLab, Poľsko, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Česká republika a DAPHNE-Inštitút aplikovanej ekológie, Slovensko.

V roku 2015 prijali Spojené národy 17 cieľov udržateľného rozvoja, ako napríklad klimatická zmena, biodiverzita, čistá voda, čistý vzduch, odpady. Európska únia akceptovala všetky ciele, pretože plne zodpovedajú politikám EÚ v konkrétnych oblastiach.

Krajiny V4, ako súčasť EÚ, sa snažia zlepšiť svoju environmentálnu situáciu. Akokoľvek, k naplneniu cieľov udržateľného rozvoja je potrebnej ešte veľa práce. Ako ukazujú údaje EÚ, naše krajiny čelia podobným výzvam: všetci potrebujeme zlepšiť odpadové hospodárstvo / recykláciu, ochranu prírody, kvalitu ovzdušia. (pozri správy jednotlivých krajín PL/CZ/SK). Naše environmentálne povedomie je nízke. Ako príklad môžeme uviesť fakt, že viac ako ¼ Poliakov neseparuje odpad a mnohí stále nevedia, ako to robiť správne. Aby to bolo možné zmeniť, úsilie vlád musí byť doplnené o environmentálne vzdelávanie, s ktorým je potrebné začať čo najskôr. Environmentálne vedomosti môžu pomôcť znížiť hrozbu ekologických katastrof v našom regióne aj na celom svete.
Naše skúsenosti (školenia a workshopy pre učiteľov a deti) ukazujú, že materské školy nie sú (alebo sú len čiastočne) zapojené do výučby o trvalo udržateľnom rozvoji a že učitelia chcú do učebných osnov zaviesť environmentálne témy, ale často nevedia, ako. Potrebujú k tomu nástroje a myšlienky. Náš projekt rieši práve túto potrebu.

Ciele:
– Zvyšovať environmentálne povedomie detí;
– Poskytnúť učiteľom príklady, ako môžu deťom vysvetliť problémy životného prostredia a aké zaujímavé nástroje je možné využiť na upevnenie ich vedomostí;
– Zvýšiť povedomie dospelých o environmentálnych problémoch a opatreniach na ich zmiernenie; povzbudiť dospelých, aby s deťmi diskutovali o otázkach životného prostredia;
– Upozorniť ľudí, že environmentálne problémy majú cezhraničný rozmer a že spoločne môžeme urobiť viac;
– Informovať ľudí o Visegrádskej skupine a jej spolupráci v oblasti ochrany životného prostredia a úsilí o dosiahnutie stanovených cieľov udržateľného rozvoja.

Plány: Plánujeme sa zamerať na osvetu vybraných cieľov udržateľného rozvoja (6 čistá voda, 7 čistá energia, 11 udržateľné mestá, 12 zodpovedná produkcia a spotreba, 13 klimatická zmena) tak, aby sme rovnako komplexne pristupovali k deťom aj dospelým. Ako najlepšie riešenie sa nám javí osveta detí prostredníctvom hry. Preto:
– napíšeme detskú knihu s príbehmi, ktoré jednoducho vysvetlia dané environmentálne otázky;
– pripravíme audio a e-knihu;
– zorganizujeme workshopy pre deti;
– pripravíme manuál založený na knihe s informáciami o životnom prostredí, jednoduché učebné plány a aktivity na rozšírenie vedomostí detí;
– uskutočníme tréningy pre učiteľov.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Menkynová

Obdobie: október 2018 – február 2020

Financovanie: Visegradfund