Názov projektu: Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT.

Oblasť, ktorá je v dosahu projektu (Viedeň, Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Dolné Rakúsko a Burgenland) sa vyznačuje jazykovou a kultúrnou rôznorodosťou. Z tohto dôvodu sa v tomto regióne pripisuje veľký význam viacjazyčnému vzdelávaniu, predovšetkým v zmysle obojstranného osvojovania si jazyka susedov, ale aj viacjazyčnosti ako takej, a získavaniu interkultúrnych skúseností. Rozvoj týchto kompetencií od útleho detstva otvára dospievajúcim nové budúce možnosti ohľadom vzdelávania, pracovných príležitostí a trávenia voľného času.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality pedagogickej práce v oblasti viacjazyčného vzdelávania. K dosiahnutiu tohto cieľa má výrazne prispieť vytvorenie a následné overovanie nových didaktických konceptov a materiálov pre školy a škôlky, v ktorých centrálnou črtou sú vzájomne prepojené cezhraničné obsahy a spoločný návrh konceptu pre ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Spoločný didakticko-metodický koncept bude vytvorený v spolupráci s pedagógmi a predovšetkým odborníkmi, ktorí sa venujú kontinuálnemu vzdelávaniu s dôrazom na zážitkovú pedagogiku. Hlavný dôraz sa kladie na plynulý prechod medzi škôlkou a školou, ako aj rozvoj sociálnych a komunikačných kompetencií. Prostredníctvom cieleného ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov, a zavedenia didakticko-metodického konceptu do pedagogickej praxe, dôjde k trvalému ukotveniu konceptu integrovaného jazykového vzdelávania vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Získavanie interkultúrnych skúseností je podporované cezhraničnými aktivitami s deťmi, žiakmi a pedagógmi.

Prostredníctvom zapojenia rodičov, samospráv ako aj pedagogických stredných a vysokých škôl do projektových aktivít by mala byť zabezpečená trvalá udržateľnosť projektu do budúcnosti.

Výsledným produktom projektu je prakticky overený vzdelávací program na podporu kontinuálneho jazykového vzdelávania so zameraním na zážitkovú pedagogiku, ktorý v rámci celého projektového územia ako aj mimo neho. Aby sa zabezpečil prístup k metodike a všetkým materiálom, budú všetky tieto informácie k dispozícii na internetovej vedomostnej platforme.

Úlohou Daphne v tomto projekte je metodická podpora pre tvorbu nových konceptov vo vzdelávaní prostredníctvom využitia projektu Živá učebnica (www.zivaucebnica.org) ako príkladu Best Practice v zážitkovom vzdelávaní.

Kontaktná osoba: Mgr. Martina Brinzíková Badidová

Obdobie: 1.3.2017 – 31.10.2020

Financovanie: Interreg Slovakia – Austria (www.sk-at.eu)

Odkazy: