Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT_bilingválne –

Akronym BIG_ling SK-AT

Trvanie projektu: 11/2020 – 12/2022

Opis projektu

Neustále rastúci región s hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou predstavuje dynamický hospodársky priestor s rôznorodými možnosťami zamestnanosti. Tento región má mestský charakter na jednej strane, na druhej strane je tvorený bohatými (chránenými) krajinnými oblasťami. Jazyková a kultúrna rozmanitosť, ktorou sa tento región vyznačuje, predstavuje dôležitý, okrem iného aj pre pracovný trh, relevantný faktor, ovplyvňujúci rozvoj, konkurencieschopnosť a atraktivitu tohto špecifického životného priestoru. Jazykové a kultúrne znalosti sú rozhodujúce pre zamestnanosť budúcich mladých dospelých ľudí. Súčasne sú v oboch krajinách pre sektor vzdelávania prioritou kompetencie v oblasti prírodných vied, techniky a digitalizácie. Z tohto dôvodu je v súčasnom projekte získavanie jazykových znalostí (jazykov suseda/viacjazyčnosti) rozšírené o ponuku aktivít zameraných na objavovanie a využívanie pohybových činností v učebných procesoch zacielených na digitálnu oblasť, oblasť prírodných vied a techniky. Ďalším inovatívnym prínosom je využitie regionálnych potenciálov (napr. chránených krajinných území, podnikov), ktoré budú v rámci projektu predstavené ako miesta výučby a zapojené do každodennej pedagogickej praxe ako zdroj nových vedomostí a znalostí. Na zabezpečenie úspešnej implementácie inovatívnych vzdelávacích prístupov k bilingvalite v jednotlivých vzdelávacích inštitúciách, sa v rámci kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne vypracuje trvalo udržateľný koncept bilingválneho vzdelávania.

Očakávané výsledky:

Deťom, ktoré vyrastajú v dvoj alebo viacjazyčnom prostredí prinesie cielená podpora viacjazyčného vzdelávania rozhodujúcu výhodu pre ich budúci pracovný život a medzinárodnú mobilitu. Pedagogickí zamestnanci absolvujú školenia, zamerané na prístup, ktorý využíva bádateľské a pohybové aktivity a zapája rôzne jazyky. Pôsobia ako multiplikátori a pomáhajú pri zavádzaní jednotlivých obsahov do pedagogickej praxe. Zároveň majú k dispozícii cezhraničnú zbierku vytvorených didaktických materiálov a digitálnych formátov a koncepciu bilingválneho vzdelávania v pohraničí a širšom okolí hlavných miest, ktoré môžu využívať aj po skončení projektu. Zapojenie inštitúcií pre vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie pedagógov do projektu prostredníctvom spolupráce a vzdelávacích aktivít umožní implementáciu obsahov do ich vzdelávacích programov. Široká verejnosť je prostredníctvom prednášok hosťujúceho experta a audiovizuálnej putovnej výstavy informovaná o pridanej hodnote bilingválnej spoločnosti v pohraničí a širšom okolí hlavných miest. Používaním interaktívnej mapy súčasne spoznáva regionálne potenciály projektového územia. Predstavitelia regionálnych a miestnych orgánov – štátnej a verejnej správy sú prostredníctvom rôznych projektových podujatí informovaní o priebehu projektu a majú k dispozícii tieto produkty pre ďalšie využitie: koncepciu bilingválneho vzdelávania v pohraničí a širšom okolí hlavných miest, audiovizuálnu putovnú výstavu a výsledky bilancie vytvorených intelektuálnych hodnôt. Projektoví/strategickí partneri prispievajú ku šíreniu výsledkov projektu na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Projekt je podporovaný v rámci programov cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR)