Hoci sa témy ochrany prírody či biodiverzity čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti, tá často nedokáže pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života.

Tento projekt sa preto zameriava na potrebu rozšírenia voľno-časových aktivít zameraných na ekoturizmus a nutnosť vytvorenia vhodných priestorových podmienok na realizáciu programov a služieb, súvisiacich s prírodným turizmom.

Partneri projektu v spolupráci so sprievodcami a rangermi správ chránených území vytvoria program udržateľného prírodného turistického ruchu prihraničných regiónov ako protipólu k masovému turizmu. Zatraktívnenie regiónu ako turistickej destinácie sa zrealizuje vytvorením stálej modernej interaktívnej expozície v obci Čunovo s tematickým zameraním na okolie delty Dunaja a lužné lesy ako prírodné dedičstvo.

 

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Chrenková

Obdobie: február 2020 – december 2022

Financovanie: Pripravené v rámci projektu „Ekoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európského fondu regionálneho rozvoja.