Zameranie:

Projekt je zameraný na vytvorenie siete pre pedagógov, ktorí chcú vniesť vzdelávanie o trvalo udržateľnom rozvoji do učebných osnov svojich tried/skupín, ale nevedia, ako na to.

Rané vzdelávanie považujeme za dôležitý prvok budovania environmentálneho povedomia celej spoločnosti – často práve deti motivujú svojich rodičov zmeniť nesprávne environmentálne návyky. Projekt umožní pedagógom naučiť sa osvedčené postupy z iných krajín strednej Európy a zdieľať vedomosti s pedagógmi, ktorí čelia rovnakým výzvam, ale majú pravdepodobne iný prístup.

 

Projekt v 3 krokoch:

  1. Vytvoríme a doplníme vzdelávacie materiály pre učiteľov/učiteľky – 40 aktivít pre deti zameraných na 6 vybraných tém: biodiverzita, život pod vodou, ochrana včiel, zmena podnebia, zadržiavanie vody, odpady.
  2. Zrealizujeme medzinárodnú konferenciu „Udržateľná budúcnosť“ pre učiteľov/učiteľky zo štyroch krajín.
  3. Učitelia/učiteľky z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Ukrajiny budú po návrate do svojej krajiny viesť školenia pre svojich kolegov.

 

Konferencia

Toto kľúčové dvojdňové podujatie pre učiteľov/učiteľky z Českej republiky, Poľska, Slovenska a Ukrajiny sa uskutoční v apríli 2022 vo Varšave. Podujatie je zamerané na podporu cieľov udržateľného rozvoja (SDG) v oblasti životného prostredia.

  1. Venuje sa výlučne učiteľom predškolských zariadení a základných škôl.
  2. Zameriava sa iba na ciele udržateľného rozvoja.
  3. Zhromažďuje učiteľov zo štyroch krajín nášho regiónu: Českej republiky, Poľska, Slovenska a Ukrajiny.
  4. Spája prax s teóriou.
  5. Využíva poznatky z rôznych prostredí: vzdelávania, vedy, podnikania a tretieho sektora.

Počas prvého dňa konferencie sa využijú rôzne formy prezentácie ako diskusné panely, simultánne diskusné stoly, debata či praktické ukážky.

Druhý deň bude prebiehať návšteva vo varšavskej materskej škole. Účastníci budú mať možnosť pozorovať a zapájať sa do činností, ktoré vedú deti k ekológii a ochrane životného prostredia.

Kontaktná osoba: Jana Menkynová
Obdobie: máj 2021 – júl 2022
Financovanie: Visegradfund