Školenia a semináre – jeseň 2019

Ponúkame praktické školenia v environmentálnej výchove, kde pomocou výskumne orientovaných aktivít a hier v prírode inšpirujeme učiteľov k prepájaniu vzdelávania s reálnym životom, aby učenie bavilo žiakov aj učiteľov zároveň.

  • Terénny 3-dňový seminár environmentálnej výchovy (23.-25.9.2019)

Na terénnom seminári v okrese Malacky sa dozviete, ako pripraviť skvelú vyučovaciu hodinu vonku – na školskom dvore, v parku či kdekoľvek v prírode prepojením rôznych predmetov. Spoločne si ukážeme, ako čerpať z toho, čo ponúka prírodné prostredie. Čaká nás výučba v teréne prepojením geografie, biológie, dejepisu a iných predmetov. Počas našich 3 terénnych stretnutí si vyskúšame aj rozmanité aktivity (dôraz na 5. a 6. ročník ZŠ) a ponúkneme nápady na ľahko zhotoviteľné pomôcky. Seminár prebieha iba vonku, striedavo dopoludnia a popoludní a to v dňoch 23.-25.9.2019. Je realizovaný vďaka finančnej podpore z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v rámci projektu „Príroda, ktorá učí v BSK“. Podmienkou nie je účasť na všetkých 3 dňoch.

Pozvánka a prihláška.

  • Zážitok do každodennej praxe pedagóga (september – október 2019)                                           

Séria 3 seminárov, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (18.9., 2.10., 8.10.), v Senici (19.9., 3.10., 15.10.) a blízkom okolí. Počas troch stretnutí sa skúsené lektorky DAPHNE podelia o zážitkové metódy a postupy, ukážu príklady konkrétnych medzipredmetových aktivít (dôraz na biológiu, geografiu a fyziku) a pomôcok vhodných pre základné školy. Učitelia získajú prístup k elektronickému manuálu zhotovenému ako súbor realizovaných aktivít a praktických skúseností lektorov aj účastníkov. Seminár prebieha vnútri aj vonku, vždy v čase od 9.00-13.00 hod a je realizovaný vďaka finančnej podpore z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“. Podmienkou je tu účasť na všetkých 3 dňoch.

Pozvánka a prihláška v Bratislave a Senici.

  • Aj malí môžu pomáhať prírode (28. a 29. 11. 2019)

Zaujímavú ponuku máme aj pre učiteľov materských škôl a 1. a 2. ročníka základných škôl. Toto školenie je zamerané na environmentálne vzdelávanie učiteľov a vychádza z knihy 6 príbehov o ochrane prírody Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila, prostredníctvom ktorej budeme učiteľom prezentovať metodiku pre prácu s touto  knihou, ako aj 2 nové environmentálne výučbové programy. Toto 3-hodinové vzdelávanie plánujeme v Bratislave (28.11.) a v Malackách (29.11.) v dopoludňajších hodinách a uskutočňuje sa vďaka podpore z Medzinárodného Vyšehradského fondu v rámci projektu „Kids for Eco-Action. Súčasťou všetkých našich školení sú aj praktické aktivity a hodnotné metodické materiály, ktoré učitelia využijú vo svojej každodennej práci s deťmi.

Pozvánka a prihláška.

Vzdelávanie pre pedagógov v B. Štiavnici

Učiteľom ponúkame príležitosť spoznať inovatívne metódy vo vzdelávaní, poskytujeme inšpirácie na zážitkové aktivity a návody na to, ako môžu naplniť Školský vzdelávací program hrami či pobytom detí v prírode. Pomáhame učiteľom prekonávať dôvody, ktoré im bránia zahrnúť praktickú environmentálnu výchovu do svojej každodennej pedagogickej praxe a vziať deti von.
Na základe inšpirácie zo švajčiarskej školy Primaria sme vytvorili koncept zážitkového vzdelávania Živá učebnica, ktorý realizujeme v Banskej Štiavnici v pobytových programoch pre deti a zároveň ho približujeme učiteľom na školeniach. Viac napovie video, kde sú v hlavnej úlohe deti alebo učitelia.

Vzdelávacie materiály

Vyvíjame vzdelávacie materiály pre pedagógov po celom Slovensku a spolupracujeme s partnerskými organizáciami v zahraničí na zapracovaní medzinárodných súvislostí v environmentálnych témach. Séria našich príručiek pre učiteľov ponúka prehľad rôznych vzácnych, ohrozených ale aj bežných biotopov. Všetky príručky obsahujú metodickú časť (teoretické informácie o biotopoch a druhoch, ich ohrození a ochrane), podporenú praktickými aktivitami pre deti a pracovnými listami.

Pomôcky

Navrhujeme a vytvárame interaktívne pomôcky na vzdelávanie v (nielen) prírodovedných predmetoch, podporujúce objavovanie sveta všetkými zmyslami. Niektoré je možné si u nás zakúpiť (napr. prehľadné určovacie kľúče druhov). Vždy, keď sa nám podarí získať na tlač vzdelávacích materiálov sponzora, poskytujeme ich bezplatne.