29 marca, 2022 Články Nekomentované

V rámci výzvy „Zelená správa z Dunajských luhov“ dostali triedy na vypracovanie nasledujúci kvíz. Môžete si ho vyskúšať aj vy, správne odpovede nájdete na konci článku.

1.      Čím sa vyznačujú lužné lesy?

a/ Prítomnosť vody počas veľkej časti roka

b/ Vyskytujú sa iba vo veľkej vzdialenosti od vodných tokov.

c/ Nie sú závislé od prítomnosti vody.

2.      Ktoré druhy rastlín rastú v lužných lesoch?

a/ vŕba biela, lykovec muránsky, topoľ čierny

b/ snežienka jarná, jelša lepkavá, topoľ biely

c/ javor poľný, plesnivec alpínsky, bleduľa jarná

3.      Lužné lesy sa delia na mäkké a tvrdé lužné lesy. Ktoré druhy stromov sú typické pre „mäkký luh“?

a/ vŕba, topoľ

b/ javor, smrek

c/ buk, dub

4.      Invázne rastliny predstavujú v lužných lesoch veľký problém. Rýchlo sa šíria a vytláčajú pôvodné druhy rastlín, znižujú rozmanitosť druhov v lesoch. Ktorý druh patrí medzi invázne rastliny?

a/ topoľ osikový

b/ zlatobyľ kanadská

c/ hluchavka biela

5.      Ktoré druhy zvierat sa vyskytujú v lužných lesoch?

a/ užovka obyčajná, sága stepná, bocian čierny

b/ mlok dunajský, vydra riečna, stepník červený

c/ bobor vodný, skokan rapotavý, korytnačka močiarna

6.      Ktoré druhy vodného vtáctva môžeme pozorovať v lužných lesoch?

a/ volavka popolavá, orol skalný, drop veľký

b/ kormorán veľký, bocian biely, čajka smejivá

c/ sliepočka vodná, lyska čierna, tetrov hlucháň

7.      Ktorý druh dravého vtáka žije pri Dunaji?

a/ chochlačka vrkočatá

b/ tesár čierny

c/ orliak morský

8.      Aký význam majú kolmé brehové steny pozdĺž Dunaja?

a/ Urýchľujú tok vody v Dunaji.

b/ Pri vysokých záplavách zachytávajú nahromadené riasy.

c/  Poskytujú niektorým druhom vtákov vhodné miesto pre stavbu hniezda.

9.      Ktorý druh tieto kolmé steny potrebuje k životu?

a/ brehuľa hnedá

b/ rybár obyčajný

c/ ďateľ prostredný

10.  Čo je to „vyza“?

a/ Vzácna rastlina rastúca iba v mokradiach pozdĺž Dunaja.

b/ Druh migrujúcej ryby, ktorá v minulosti žila aj v našej časti Dunaja, avšak dnes jej priehrady bránia v migrácii.

c/ Bežný netopier, ktorý sa ukrýva v stromových dutinách v lužných lesoch.

11.  Ako sa volá jediný pôvodný voľne žijúci  druh korytnačky na Slovensku?

a/ korytnačka močiarna

b/ korytnačka zelenkastá

c/ korytnačka písmenková

12.  V Dunaji žije vzácna divá forma kapra obyčajného – sazan. Čo potrebuje na rozmnožovanie?

a/ slanú vodu

b/ protiprúd

c/ plytkú vodu

13.  Aký je rozdiel medzi prirodzeným lesom a monokultúrou?

a/ Prirodzených lesov je veľa a monokultúra je vzácna.

b/ Monokultúra rastie sama a prirodzený les musí človek vysadiť.

c/ V prirodzenom lese rastie veľa druhov drevín a v monokultúre prevažuje jeden druh, ktorý vysadil človek.

14.  Niektoré ochranárske organizácie sa snažia o obnovu pastvy na lúkach a dokonca aj v lužných lesoch. Prečo sú dôležité pasienky?

a/ Mnohé vzácne druhy rastlín a živočíchov sa vyskytujú iba na pasienkoch, kde majú dosť tepla a svetla.

b/ Pasienky pomáhajú prežiť mnohým druhom vtákov, ktoré hniezdia v stromových dutinách.

c/ Vydra riečna si svoj brloh vyhĺbi často práve na pasienku.

15.  Vyber potravový reťazec z lužného lesa.

a/ lajniak – vlk – ovca – blyskáč jarný – huby

b/ vodná rastlina – vodniak malý – kapor obyčajný – orliak morský – baktérie

c/ ryšavka – dub – diviak – huby

 

Správne odpovede:

1a, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7c, 8c, 9a, 10b, 11a, 12c, 13c, 14a, 15b

 

 

Výzva „Zelená správa z Dunajských luhov“ je spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez projekt „Ecoregion SKHU“ (www.skhu.eu).  Jej vyhlasovateľom  je Bratislavský samosprávny kraj a organizátorom  je DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie.

Úvodná fotografia: Čičovské rameno, Braňo Molnár

Written by Martina Brinzíková Badidová