Lužný les v Schönau

Dolné Rakúsko

Nájdeme tu sprietočnené bočné ramená Dunaja a preto je lužný les Schönauer Au-Wald jednou z najdynamickejších oblastí národného parku Donau-Auen.

Silný prúd Dunaja prináša štrk, z ktorého vznikajú štrkové ostrovy. Sú domovom pre mnohé druhy živočíchov - ako sú kulík, či kalužiačik, strmé brehy zas pre rybárika a bobry.

Na malom území sa vyskytuje hustý lužný les, dunajské ramená, malé mokrade, štrkové ostrovy aj prírodné kúpalisko.

Neskoroletný pohľad do Schönauer Au. Foto: Archív Daphne

Lužný les v Schönau

Lužné územie v Národnom parku Donau-Auen nájdeme na ľavom brehu Dunaja asi 50 kilometrov od Bratislavy smerom do Viedne. Z južnej strany je ohraničené riekou Dunaj, zo severnej hrádzou proti spätnému prúdeniu vody - tzv. Rückstaudamm, po ktorej vedie aj Dunajská cyklotrasa. Stredom územia prechádza ochranná protipovodňová hrádza. Nájdeme tu aj prírodné kúpalisko v Schönauer Au, dve odpočívadlá a viacero možností na pozorovanie vtáctva pri rieke a jej ramenách.

Rastlinstvo a živočíšstvo

Ak chcete zažiť pocit divočiny, vyberte sa do lužných lesov. Len kúsok za povodňovou hrádzou začína prevládať lužný les s vŕbou bielou a topoľom čiernym. Nájdete tu mohutné stromy a z nich visiace liany. Pomenovanie „mäkký luh“ pochádza z toho, že tu rastú dreviny s mäkkým drevom. Odborne sa nazývajú vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy – patrí tu rýchlo rastúci topoľ čierny, topoľ biely a vŕby. Každoročne sú zaplavované vodou, ktorá so sebou prináša veľké množstvo živín. Vďaka nim je bylinný porast v týchto lesoch skutočne veľmi bohatý. Počas vegetačného obdobia vytvoria porasty pŕhľavy (Urtica dioica), černice (Rubus sp.) a inváznej netýkavky žliazkatej (Impatiens glandulifera) vyše metrovú húštinu.

Na dunajských brehoch si môžeme často všimnúť otvorené schránky sladkovodných lastúrnikov. Svoj život prežívajú skryté na dne rieky. Foto: Archív Daphne

Vplyv človeka

Okrem vodných regulačných stavieb na Dunaji (spevnenie brehov kamennými blokmi, oddelenie vedľajších ramien) bola v 70-tych rokoch 19. storočia na severnom brehu vybudovaná ochranná protipovodňová hrádza, ktorá siaha od Viedne až po ústie rieky Moravy. Vďaka niekoľko desiatok metrov veľkému otvoru v protipovodňovej hrádzi, tzv. “Schönauer Schlitz”, prinesú povodňové vlny trochu dunajskej vody aj do Dolného Lobau. Otvor vznikol v roku 1890 po pretrhnutí hrádze. Bočné rameno Dunaja v lužnom lese je tu opäť sprietočnené a rovnako ako pred reguláciou Dunaja, ramená neustále menia tvar a vzhľad. Sieť vodných tokov na území národného parku však ešte nie je dostatočne prepojená s Dunajom. Lužné lesy v území sa neťažia. Realizujú sa v nich však opatrenia, ktoré súvisia s ich obnovou („renaturáciou“) a to na malých plochách. Umožňujú rýchlu spätnú premenu lesov, dlhodobo formovaných a využívaných človekom, na pôvodné biotopy.


Vodné plochy a toky

Voda preteká touto časťou záplavovej oblasti po celý rok. Mŕtve rameno Kühwörther Wasser, tu prerastené veľkým trstinovým porastom, predstavuje najvýchodnejší výbežok Lobau. Z bočnej strany násypu Schönauer Traverse je na vodnú plochu pôsobivý výhľad a často sa tu zdržiavajú volavky. V Schönauer Schlitz sa rameno v niektorých častiach roka prepája s dunajským ramenom Schönauer Arm, ktoré v zime zamŕza len čiastočne.

Oblasť národného parku v okolí Schönau je domovom veľkého množstva druhov na veľmi malom priestore. Vodná plocha láka množstvo vodných vtákov zo severnej a východnej Európy, ktoré sa tu zdržiavajú ako zimní návštevníci. Často pozorovaným a jedinečným obyvateľom je orliak morský (Haliaeetus albicilla): s neuveriteľným rozpätím krídel 2,5 metra je skutočným kráľom luhu. Bežnými obyvateľmi sú aj kormorány (Phalacrocorax sp.), volavky (Ardea sp.), či labute (Cygnus sp.) a hniezdiče v štrkovom podloží, ako kulík riečny (Charadrius dubius) a kalužiačik malý (Actitis hypoleucos). Vďaka neustálej brehovej erózii tu opäť’ zahniezdil aj rybárik riečny (Alcedo atthis). Mokrade sú vhodným stanovišťom pre mnohé druhy hmyzu, sladkovodné lastúrniky a ulitníky. Skokany a ropuchy ich v jarných mesiacoch využívajú ako dôležité prostredie pre rozmnožovanie. Spomedzi cicavcov je tu hojný najmä bobor vodný (Castor fiber) – jeho pobytové znaky v podobe ohryzov sú neprehliadnuteľné.

ôsobivý pohľad na vodnú plochu Kühwörther Wasser. Foto: Archív Daphne
Štrkové brehy predstavujú ochranné pásma pre vtáctvo najmä v čase hniezdenia. Foto: Archív Daphne

Ochrana prírody

Človek v posledných desaťročiach významne ovplyvnil život v okolí Dunaja – rozšírili sa mestá, či dediny, odvodnili sa mokrade a zväčšili sa polia a cesty. Chránené územia predstavujú také miesta, kde by mala byť ochrana prírody nadradená nad záujmy človeka – teda mala by mať veľmi dôležité miesto. Cieľom ochrany je poskytnúť útočisko rôznym druhom, ktoré tu môžu nerušene a bez negatívneho zásahu človeka existovať. Národný park Dunajské luhy (nemecky „Donau-Auen“) uchováva poslednú veľkú lužnú riečnu krajinu strednej Európy na ploche viac ako 9 600 ha. Práve preto je dôležité, aby návštevníci rešpektovali pravidlá ochrany prírody. Národný park je otvorený pre ohľaduplných návštevníkov a ponúka viacero možností kúpania a splavovania v Dunaji a v luhoch. Nachádza sa tu jedno prírodné kúpalisko v Schönauer Au a jedno zo šiestich bočných dunajských ramien v Dolnom Rakúsku Schönauer Arm. Tie je možné splavovať na bezmotorových člnoch, pričom povolené zóny sú v teréne označené tabuľami. Na celom území platí zákaz stanovania, kempovania aj jazdy na koni. Cyklisti sa môžu pohybovať výhradne po zelených cyklotrasách – územím prechádza Dunajská cyklotrasa. Dôvodom týchto opatrení je ochrana druhov rastlín a živočíchov v ich prirodzenom prostredí.

arrow-leftchevron-down-circle