Vrch Braunsberg

Dolné Rakúsko

Zo strany Hainburgu nás zaujme pohľad na majestátne vápencové skaly a od Dunaja výhľad na rozsiahle lesy. Z vrchu uvidíme nádhernú panorámu Dunaja a jeho zaplavovaného územia, pohoria Hainburské vrchy a Slovenska.

Na vrcholovej plošine Braunsbergu je zrekonštruovaná časť palisády a strážnej veže z keltského osídlenia, ktoré pred viac ako 2 000 rokmi vybudoval keltský kmeň Bójov.

Na 30 metrov vysokom skalnom brale nad Dunajom je zrúcanina hradu Röthelstein.

Pohľad na majestátne vápencové skaly. Foto: Janišová

Vrch Braunsberg (346 m.n.m.)

s majestátnymi vápencovými skalami nájdeme priamo nad Hainburgom. Je jedným z troch kopcov Hainburských vrchov, ktoré ako jediné pohorie v Rakúsku patrí do Karpát. Prírodná rezervácia „NSG Braunsberg-Hundsheimerberg“ tu bola vyhlásená v roku 1978. Vďaka svojej polohe na rozhraní Álp, Karpát a Panónskej nížiny a dlhodobému vplyvu človeka patrí územie k prírodným klenotom. Svahy kopca pokrývajú rozsiahle skalné stepi, suché a polosuché trávnaté porasty, ktoré boli v minulosti intenzívne pasené. Tieto porasty patria k najvzácnejším a našli tu útočisko mnohé ohrozené druhy flóry a fauny. Pastva je doložená na starých mapách, kde je Braunsberg od 16. storočia vedený ako pasienok, resp. step. Ešte začiatkom 20. storočia sa tu cez deň pásol dobytok, kravy a kozy. Pozostatky bývalých pastvín sa na malých častiach územia zachovali dodnes. Pastva je čiastočne obnovená prostredníctvom starého a obzvlášť robustného plemena koňa Konik.

História územia

Najstaršie osídlenie Braunsbergu siaha do doby halštatskej (staršia doba železná) - približne 7. až 6. storočie p. n. l. Bolo tu aj významné keltské hradisko, ktoré v 2. až 1.storočí p. n. l. (neskorá doba železná) vytvoril keltský kmeň Bójov. Braunsberské a devínske hradisko spolu s opevneným strediskom v Bratislave tvorili v priestore Devínskej brány trojuholník významných centier tohto obdobia. Boli križovatkou významných obchodných ciest - jantárovej a dunajskej cesty. Pozostatkom a znázornením keltského osídlenia je zrekonštruovaná časť hradiska chráneného palisádovou stenou so vsadenou strážnou vežou.

Pasenie plemena Konik na vrcholovej plošine Braunsbergu. Foto: Menkynová, 2019
Ježibaba belasá rusínska Foto: commons.wikimedia.org

Živočíchy Braunsbergu

Územie sa vyznačuje mimoriadne bohatým zastúpením hmyzu. Nájdeme tu predovšetkým druhy obľubujúce slnečné, teplomilné, lesostepné až stepné lokality. Modlivku zelenú (Mantis religiosa) rozpoznáme podľa výraznej trojuholníkovej hlavy s veľkými očami. Sága stepná (Saga pedo) je veľká bezkrídla kobylka dorastajúca až do dĺžky 12 cm. Samček pavúka stepníka červeného (Eresus cinnaberinus) má výrazné červené sfarbenie so 4 až 6 čiernymi škvrnami. Z motýľov sa tu vyskytuje napr. očkáň skalný (Chazara briseis), z divých včiel murárky (Osmia mustelina, Osia mitis), z rovnokrídlovcov koník slovanský (Stenobothrus eurasius).

Rastliny Braunsbergu

V blízkosti keltskej pozorovateľne kvitnú v jarnom období botanické rarity, akými sú kavyle (rod Stipa). Sú to ozdobné trávy s plodmi, ktoré majú dlhé, páperisté osiny povievajúce vo vetre. Žltokvitnúci hlaváčik jarný (Adonis vernalis) nás zaujme výraznými kvetmi. Lesy na svahoch pohoria sú výrazne suchšie a značne sa líšia od lesov v dolnej časti kopca lemovanej Dunajom, kde sa nachádzajú lužné lesy. Lesné časti tvoria najmä porasty dubov plstnatých (Quercus pubescens) a javorov poľných (Acer campestre). Miestami možno pozorovať aj zastúpenie nepôvodných borovíc (Pinus sp.), pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima) či agáta bieleho (Robinia pseudoaccacia). K botanickým zaujímavostiam v rezervácii patrí klinček Lumnitzerov (Dianthus lumnitzeri) a ježibaba belasá rusínska (Echinops ritro subsp. ruthenicus). Klinček Lumnitzerov rastie na skalách a skalnatých svahoch, má biele voňavé kvety, ktoré vyrastajú zo sivozelených trsov. Ježibaba belasá rusínska má neprehliadnuteľné modré kvety zoskupené v guľovitom kvetenstve. Skalné stepi osídľuje žltokvitnúca tarica kopcová (Alyssum montanum), či rozchodník biely (Sedum album) a svetlé lesostepné stanovištia zdobí voňavý a neprehliadnuteľný jasenec biely (Dictamnus albus).

Zrekonštruovanú časť hradiska z 1. st. pred n. l., chráneného palisádovou stenou a strážnou vežou, nájdeme na jej pôvodnom mieste. Foto: Menkynová, 2021
Modlivka zelená je predátor, ktorý sa živí väčšinou hmyzom. Dospelá modlivka dosahuje dĺžku 6 až 7 centimetrov, tak ju určite neprehliadnete. Foto: Siklienka

Zaujímavosti Braunsbergu

Braunsberg v sebe ukrýva aj bývalý lom a viaceré malé jaskyne. Pestrú históriu a jedinečné prírodné hodnoty územia Braunsbergu dnes návštevníkom približujú aj mnohé informácie v podobe kamenných pamätníkov (pamiatka Karpatských Nemcov a Dr. Josefa Lenza), informačná tabuľa o prírodnom chránenom území či tabuľa s prehľadne popísanými turistickými trasami.

arrow-leftchevron-down-circle