E-shopObjednať program
1
29,00  1 item

Subtotal: 29,00 

View cartCheckout

Náš tím

RNDr. Ján Šeffer, CSc.

Riaditeľ/špecialista na biodiverzitu
jansef@daphne.sk

Je odborníkom na numerickú a štatistickú ekológiu a metodológiu aplikovanej ekológie. Má rozsiahle znalosti o ochrane a ekológii biotopov (najmä nelesných) vyskytujúcich sa na Slovensku, v Českej republike, na Cypre, na Ukrajine, v Rumunsku, v Chorvátsku a Srbsku. Bol zodpovedný za vývoj a koordináciou rôznych vedeckých výskumov a projektov, ktoré súvisia s plánovaním a realizáciou obnovy nelesných biotopov. Aktívne sa podieľal na pomoci niekoľkým novým členským štátom pri implementácii smerníc EÚ o ochrane prírody.

Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.

Zástupca riaditeľa/špecialista na biodiverzitu
stanova@daphne.sk

Venuje sa botanickému a vegetačnému výskumu, projektovému manažmentu a medzinárodnej spolupráci. Má skúsenosti so spoluprácou s vedeckými inštitúciami a koordináciou expertov pri príprave a implementácii sústavy Natura 2000, manažmente chránených území, príprave programov starostlivosti a obnovných plánov, mapovaní a monitoringu biotopov. Zaoberá sa revitalizáciou degradovaných biotopov európskeho významu, najmä lúk a rašelinísk.

Ing. Pavol Polák

Špecialista na biodiverzitu
polak@daphne.sk

Špecializuje sa na ochranu a hodnotenie stavu lesných biotopov. Významnou mierou prispel k zmapovaniu pralesov na Slovensku. Zaslúžil sa tiež o ich ochranu na Slovensku a v Karpatoch. Zaoberá sa aj zodpovednými metódami hospodárenia v prírodných a vzácnych lesných ekosystémoch. Podieľal sa aj na príprave a implementácii sústavy chránených území Natura 2000 na Slovensku a vo viacerých balkánskych krajinách. V súčasnosti sa zaoberá monitoringom biodiverzity v rámci projektov realizovaných Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie.

Mgr. Rastislav Lasák

Špecialista na biodiverzitu
raslas@daphne.sk

Je expert na spracovanie, analýzu a vyhodnocovanie dát o biotopoch a druhoch pomocou geograficko informačných systémov ako aj štatistickými metódami. Zaoberá sa aj optimalizáciou zberu dát o biotopoch a druhoch pre účely vyhodnocovania stavu biotopov, ale aj prípravou a realizáciou manažmentových opatrení na ich ochranu a obnovu. Je jedným z expertov ktorý sa zapája do mapovania stavu biotopov na poľnohospodárskych blokoch pre účely ich ekologicko environmentálneho využívania v rámci Programu rozvoja vidieka.

Mgr. Monika Chrenková PhD.

Špecialistka na biodiverzitu/environmentálne vzdelávanie
chrenkova@daphne.sk

Zaoberá sa manažmentom chránených území, podporou ohrozených druhov a environmentálnym vzdelávaním. Realizuje výskum a záchranné opatrenia pre vzácne druhy na Slovensku aj v zahraničí. V oblasti environmentálnej výchovy realizuje programy pre žiakov, vyvíja vzdelávacie materiály pre učiteľov a organizuje školenia zamerané na aktivity podporujúce vzdelávanie detí priamo v prírode. Šírením zážitkových aktivít a bádateľstva prispieva k zmene vzdelávania v oblasti prírodných vied.

Mgr. Jana Menkynová

Lektorka ekovýchovy
menkynova@daphne.sk

Environmentálnemu vzdelávaniu sa venuje od vysokej školy, kedy začala lektorovať programy a exkurzie pre DAPHNE. Niekoľko rokov koordinovala ekovýchovu v DAPHNE a 1 rok medzinárodný vzdelávací program GLOBE. V súčasnosti sa venuje vzdelávaniu ako lektorka, vytvára výučbové materiály a pomôcky. V Centre ekovýchovy na Kamzíku zastrešuje a realizuje exkurzie, aktivity pre verejnosť a prírodovedný krúžok.

Mgr. Jana Pavlíková

Koordinátorka programu GLOBE
pavlikova@daphne.sk

Do Daphne prišla ako posila tímu GLOBE pre školy, pretože verí, že deti by mali objavovať svet kolo seba a overovať si fakty vedeckými metódami. Venovala sa rôznym oblastiam životného prostredia - ochrane ovzdušia, udržateľnej mobilite a ochrane drevín. Jej srdcovou záležitosťou sú rieky – špeciálne rieka Slatina a krajina ktorou preteká. Študovala ekológiu lesa, žije v Podpoľaní a nebojí sa medveďov.

Mgr. Lucia Durguth

Lektorka ekovýchovy
durguth@daphne.sk

Lucia vyštudovala prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, odbor zoológia. Je srdcom environmentálnych programov orientovaných na najmenšie deti. Šikovne rozvinie akúkoľvek tému o prírode a priblíži Vám ju zaujímavým spôsobom. V DAPHNE má na starosti koordináciu a lektorovanie environmentálnych programov.

Ing. Dáša Kočvarová

Lektorka ekovýchovy
kocvarova@daphne.sk

Vyštudovala aplikovanú ekológiu, ako dobrovoľníčka pôsobila v rôznych mimovládnych organizáciách zameraných na ochranu prírody a krajiny. V súčasnosti je hravou zložkou tímu Daphne  a s láskou aplikuje nadobudnuté skúsenosti ako lektorka ekovýchovných programov.

Marek Šuba

Lektor ekovýchovy
suba@daphne.sk

Marek študoval na Strojníckej fakulte ST, odbor Technika ochrany životného prostredia. V DAPHNE má na starosti lektorovanie environmentálnej výchovy a brigády zamerané na manažment chránených území.

Mgr. Renata Miklošková

Ekonóm – účtovník
mikoloskova@daphne.sk

Venuje sa spracovaniu účtovníctva organizácie, mzdovej a personálnej agendy, tvorbe finančných reportov a analýz. Má 30 ročnú prax v oblasti financií a administratívy.

Ing. Petra Egry

Finančná manažérka
egry@daphne.sk

Petra študovala na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, a neskôr niekoľko rokov pracovala v nadnárodnej spoločnosti na finančnom oddelení. Po materskej dovolenke chcela zúročiť svoje skúsenosti v organizáciách, ktoré majú hlbšie poslanie. Od roku 2018 sa venuje finančnému manažmentu mimovládnych organizácií. V DAPHNE zastrešuje projektové financie.

Mgr. Pavla Lényiová

PR manažérka projektu Príroda pre všetkých
lenyiova@daphne.sk

Vyštudovala žurnalistiku a európske štúdiá. Pracovala ako redaktorka publicistiky v Slovenskom rozhlase/RTVS, kde sa venovala hlavne témam udržateľnosti a životného prostredia. Neskôr pôsobila na Ministerstve životného prostredia SR. V Inštitúte aplikovanej ekológie Daphne pracuje najmä na projekte Príroda pre všetkých, v rámci ktorého robí osvetu o sústave chránených území Natura  2000 prostredníctvom článkov a videí a pripravuje vzdelávací program pre materské školy.

Mgr. Mária Filová

PR a marketingová manažérka
filova@daphne.sk

Vyštudovala marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala vo vydavateľstve Petit press ako marketingová manažérka a v architektonickom štúdiu Compass architekti. V súčasnosti zastrešuje marketingové aktivity v DAPHNE- IAE.

Raisa Gorobecová

office manažérka
gorobecova@daphne.sk

Vyštudovala obchodnú akadémiu v Lučenci. Svoj zmysel pre poriadok, organizačný talent a vášeň pre čísla naplno uplatňuje na pozícii office manažérky.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu