E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Verejné Obstarávania (archív)

Mapovanie biotopov

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu.
Predmet
 Celoplošné mapovanie biotopov (lesných, nelesných a sukcesných štádií)  s výskytom rašelinísk na 6 lokalitách; spracovanie záznamov z mapovania
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
22. 08. 2022 10:00

Zabezpečenie a spracovanie údajov leteckého laserového skenovania (LIDAR)

Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.
Predmet
zabezpečenie a spracovanie údajov z leteckého laserového skenovania rašelinísk na 12 lokalitách
Druh postupu
prieskum trhových cien oslovením a zverejnením
Druh zákazky
služby
Lehota na predloženie ponuky
15. 07. 2022 10:00

Vybavenie na hydrologický monitoring

v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.
Predmet
Nákup vybavenia prostredníctvom ktorého bude monitorovaný hydrologický režim rašelinísk.
Druh postupu
verejná súťaž
Druh zákazky
tovary
Lehota na predloženie ponuky
16. 05. 2022 10:00

Výsledky verejného obstarávania

Dátum zverejnenia:
06.06. 2022

Výzvy a oznámenia (archív)

Opätovná výzva na predloženie cenovej ponuky na "Manažment - syseľ"

v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ "Sysli pro krajinu, krajina pro sysly"

Dátum: 11.6.2018

Predmet: Realizácia manažmentových opatrení, ktoré podporujú a vytvárajú vhodné prostredie pre sysľa pasienkového a opatrenia priamo podporujúce cieľový druh; vypustenie sysľa pasienkového na dvoch lokalitách; odborné konzultácie a odber vzoriek pre analýzu potravy sysľa pasienkového.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Dokumenty na stiahnutie: Výzva na predlozenie ponuky, Príloha 1 - podrobný opis zákazky, Príloha 2 - identifikačné údaje, Príloha 3 - Návrh na plnenie kritériá; Príloha č. 4 - Realizované zákazky, Príloha č. 5 - Zmluva o budúcej zmluve, Príloha č. 6 - Oboznámenie experta, Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie a oboznámenie uchádzača, Príloha č. 8 - Zmluva o poskytnutí služby

Lehota na predloženie ponuky: ponuky musia byť doručené do 21. 6. 2018. do 10:00 hod.

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Zrušené!

Dátum: 7.6.2018

Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazy „Manažment – syseľ“ v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ „Sysli pro krajinu, krajina pro sysly“ z dôvodu, že je potrebné zasielať informáciu o výzve na súťaž v novej prílohe, kde treba zašpecifikovať aj typ zákazky, t.j. či sa jedná o tovary/stavebné práce/služby.

Verejný  obstarávateľ  bude pri  opakovanom zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky postupovať  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovej stránke verejného obstarávateľa, ako aj na webovej stránke centrálneho koordinačného orgánu http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zverejnovanie-zakaziek-nad-15-000-eur-pre-sluzby/

použitím informácie o výzve na súťaž z Metodického pokynu CKO č. 14, verzia 3 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15000 EUR, príloha č. 1 (totožná s Prílohou č. 8 Príručky k procesu verejného obstarávania).

Zdôvodnenie zrušenia Výzvy na predlozenie ponuky_Manazment-sysel

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Manažment - syseľ"

v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ "Sysli pro krajinu, krajina pro sysly"

Dátum: 5.6.2018

Predmet: Realizácia manažmentových opatrení, ktoré podporujú a vytvárajú vhodné prostredie pre sysľa pasienkového a opatrenia priamo podporujúce cieľový druh; vypustenie sysľa pasienkového na dvoch lokalitách; odborné konzultácie a odber vzoriek pre analýzu potravy sysľa pasienkového.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Dokumenty na stiahnutie: Výzva na predloženie ponuky, Príloha 1 - podrobný opis zákazky, Príloha 2 - identifikačné údaje, Príloha 3 - Návrh na plnenie kritériá; Príloha č. 4 - Realizované zákazky, Príloha č. 5 - Zmluva o budúcej zmluve, Príloha č. 6 - Oboznámenie experta, Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie a oboznámenie uchádzača, Príloha č. 8 - Zmluva o poskytnutí služby

Lehota na predloženie ponuky: ponuky musia byť doručené do 19. 6. 2018. do 10:00 hod.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Odstránenie náletov“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“

12.6.2017

Predmet: Predmetom obstarávania je injektáž inváznych druhov drevín na Devínskej Kobyle herbicídom a odstránenie výmladkov drevín v NPR Devínska Kobyla. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Grafické práce a ilustrácie“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 „Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy“

13.3.2017

Predmet: Predmetom obstarávania sú ilustrácie a grafické spracovanie informačných a propagačných materiálov s prírodovedným zameraním v rámci projektových aktivít na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti verejnosti o územiach Natura 2000. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Uskutočnenie dotazníkového prieskumu“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

26.1.2017

Predmet: Predmetom obstarávania je realizácia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu znalostí miestnych obyvateľov o územiach európskeho významu, t.j. lokalitách slanísk a pieskov na Podunajskej nížine. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Uskutočnenie dotazníkového prieskumu“ Zrušené !!!

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

12.12.2016

Predmet: Predmetom obstarávania je realizácia a vyhodnotenie dotazníkového prieskumu znalostí miestnychobyvateľov o územiach európskeho významu, t.j. lokalitách slanísk a pieskov, na Podunajskej nížine. Bližšia špecifikácia prieskumu je uvedená v Prílohe (viď dole - výzva na stiahnutie).

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Veterné čerpadlá s inštaláciou"

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

17.11.2016

Predmet: Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel na veterný pohon určených na čerpanie podzemnej vody, ich inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu na obsluhu čerpadiel a záručný servis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy na predloženie ponuky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie

Návrh zmluvy

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Odstránenie náletov“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

19.02.2016

Predmet: Odstránenie náletov z plochy 1,2 ha v oblasti Devínskeho jazera spolu s odvozom a zhodnotením drevného odpadu v období marec 2016.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Audit projektu“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

2.12.2015

Predmet: Predmetom obstarávania je audit projektu.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha: Auditorská správa

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Výrobu a osadenie informačných panelov“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území Natura 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

27.2.2015

PredmetPredmetom obstarávania je výroba  informačných panelov k uvedenému projektu a ich osadenie na prírodne významných lokalitách v regióne Bratislavy.

Ide o tri typy informačných panelov:

1)      veľké panely klasické: 16 ks

2)      veľké panely interaktívne: 5 ks (4 jednostranné + 1 obojstranná tabuľa)

3)      malé panely: 20 ks

Druh postupu: verejná súťažDruh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha 4 výzvy .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Monitoring pôdnych vlastností slaniskových lokalít“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“ Monitoring obsahu živín v NPR Abrod

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“

20.8.2014

Predmet: Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:

1. Časť predmetu zákazky je „Monitoring pôdnych vlastností slaniskových lokalít“

2. Časť predmetu zákazky je „Monitoring obsahu živín v NPR Abrod“

Ponuku je možné predložiť na každú časť samostatne. Možné je predložiť ponuku aj na obidve časti za

predpokladu, že je samostatne nacenená každá časť predmetu zákazky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia."

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ Nature a v rámci projektu financovaného DBU AZ 31163-33/2 „Ochrana druhov a biotopov v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla na Slovensku“

23.4.2014

Predmet: Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf
Príloha 1_mapa vo formáte .pdf
Príloha 2_popis vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Inžiniersko-geologický prieskum lokalít Bokrošské a Kamenínske slanisko“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

28.3.2014

Predmet: Inžiniersko-geologický prieskum na lokalitách Bokrošské a Kamenínske slanisko pre realizáciu ílovej clony

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na ubytovanie vo Švajčiarsku

v rámci projektu Banská Štiavnica – Živá učebnica príbehového vzdelávania, kód projektu PP-2013-008

2.3.2014

Predmet: Ubytovanie vo Švajčiarsku, St. Gallen,  pre 7 osôb na 6 nocí

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výzva na predloženie  cenovej ponuky na „Prezentácie na základných školách“

v rámci projektu projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“

27.1.2014

Predmet: Prezentácie na základných školách

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu vo formáte .pdf

Vyhodnotenie obstarávania vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "tlač plagátov"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.7.10.2013

Predmet: Tlač plagátov

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie.

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Grafické a ilustračné práce"

v rámci projektu PP-2013-008 "Banská Štiavnica - Živá učebnica príbehového vzdelávania"

13.8.2013

Predmet: Grafické a ilustračné práce

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Vytvorenie a prevádzku webovej stránky"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.10.8.2013

Predmet: Vytvorenie a prevádzka novej webovej stránky.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha k výzve na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže:

Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

Vyhodnotenie súťaže

Výzva na predloženie cenovej ponuky na "Uskutočnenie dotazníkového prieskumu"

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a pieskových dún“.9.8.2013

Predmet: Uskutočnenie dotazníkového prieskumu.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Príloha k výzve na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky informačné panely

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/083 „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnomSlovensku“.

20.6.2013

Predmet: Výroba a tlač informačných panelov k projektu a ich osadenie na lokalitách slanísk a pieskov na Podunajskej nížine.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na „Grafické práce a ilustrácie“

v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 "Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy".18.6.2013

Predmet: Predmetom obstarávania sú ilustrácie a grafické spracovanie informačných a propagačných materiálovs prírodovedným zameraním v rámci projektových aktivít na vzdelávanie, zvyšovanie povedomia informovanosti verejnosti o územiach Natura 2000.

Druh postupu: verejná súťaž

Druh zákazky: služby

Výzva na stiahnutie vo formáte .pdf

Výsledky sútaže: Záznam z prieskumu trhu na stiahnutie

AttachmentDátumSize
120_Obstaravanie_LIFEpan_dotazniky_dec_2016.pdf14/12/16 10:59 am378.21 KB

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 5 000 EUR v zmysle § 111 a 117  a o zákazkách nad 1 000 EUR v zmysle § 10 Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.

ROK 2019

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 10 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2018

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2017

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

ROK 2016

Súhrnné správy o zákazkách nad 5000 EUR v zmysle § 111 a 117 a nad 1000 EUR v zmysle § 91 ods. 1 písm. a) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z., resp. v zmysle § 9 ods. 9 Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.:

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 111 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

NA STIAHNUTIE - nad 5 000 EUR v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z.

ROK 2015

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

NA STIAHNUTIE - nad 1 000 EUR v zmysle § 91 ods. 1a) zákona č. 25/2006 Z. z. (EKS)

ROK 2014

NA STIAHNUTIE

ROK 2013

NA STIAHNUTIE

ROK 2012

NA STIAHNUTIE

ROK 2011

NA STIAHNUTIE

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartdownloadcrossmenu