Objednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Bežiace projekty

Projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003)

Trvanie: 01.01. 2021 - 31.12. 2030 | Financovanie: Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE
Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania ...
Viac info

Externý monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch

Trvanie: 28.12. 2021 - 31.08. 2023 | Financovanie: Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu na základe verejnej súťaže a je realizovaný 2 zmluvami so ŠOP SR; Biotopy a machorasty: Zmluva ŠOP SR-Z/268/2021 a Živočíchy: Zmluva ŠOP SR-Z/267/2021
Projekt Externého monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je  zameraný na realizáciu opakovaného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu. Projekt zahŕňa tri úlohy. Prvá úloha je zameraná na Analýzu monitoringu a návrhu ...
Viac info

Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Trvanie: 01.02. 2022 - 31.10. 2023 | Financovanie: Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európského fondu regionálneho rozvoja.
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Projekt sa preto zameriava n...
Viac info

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Trvanie: 01.02. 2022 - 30.04. 2024 | Financovanie: Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-Klíma správcom ktorého je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na http://www.minzp.sk/eea/.
Cieľom projektu je znížiť emisie CO2 obnovou degradovaných rašelinísk a regeneráciou ich funkcie ako zachytávačov uhlíka. Projekt sa zaoberá obnovou 12 lokalít rašelinísk na Slovensku s cieľom zastaviť ich degradáciu realizáciou dobre ci...
Viac info
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu