E-shopObjednať program
0
0,00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Bežiace projekty

Zapojenie návštevníkov do ochrany biodiverzity v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Trvanie: 01.11. 2023 - 30.10. 2026 | Financovanie: V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Zlepšenie ekologického sta...
Viac info

Príroda pre všetkých

Trvanie: 01.01. 2021 - 31.12. 2030 | Financovanie: Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE
V rámci projektu DAPHNE organizuje zber údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu, ale o ktorých nemáme dostatočné informácie. Zároveň pripravujeme vytvorenie systému hodnotenia vplyvu manažmento...
Viac info

Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch

Trvanie: 01.02. 2022 - 30.04. 2024 | Financovanie: Projekt je realizovaný v rámci Programu SK-Klíma správcom ktorého je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 15%.Viac informácií o programe nájdete na http://www.minzp.sk/eea/.
Rašeliniská viažu uhlík efektívnejšie než lesy. Na Slovensku im uškodila ťažba rašeliny či odvodňovanie. V rámci projektu revitalizujeme 12 rašelinísk s cieľom obnoviť ich funkcie, hlavne schopnosť zadržiavať vodu, zachytávať uhlík...
Viac info

Hodnotenie a monitoring stavu biotopov na Európskej úrovni

Trvanie: 01.01. 2023 - 31.12. 2024 | Financovanie: Európska únia
Podľa článku 17 smernice o biotopoch členské štáty každých šesť rokov predkladajú správu o vykonávaní opatrení prijatých podľa tejto smernice, vrátane výsledkov monitoringu stavu biotopov európskeho významu. Cieľom projektu je vyprac...
Viac info

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu

Trvanie: 28.12. 2021 - 31.08. 2023 | Financovanie: Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu na základe verejnej súťaže a je realizovaný 2 zmluvami so ŠOP SR; Biotopy a machorasty: Zmluva ŠOP SR-Z/268/2021 a Živočíchy: Zmluva ŠOP SR-Z/267/2021
Projekt Externého monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je  zameraný na realizáciu opakovaného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu. Projekt zahŕňa tri úlohy. Prvá úloha je zameraná na Analýzu monitoringu a návrhu ...
Viac info

Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska

Trvanie: 01.02. 2022 - 31.10. 2023 | Financovanie: Pripravené v rámci projektu „Ecoregion SKAT – Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, spolufinancovanie z Európského fondu regionálneho rozvoja.
Témy ochrany prírody či biodiverzity sa čoraz viac dostávajú do povedomia širokej verejnosti. Je však potrebné pochopiť ich dôležitosť, pretože chýba atraktívna forma zaradenia týchto tém do bežného života. Projekt sa preto zameriava n...
Viac info
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu