E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Príroda pre všetkých

  • Trvanie projektu: 1. januára 2021-31. decembra 2030
  • Kontaktná osoba: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD.
  • Koordinujúci prijímateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Pridružení prijímatelia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, WWF Slovensko, Národné lesnícke centrum, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
  • Kód projektu: LIFE19 IPE/SK/000003
  • Financovanie: Projekt je podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE

Informácie o projekte

V rámci projektu DAPHNE organizuje zber údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu, ale o ktorých nemáme dostatočné informácie. Zároveň pripravujeme vytvorenie systému hodnotenia vplyvu manažmentových opatrení na druhy a biotopy v rámci implementácie programov starostlivosti o územia európskeho významu.

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE je v spolupráci so ŠOP SR zodpovedný aj za environmentálnu výchovu. Cieľom je posilniť kapacity zamestnancov chránených území a lektorov v ekocentrách, informačných centrách a prírodných centrách, pripraviť materiály o ohrozených druhoch a biotopoch pre školy a organizovať rôzne podujatia pre verejnosť.

V oblasti popularizácie ochrany prírody a siete Natura 2000 DAPHNE vytvára reportáže, články a posty a videá na sociálnych sieťach, ktoré približujú verejnosti vzácne územia a druhy, život ľudí hospodáriacich v európsky významných územiach, ako aj prácu odborníkov pri zbere dôležitých údajov o výskyte druhov a stave biotopov v územiach Natura 2000.

Oficiálny názov projektu je Integrovaný projekt LIFE IP – NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003). Detailné informácie nájdete na projektovej stránke

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu