E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

„CITY NATURE“ spojil Bratislavu a Viedeň

22 decembra, 2022

Tlačová správa                                                                                                     22. decembra 2022

Bratislava a Viedeň sú od seba vzdialené necelých 60 kilometrov, čo z nich robí najbližšie položené hlavné mestá v Európe, plné zelene a prepojené zeleným pásom dunajských mokradí. Malá vzdialenosť poskytuje veľa príležitostí na spoluprácu. Využili sme to aj v projekte „CITY NATURE“, ktorý spojil hlavné mestá Slovenska a Rakúska – Bratislavu a Viedeň. Výsledkom je nové Infocentrum na Kamzíku v Bratislave, pilotné obnovené lúky v oboch mestách, mnohé aktivity pre školy a verejnosť zamerané na bádateľské vzdelávanie a praktickú obnovu biotopov.

„Infocentrum na Kamzíku je jeden z najväčších projektov Mestských lesov, ktorý otvára roky chátrajúci, uzavretý areál a lesnícke arborétum verejnosti. Moderné, no do prírody citlivo zasadené priestory budú využívať tisíce detí v bratislavských škôl, ktoré sa tu pod dohľadom lektorov budú učiť o prírode. Práve environmentálna výchova je jeden z hlavných pilierov činnosti mestských lesov a teším sa, že deti získali na svoje aktivity zázemie na úrovni 21.storočia,“ približuje riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.

„Znižovanie druhovej rozmanitosti (biodiverzity) v mestách je dnes už všeobecne známe. V projekte sme hľadali účinné spôsoby, ako zvýšiť druhovú pestrosť lúk a mestských trávnikov. Na piatich hektároch lúk, patriacich pod Mestské lesy v Bratislave, sme v úvode projektu zmapovali kvalitu lúk a na ne viazaných bezstavovcov a navrhli sme konkrétne opatrenia na ich zvýšenie. Jednalo sa o zníženie počtu kosení zo 4-krát na 1-2 krát ročne, navrhli mozaikovité kosenie (nepokosí sa celá plocha naraz, ale ponechajú sa  pásy, ktoré sa kosia neskôr), či presvetlenie okrajov lúk orezávaním drevín. Na časti Cvičnej lúky na Kamzíku prebehla obnova prírodnej kvetnatej lúky. Spočívala v navezení záhradnej zeminy, ktorá sa rozprestrela na vyznačenú časť s rozlohou 0,25 ha a vysadení druhovo bohatej zmesi semien z karpatských lúk. Na lokalite Dlhé lúky bol maloplošne odstránený vegetačný kryt, čím sme vytvorili biotop pre vzácne druhy hmyzu.  V tomto roku sme overovali účinnosť opatrení a zistili sme že kvalita lúk sa zlepšila - zvýšil sa počet kvalitných lúčnych druhov“, hovorí botanička Viera Šefferová Stanová z DAPHNE – Inštitútu.

Mestá a obce udržiavajú veľa verejných zelených plôch, ktoré zahŕňajú parky, plochy medzi obytnými zástavbami, pozdĺž lineárnej infraštruktúry (cesty alebo koľajnice), trávniky okolo reprezentatívnych budov, ako aj veľmi populárne záhony bohaté na kvety a letničky.  Mestské trávniky sú zvyčajne druhovo chudobné z dôvodu intenzívneho obhospodarovania a používania štandardných druhovo chudobných zmesí semien, ktoré je nutné dosievať. Napríklad v Bratislave  sa mestské trávniky kosia 5  až 6-krát ročne, vo Viedni aj 7-krát ročne. Na záverečnej konferencii „Kvitnúce lúky v mestách“ sme predstavili aj metodiku na obhospodarovanie biodiverzitne významných lúk, v ktorých nájde odborná verejnosť konkrétne návrhy na starostlivosť a tvorbu druhovo bohatších lúk a o udržanie pôvodných, poloprírodných lúk, ktoré sa ešte v oboch mestách zachovali. Nielen odborné semináre, ale aj aktivity celého projektu boli zamerané na výmenu skúseností a poznatkov s cieľom skvalitnenia prostredia pre ľudí a prírodu.

Projekt CITYNATURE je realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22).

Vidlochvost ovocný
U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu