8 februára, 2022 Články Nekomentované

V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR pripravujeme rôznorodé aktivity pre rozvoj environmentálnej výchovy vo vzťahu k Natura 2000. Umožňuje nám to projekt LIFE IP NATURA 2000.

Pôjde o nové vzdelávacie programy, didaktické príručky a tréningové aktivity pre organizácie venujúce sa environmentálnej výchove.

Radi by sme oslovili mimovládne organizácie na Slovensku, ktoré sa venujú environmentálnej výchove a poprosili ich o vyplnenie dotazníka (nájdete ho TU).

Pomôžete nám zmapovať potreby pre skvalitnenie environmentálnej výchovy v oblastiach NATURA 2000. Vyplnenie dotazníka zaberie približne 15 minút.

Vaše odpovede očakávame do konca februára 2022. Za Váš čas Vám vopred ďakujeme.

 

Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR. 

 

 

Informácie o projekte: 

Projekt IP LIFE NATURA 2000 (celé znenie: „Úloha siete Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike“) sa zameriava najmä na implementáciu Prioritného akčného rámca financovania (PAF) pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027.

Prioritný akčný rámec (PAF) je viacročný strategický plánovací nástroj, ktorého cieľom je poskytnúť komplexný prehľad opatrení a zdrojov financovania potrebných na podporu ochrany celoeurópskej sústavy Natura 2000 a súvisiacej zelenej infraštruktúry. Je zameraný na identifikáciu aktivít, ktoré priamo súvisia s konkrétnymi ochrannými opatreniami vytvorenými pre lokality sústavy Natura 2000 tak, aby sa na úrovni lokalít dosiahli ciele ochrany tých druhov a typov biotopov, pre ktoré boli dané lokality označené za chránené.

Hlavným cieľom Integrovaného projektu LIFE je implementácia PAF pre sústavu Natura 2000 v Slovenskej republike na roky 2021-2027, v zmysle článku 8 smernice o biotopoch 92/43/EHS. Tento cieľ nám umožní dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity a všeobecné ciele smerníc EÚ o biotopoch a vtákoch, pokiaľ ide o prínos k zlepšeniu stavu ochrany niektorých konkrétnych a prioritných druhov a typov biotopov, a môže zahŕňať aj širšie činnosti v oblasti zelenej infraštruktúry, ktoré prispievajú k lepšej koherencii sústavy Natura 2000 v širšom a cezhraničnom kontexte.

Written by Martina Brinzíková Badidová