E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu

  • Trvanie projektu: 28. decembra 2021-31. augusta 2023
  • Kontaktná osoba: Ing. Pavol Polák
  • Koordinujúci prijímateľ: Štátna ochrana prírody SR
  • Kód projektu: ŠOP SR-Z/268/2021 a ŠOP SR-Z/267/2021
  • Financovanie: Projekt je podporený zo štátneho rozpočtu na základe verejnej súťaže a je realizovaný 2 zmluvami so ŠOP SR; Biotopy a machorasty: Zmluva ŠOP SR-Z/268/2021 a Živočíchy: Zmluva ŠOP SR-Z/267/2021

Informácie o projekte

Projekt Externého monitoringu druhov a biotopov európskeho významu je  zameraný na realizáciu opakovaného monitoringu biotopov a druhov európskeho významu.

Projekt zahŕňa tri úlohy. Prvá úloha je zameraná na Analýzu monitoringu a návrhu na jeho rozšírenie. V rámci tejto úlohy sa analyzujú výsledky predchádzajúceho monitoringu a podľa výsledkov analýzy sa navrhujú úpravy v metodikách monitoringu druhov a biotopov európskeho významu.  Celkovo sa navrhuje úprava pre 75 typov biotopov a nižších rastlín a pre 147 druhov živočíchov. V rámci druhej úlohy sa pripravuje návrh na doplnenie siete trvalých monitorovacích lokalít na Slovensku. V rámci tejto úlohy sa navrhuje 106 nových TML pre 79 typov biotopov a druhov. Kľúčovou úlohou tohto projektu je samotná realizácia monitoringu na Trvalých monitorovacích lokalitách. V rámci projektu bude realizovaných 4683 návštev na TML pre 63 typov biotopov a druhov machorastov a 4903 návštev pre 124 druhov živočíchov. Pri každej návšteve sa vyhotovuje podrobný záznam monitoringu, v ktorom sa zaznamenávajú všetky potrebné údaje a charakteristiky o typoch biotopov a populáciách druhov. Výsledky monitoringu budú slúžiť na vypracovanie správy o stave biotopov a druhov európskeho významu na Slovensku, čo je povinnosť vyplývajúca zo smernice o biotopoch. Sieť TML pokrýva všetky známe výskyty európsky významných druhov živočíchov a známe rozšírenie európsky významných typov biotopov.

 

Spolupracujúce organizácie: Národné lesnícke centrum Slovenskej republiky; Centrum Biológie Rastlín a Biodiverzity SAV, v. v. i.; Zamenis s.r.o., SON a ďalšie.

 

Foto: Vyhotovovanie záznamu monitoringu netopierov v štôlni Schöpfer (11.2.2022)

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu