Plány:

 • Vybudovanie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho Ekocentra na podporu ekoturizmu v cezhraničnom priestore
 • Zriadenie interaktívnej expozície s tematickým zameraním na ochranu prírody a biodiverzity
 • Prezentácia prírodného a kultúrno-historického bohatstva a vzdelávacích programov, ako aj školenia správcov národných parkov a sprievodcov prírodou v cezhraničnom priestore
 • Interaktívny zážitkový priestor pre deti, ktorý im sprostredkuje život v biotopoch a rozšíri ekoturistickú a pedagogickú ponuku

 

Aktivity:

 • Pracujeme na výbere a prezentácii minimálne 20 regionálnych prírodných krás v moravsko-podunajskom regióne, ako aj na koncepcii ich označovania (tabule s pokynmi, informačné miesta – s QR-kódom na prepojenie s digitálnou informačnou platformou) a ekoturistického prepojenia s inými ponukami v cezhraničnom projektovom regióne, na Morave a Dunaji.
 • Pripravujeme zriadenie stálej expozície v ekocentre – vytvorenie obsahovej náplne, vybavenie a zriadenie turisticko-informačného centra v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa. V Ekocentre v Čunove bude okrem priestoru pre realizáciu enviro-vzdelávacích aktivít zriadená aj stála expozícia s tematickým zameraním na vybrané zložky životného prostredia. Expozíciu navrhujeme modernou interaktívnou formou tak, aby v návštevníkoch vyvolala pocit reálneho zážitku s prírodou.
 • Pracujeme na príprave ponuky workshopov, exkurzií a konferencií pre miestne komunity a školy, Do exkurzií a workshopov budú zapojené lokálne komunity z rakúskeho aj slovenského prihraničného regiónu.
 • Realizujeme nové obrazové identifikačné materiály slúžiace na spoznávanie fauny a flóry projektovej oblasti v rámci organizovaných exkurzií alebo individuálne pre návštevníkov a rodiny s deťmi. Okrem toho vytvárame aj metodické materiály a pomôcky pre ekovzdelávanie, ktoré využijú pedagógovia a koordinátori envirovýchovy v rámci vzdelávacích programov, exkurzií a krúžkov. Stiahnuť si ich môžete TU.
 • Organizujeme edukačné programy pre slovenské materské a základné školy ako súčasť školskej aj mimoškolskej činnosti a edukačné programy s tematikou ochrany biodiverzity pre študentov stredných a vysokých škôl. Programy pre stredné a vysoké školy sa budú špecializovať na zložitejšie oblasti, ako je napríklad problematika CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami). Organizujeme tiež exkurzie so sprievodcom do vybraných chránených území pre školy, spojené s pozorovaniami v prírode, vrátane pozorovania lužných lesov z mŕtvych ramien Dunaja. 
 • Pripravujeme činnosť krúžku mladých ochrancov prírody, ktorá bude zameraná na poznávanie prírody, zber a určovanie prírodnín a praktickú ochranu prírody. Súčasťou budú aj tvorivé dielne zamerané na tvorivé činnosti s rôznymi druhmi materiálov (ako prírodniny, odpadový materiál a pod.). Krúžok bude organizovaný pri areáli Ekocentra v Čunove.
 • V spolupráci so ŠOP SR pracujeme na koncepcii viacdenného pobytového letného tábora v priestoroch novozriadeného Ekocentra v Čunove. Plánujeme cezhraničnú výmenu žiakov s programom Junior Camp, ktorý organizuje Národný park Donau-Auen (deti z oboch táborov absolvujú jednodňový pobyt na opačnej strane hraníc).
 • K vzdelávacím programom a exkurziám sme vytvorili 25 pestrých pracovných listov s interaktívnymi zadaniami pre školy a verejnosť.

Ponuka programov:

Organizujeme edukačné programy pre slovenské materské a základné školy ako súčasť školskej aj mimoškolskej činnosti a edukačné programy s tematikou ochrany biodiverzity pre študentov stredných a vysokých škôl. Programy pre stredné a vysoké školy sa budú špecializovať na zložitejšie oblasti, ako je napríklad problematika CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami). Organizujeme tiež exkurzie so sprievodcom do vybraných chránených území pre školy, spojené s pozorovaniami v prírode, vrátane pozorovania lužných lesov z mŕtvych ramien Dunaja.