E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Sťahovanie vtáctva - aktivita pre žiakov

7 mája, 2020

Prečo sa živočíchy sťahujú? Poznáte niektoré sťahovavé druhy vtákov? Ako na migráciu vplývame my - ľudia?

Pripravili sme pre deti hravú medzipredmetovú aktivitu zameranú na uvedomenie si vplyvu človeka na migráciu vtákov. V tejto podobe je určená pre predškolákov a žiakov prvého stupňa základných škôl, verziu v širších súvislostiach pre starších žiakov nájdete v našej príručke k environmentálnej výchove Svet Karpát.

Potrebujeme:

V hre sa deti zoznámia s 3 druhmi sťahovavých vtákov - bocianom bielym, bocianom čiernym a dudkom chochlatým. Na základe pracovných listov (stiahnite si ich v slovenskom jazyku TU, v nemeckom jazyku TU) si vopred pripravíme kartičky. Okrem pracovných listov budeme potrebovať aj špagát, nožnice a kartón, aby sme všetky kartičky podlepili kartónom a mohli zaviazať na krk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priebeh aktivity:

Jedno dieťa predstavuje Ľadovú kráľovnú, 5 detí predstavuje ohrozenia číhajúce na migrujúce vtáky (nakopírujeme stranu 4 podľa počtu detí) a zvyšné deti budú predstavovať kŕdle migrujúcich vtákov.  Každé dieťa v skupine dostane kartičku druhu, ktorého kŕdeľ bude tvoriť (nakopírujeme stranu 1 podľa počtu detí). Ohrozenia môžete stvárniť aj ako 3D prekážky, podľa vlastnej fantázie.

V priestore (na záhrade, resp. kdekoľvek) rozmiestnime kartičky biotopov/domovov (strana 2 pracovného listu) a kartičky zimovísk (strana 3 pracovného listu), pričom zimovisko daného druhu bude umiestnené na opačnej strane, oproti biotopu druhu.

Hru začneme vzbudením záujmu detí napr. otázkou, čo vedia o putovaní/sťahovaní/migrácii vtákov.

 

Bocian biely(Ciconia ciconia). Foto: Stanislav Greš

Pri najmenších deťoch (MŠ) začneme príbehom, ako mama bocianica rozpráva svojmu nedávno vyliahnutému synčekovi bocianovi bielemu (vymyslite s deťmi meno), že sa chystajú na dlhú cestu na juh (do Afriky) a že ich čakajú rôzne nástrahy. Pomôžeme si obrázkami z pracovného listu na strane 4. Pri každej prekážke s deťmi zopakujeme: „Nie, nie, tadiaľto nemôžeš letieť!“ (nemecky: „Nein, nein, du kannst nicht hier fliegen“.)

Pri starších školákoch (ZŠ) uvedieme hru vysvetlením problému prežitia vtákov v krutej zime; spomenieme princíp migrácie – spúšťačom je dĺžka svetelného dňa, t. j. množstvo svetla spolu s ďalšími faktormi ako sú teplota, potrava a pod. a potrebu migrujúcich druhov zoskupovať sa do kŕdľov. Určíme role pre každé dieťa.

Teraz nastane zoskupovanie do kŕdľov: Deti predstavujú svoj vtáčí druh hlasom a pohybom (bocian biely klepotom zobáka a pohybom rúk; bocian čierny zvukom ši-luu ši-luuši-luu a pohybom rúk; dudok zvukom úp-úp-úp-úp a pohybom rúk). Rovnaké druhy sa podľa hlasu zoskupia do 2 (deti MŠ - vyberte len 2 druhy) resp. 3 kŕdľov (pracujte so všetkými 3 druhmi).

 

Dudok chochlatý (Upupa epops). Foto: Stanislav Greš

Jazyková alternatíva: Dieťa, ktoré je bocian biely, povie: „Ich bin Weißstorch, und du?“ Dieťa, ktoré je bocian čierny, povie:“ Ich bin Schwarzstorch, und du?“ Dieťa, ktoré je dudok, povie:“ Ich bin Wiedehopf, und du?“

Počas zoskupovania do kŕdľov sa Ľadová kráľovná pomaly pohybuje v priestore a snaží sa dotknúť jednotlivcov, ktorí po dotyku zamrznú a čupnú si (nepokračujú v hre). Aktivita pokračuje dovtedy, kým sa všetkým nezamrznutým vtáčikom nepodarí zoskupiť do kŕdľov. Kŕdle sa pohybujú v priestore, pričom hľadajú svoj biotop/domov a zimovisko (označené kartičkou). Ľadová kráľovná sa dotýka len jednotlivcov, ktorí sa vzdialia od svojho kŕdľa.

Pozor, začína migrácia vtákov! Kŕdle sa presunú k svojim biotopom/domovom. Vysvetlíme deťom, že kŕdle vtákov sa teraz budú presúvať (migrovať) na zimovisko. Po ceste musia občas zosadnúť, oddýchnuť si, nakŕmiť sa a načerpať energiu. Zároveň si musia dať pozor na rôzne nástrahy a Ľadovú kráľovnú. Tie predstavujú deti, ktoré sa budú voľne pohybovať medzi biotopom/domovom a zimoviskom vtákov.

Na pokyn dospelého (učiteľa) sa kŕdle naraz presúvajú na svoje zimovisko. Vybrané deti = nástrahy sa pomaly pohybujú a striehnu na presúvajúce sa kŕdle, pričom sa snažia dotknúť čo najviac jedincov v kŕdli. Ľadová kráľovná číha na jedince oddelené od kŕdľa. Vták (dieťa), ktorého sa dotkne nástraha alebo Ľadová kráľovná, nepokračuje v migrácii (vráti sa do svojho biotopu/domova). Úlohou kŕdľov je presunúť sa na zimovisko s minimálnymi stratami svojich členov. Keď sa všetky kŕdle dostanú na zimovisko, porovnáme, koľko vtákov z ktorého druhu sa úspešne dostalo až do cieľa a koľko počas migrácie uhynulo.

 

Bocian čierny - mláďa a bocian biely. Foto: Stanislav Greš

Na záver aktivity sa posadíme s deťmi do kruhu a diskutujeme, či bolo pre deti (resp. vtáky) ťažké dostať sa na svoje zimovisko? Aké prekážky ich na ceste postretli? Aké prekážky vytvára vtákom pri migrácii človek? Prečo je to tak? Dali by sa odstrániť/nahradiť?

Pri predškolákoch podporuje elementárny rozvoj prírodovednej gramotnosti a môžete ju neskôr prepojiť s témou JESEŇ. Téma migrácie spojená s vplyvom ľudských aktivít rozširuje deťom poznatky formou hry a prepája reálny aktuálny environmentálny problém (hrozby pri prirodzenej migrácií vtákov) s každodenným životom detí.

So školákmi môžete v aktivite pekne prepojiť vedomosti a zručnosti detí nielen z prírodovedy, prírodopisu a vlastivedy, ale aj nemeckého jazyka. Pochopenie migrácie a negatívneho vplyvu človeka cez rolovú hru (dieťa-vták; dieťa-hrozba) zároveň umožní deťom vcítiť sa do potrieb vtáka a lepšie ich pochopiť. Dotýka sa tak aj prosociálnej výchovy. V deťoch zároveň rozvíja pozitívny vzťah k prírode a pochopenie súvislostí hravou formou.

Opýtajte sa na záver detí, čo môžu urobiť práve ony, aby pomohli vtákom bezpečne migrovať? Prvým krokom je už samotný záujem o vtáčikov. Nerušiť vtáky pri hniezdení. Nepoškodzovať ich hniezda.

 

Pripravené v rámci projektu „Kooperácie v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT“ realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu