E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

V Mestských lesoch Bratislavy sa vyskytuje 19 druhov netopierov

10 septembra, 2021

Tlačová správa

Netopiere patria medzi živočíchy, opradené mnohými mýtmi. Do vlasov sa však nezamotávajú a druhy žijúce u nás sa živia drobnými bezstavovcami, najmä hmyzom. Radíme ich medzi cicavce, ktoré ako jediné u nás dokážu lietať. Sú aktívne hlavne v noci a na orientáciu v priestore využívajú tzv. echolokáciu. Signály vydávajú ústami alebo nosom (podkováre), ľudské ucho väčšinu druhov nepočuje. Odrážajú sa v podobe ozvien, ktoré zachytia veľkými ušnicami a podľa toho vedia, kde sa korisť, či prekážka nachádza.

„V Mestských lesoch Bratislavy nachádzajú netopiere veľmi vhodné prostredie. Úkryty nájdeme v dutinách stromov a v lesných stavbách. Zachovalé lesy  a vodné plochy im poskytujú dostatok potravy. Z 28 druhov netopierov, ktoré žijú na Slovensku, sme v Mestských lesoch Bratislavy potvrdili výskyt 19 z nich. Územie je zároveň prístupné ľuďom, preto je ideálne na realizáciu ekovýchovných aktivít. Pre školy ponúkame aj program, zameraný na túto zaujímavú skupinu živočíchov. Pre verejnosť organizujeme každoročne aj exkurzie,“ hovorí Michal Noga, pracovník environmentálnej výchovy v Mestských lesoch v Bratislave.

„Ochrane netopierov sa venuje aj projekt CITYNATURE, realizovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovakia-Austria. Spoločne s Mestskými lesmi Bratislavy mapujeme výskyt netopierov a sledujeme, ako sa im v Bratislave darí. Pre monitoring netopierov využívame špeciálne detektory, ktoré zachytávajú ultrazvuky a premieňajú ich na zvuky počuteľné pre človeka. Na základe frekvencie a ďalších typických znakov určujeme druh.  V projekte zdieľame skúsenosti z realizácie ochranných opatrení pre divožijúce druhy živočíchov v mestách s odborníkmi z Viedne. Na Slovensku sa do aktivít projektu zapájajú Mestské lesy v Bratislave a Inštitút aplikovanej ekológie Daphne, v Rakúsku Viedenské oddelenie ochrany životného prostredia (MA 22),“ vysvetľuje Monika Chrenková z Inštitútu DAPHNE.

 

In den Stadtwäldern von Bratislava leben 19 Fledermausarten

Fledermäuse gehören zu den Tieren, die mit viele Mythen umwoben sind. Sie verfangen sich jedoch nicht in den Haaren, und die bei uns lebenden Arten ernähren sich von kleinen wirbellosen Tieren, insbesondere Insekten. Sie sind die einzigen Säugetiere bei uns, die aktiv fliegen können. Sie sind hauptsächlich nachts aktiv und nutzen die Echoortung, um sich im Raum zu orientieren. Sie senden Schallwellen mit dem Maul oder der Nase (Große Hufeisennase) aus, das menschliche Ohr kann die meisten Arten nicht hören. Diese werden als Echo zurückgeworfen. Die Fledermaus nimmt sie durch ihre großen Ohrmuscheln wahr und weiß, wo sich ihre Beute oder ein Hindernis befindet.

„Fledermäuse finden in den Stadtwäldern von Bratislava eine sehr gute Umgebung vor. Ihre Verstecke sind in Baumhöhlen und Walbauten zu finden. Gut erhaltene Wälder und Wasserflächen versorgen sie mit reichlich Nahrung. Von 28 Fledermausarten, die in der Slowakei leben, konnten wir 19 in Stadtwäldern von Bratislava nachweisen. Das Gebiet ist auch für Menschen zugänglich und eignet sich daher ideal für die Durchführung von Umweltbildungsmaßnahmen. Wir bieten auch ein Programm für Schulen an, das sich mit dieser interessanten Tiergruppe beschäftigt. Wir organisieren jedes Jahr auch Lehrausflüge für die Öffentlichkeit“, berichtet Michal Noga, Umweltbildungsbeauftragter der Stadtwälder von Bratislava.

„Das Projekt CITYNATURE, das im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakei-Österreich durchgeführt wird, beschäftigt sich ebenfalls mit dem Schutz von Fledermäusen. Gemeinsam mit den Stadtwäldern von Bratislava kartieren wir das Vorkommen von Fledermäusen und überwachen, wie es ihnen in Bratislava geht. Zur Überwachung von Fledermäusen verwenden wir spezielle Detektoren, die Ultraschallwellen auffangen und in für Menschen hörbare Töne umwandeln. Anhand der Frequenz und anderer typischer Merkmale bestimmen wir dann die Art. Im Rahmen des Projekts teilen wir unsere Erfahrungen bei der Umsetzung von Schutzmaßnahmen für in Städten lebende Wildtiere mit ExpertInnen aus Wien. In der Slowakei sind an den Projektaktivitäten die Stadtwälder von Bratislava und das Institut für angewandte Ökologie Daphne beteiligt, in Österreich die Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)“, erklärt Monika Chrenková vom Institut DAPHNE.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu