E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Devínske jazero – význam zaplavovaných lúk

20 júla, 2021

Tlačová správa

V dnešných dňoch kulminuje záplavová vlna na slovenskej časti Dunaja a záplavy sú aktuálnou témou. Zvýšená hladina Dunaja spätne vzdúva hladinu na rieke Morava. Rieka Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy a zaraďuje sa medzi najväčšie prítoky Dunaja, do ktorého sa vlieva pod Devínom.

Vzdutie hladín Dunaja sa prejavuje na Morave v závislosti od kombinácie konkrétnych prietokových pomerov až do vzdialenosti približne po km 25 (Vysoká pri Morave). Táto oblasť inundácie je teda najmä v jarnom období veľmi často zaplavovaná nielen vybrežujúcimi prietokmi Moravy, ale aj ako dôsledok zvýšených prietokov na Dunaji práve v letnom období.

"Zaujímavým fenoménom je územie európskeho významu - Devínske jazero, ktoré patrí k najlepšie zachovaným prírodným územiam v nive rieky Moravy. Záplavové územie tu má rozlohu  až 12 km2, čo je na Slovensku unikát, pretože väčšina takýchto  mokradí bola zničená reguláciou tokov a odvodnením. Počas záplav sa na Devínskom jazere vytvára tzv. fenomén riečneho jazera, ktorý zadržiava povodňové vody a pôsobí ako prirodzená ochrana širokého okolia pred záplavou. Väčšinu územia pokrývajú aluviálne lúky, lužné lesy a tzv. mŕtve ramená, ktoré sú zvyškom pôvodného toku rieky. Tieto mokrade sú schopné zachytávať záplavové vlny a spomaľujú odtok. Zachytená voda sa následne pomaly uvoľňuje," vysvetľuje Viera Šefferová Stanová z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

Vznik lúk v alúviách nížinných riek je výsledkom činnosti záplav a trvalo udržateľného využívania človekom. Najrozšírenejší typ trávnych porastov v nive Moravy sú druhovo bohaté nivné lúky zväzu Cnidion venosi, ktoré patria k biotopom európskeho významu. Na území Slovenska, Českej republiky a Rakúska zaberajú 3 450 ha a vytvárajú najväčší komplex lúk tohto typu v strednej Európe, čo svedčí o ich celkovej vzácnosti. Sú rozšírené v teplých a relatívne suchých oblastiach a vyskytujú sa v nich druhy schopné tolerovať ako dlhodobé záplavy, tak aj preschnutie hornej časti pôdneho profilu v období bez záplav. Lúky poskytujú stanovište a významný zdroj potravy pre širokú paletu vtáčích druhov, vrátane mnohých vzácnych a ohrozených druhov.

Druhovo pestrá zaplavovaná lúka so zastúpením druhov - plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia) – fialová farba a omanom vŕbolistým (Inula salicina) – žltá farba je lákadlom pre hmyz.

Postupujúce záplavy v terénnych zníženinám zmenia zakvitnuté lúky na zaplavené jazero. Rastliny sú schopné prežiť zaplavenie vodou, ktorá prináša aj množstvo živín, ktoré rastliny premenia na biomasu, ktorá sa pokosením dostáva z územia preč.

 

 

Devínske jazero patrí medzi lokality projektu „BIG Ling SK-AT, v rámci ktorého pripravíme interaktívnu mapu. Bude obsahovať informácie o lokalitách a nápady na aktivity so žiakmi a žiačkami. Šesť území bude na Slovensku, šesť v Rakúsku.

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu