20 júla, 2021 Články Nekomentované

Tlačová správa

V dnešných dňoch kulminuje záplavová vlna na slovenskej časti Dunaja a záplavy sú aktuálnou témou. Zvýšená hladina Dunaja spätne vzdúva hladinu na rieke Morava. Rieka Morava patrí medzi najvýznamnejšie toky strednej Európy a zaraďuje sa medzi najväčšie prítoky Dunaja, do ktorého sa vlieva pod Devínom.

Vzdutie hladín Dunaja sa prejavuje na Morave v závislosti od kombinácie konkrétnych prietokových pomerov až do vzdialenosti približne po km 25 (Vysoká pri Morave). Táto oblasť inundácie je teda najmä v jarnom období veľmi často zaplavovaná nielen vybrežujúcimi prietokmi Moravy, ale aj ako dôsledok zvýšených prietokov na Dunaji práve v letnom období.

“Zaujímavým fenoménom je územie európskeho významu – Devínske jazero, ktoré patrí k najlepšie zachovaným prírodným územiam v nive rieky Moravy. Záplavové územie tu má rozlohu  až 12 km2, čo je na Slovensku unikát, pretože väčšina takýchto  mokradí bola zničená reguláciou tokov a odvodnením. Počas záplav sa na Devínskom jazere vytvára tzv. fenomén riečneho jazera, ktorý zadržiava povodňové vody a pôsobí ako prirodzená ochrana širokého okolia pred záplavou. Väčšinu územia pokrývajú aluviálne lúky, lužné lesy a tzv. mŕtve ramená, ktoré sú zvyškom pôvodného toku rieky. Tieto mokrade sú schopné zachytávať záplavové vlny a spomaľujú odtok. Zachytená voda sa následne pomaly uvoľňuje,” vysvetľuje Viera Šefferová Stanová z Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE.

Vznik lúk v alúviách nížinných riek je výsledkom činnosti záplav a trvalo udržateľného využívania človekom. Najrozšírenejší typ trávnych porastov v nive Moravy sú druhovo bohaté nivné lúky zväzu Cnidion venosi, ktoré patria k biotopom európskeho významu. Na území Slovenska, Českej republiky a Rakúska zaberajú 3 450 ha a vytvárajú najväčší komplex lúk tohto typu v strednej Európe, čo svedčí o ich celkovej vzácnosti. Sú rozšírené v teplých a relatívne suchých oblastiach a vyskytujú sa v nich druhy schopné tolerovať ako dlhodobé záplavy, tak aj preschnutie hornej časti pôdneho profilu v období bez záplav. Lúky poskytujú stanovište a významný zdroj potravy pre širokú paletu vtáčích druhov, vrátane mnohých vzácnych a ohrozených druhov.

Druhovo pestrá zaplavovaná lúka so zastúpením druhov – plamienok celistvolistý (Clematis integrifolia) – fialová farba a omanom vŕbolistým (Inula salicina) – žltá farba je lákadlom pre hmyz.

Postupujúce záplavy v terénnych zníženinám zmenia zakvitnuté lúky na zaplavené jazero. Rastliny sú schopné prežiť zaplavenie vodou, ktorá prináša aj množstvo živín, ktoré rastliny premenia na biomasu, ktorá sa pokosením dostáva z územia preč.

 

 

Devínske jazero patrí medzi lokality projektu „BIG Ling SK-AT, v rámci ktorého pripravíme interaktívnu mapu. Bude obsahovať informácie o lokalitách a nápady na aktivity so žiakmi a žiačkami. Šesť území bude na Slovensku, šesť v Rakúsku.

Written by Martina Brinzíková Badidová