E-shopObjednať program
0
0,00  0 items

No products in the cart.

Ecoregion SKAT – projekt vytvorenia novej ekoturistickej ponuky v cezhraničnom regióne

23 apríla, 2021

Oficiálne otváracie podujatie projektu „Ecoregion SKAT“, ktoré zorganizoval vedúci partner projektu Bratislavský samosprávny kraj, sa pre nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočnilo dňa 18.03.2021 online formou, za účasti partnerov projektu, DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Štátna ochrana prírody SR, rakúske národné parky NP Donau Auen a NP Neusiedler See-Seewinkel a partnerský región Marchfeld.

 

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru stratégie a riadenia projektov BSK p. Barbora Lukáčová: „Bratislavskému kraju sa otvára možnosť zásadnej zmeny. Územie a lužné lesy okolo Dunaja už nebudú viac bielou mapou, poľnohospodársky využívanou, uprostred siete rakúskych národných a maďarských prírodných parkov. Prostredníctvom realizácie aktivít tohto projektu sa zaradí medzi chránené územia s medzinárodným významom.“  

 

Partneri projektu predstavili zúčastneným hlavné aktivity projektu, ktoré sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zrealizujú a ktoré prispejú k hlavnému cieľu Ochrana prírodného dedičstva a biodiverzity. Na oboch stranách spoločnej hranice sa vytvorí udržateľná ekoturistická destinácia a skvalitní ekovýchova odbornej a laickej verejnosti.

 

Zároveň bolo odprezentované video, na ktorého výrobe sa podieľali všetci projektoví partneri. Je dostupné na YouTube profile Bratislavského samosprávneho kraja:

 

 

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko.

 

Ecoregion SKAT - ein Projekt zur Schaffung eines neuen Ökotourismus-Angebots in der grenzüberschreitenden Region

 

Die offizielle Eröffnungsveranstaltung des Projekts "Ecoregion SKAT", die von dem federführenden Partner des Projekts - dem Selbstverwaltungskreis Bratislava (BSK) - organisiert wurde, fand am            18. März 2021 online statt, unter Beteiligung der Projektpartner: DAPHNE - Institut für Angewandte Ökologie, Staatliches Amt für Naturschutz der Slowakischen Republik, die österreichischen Nationalparks Donau-Auen und Neusiedler See - Seewinkel und die Partnerregion Marchfeld.

 

Das Online-Treffen wurde von der Direktorin der Abteilung für Strategie und Projektmanagement des BSK Frau Barbora Lukáčová eröffnet: „Für die Region Bratislava bietet sich die Möglichkeit eines grundlegenden Wandels. Das Landgebiet und die Auenwälder rund um die Donau, meistens für landwirtschaftliche Zwecke verwendet, werden nicht mehr ein weißer Fleck auf der Landkarte sein, inmitten des Netzes von österreichischen und ungarischen nationalen Naturparks. Durch die Umsetzung der Aktivitäten dieses Projekts wird diese Landschaft zu den Schutzgebieten von internationaler Bedeutung gehören." 

 

Die Projektpartner stellten den Teilnehmern die Hauptaktivitäten des Projekts vor, die in den nächsten zwei Jahren durchgeführt werden und die zum Hauptziel des Schutzes des Naturerbes und der biologischen Vielfalt beitragen werden. Auf beiden Seiten der gemeinsamen Grenze zwischen Österreich und der Slowakei wird ein nachhaltiges Reiseziel für Ökotourismus geschaffen und die Öko-Bildung für die Fachleute und die breite Öffentlichkeit wird qualitativ verbessert.

 

Gleichzeitig wurde ein Video präsentiert, an dessen Produktion alle Projektpartner beteiligt waren. Es ist auf dem YouTube-Profil des Selbstverwaltungskreises Bratislava verfügbar.

 

Das Projekt wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V-A Slowakische Republik-Österreich mitfinanziert. 

 

 

 

 

U nás v DAPHNE sa toho stále veľa deje, aby Vám nič neuniklo, odoberajte naše novinky. 
Ďakujeme Vám za dôveru.
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
je mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody.
Kontaktné údaje

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

+421 2 455 240 19
daphne@daphne.sk

+421 948 181 533
ekovychova@daphne.sk

Bankové spojenie
Tatra Banka: SK27 1100 0000 0026 6745 5010
IČO: 30814081
DIČ: 20 20 912 157
IČ DPH: SK 20 20 912 157
Zapísaný v Registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768

Naše údaje ako prijímateľa na poukázanie 2% 

IČO: 30 81 40 81
Právna forma: Občianske združenie
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava

cartcrossmenu